Визуализацията на българския фолклорен празничен календар - възможност за развиване на социокултурни компетентности

Title: Визуализацията на българския фолклорен празничен календар - възможност за развиване на социокултурни компетентности
Transliterated title
Vizualizacijata na bălgarskija folkloren prazničen kalendar - văzmožnost za razvivane na sociokulturni kompetentnosti
Variant title:
  • Visualization of Bulgarian folk holiday calendar – an opportunity to develop sociocultural competencies
Source document: Opera Slavica. 2013, vol. 23, iss. 4, pp. 364-368
Extent
364-368
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Съвременните тенденции в обучението по литература са свързани с прилагането на дидактическите принципи функционалност, интерактивност и синкритичност според Лиотаровата теория за постмодерната ситуация. Като една възможност за изучването на фолклорните празници е използването на средство за онагледяване, чрез което в достъпна форма учениците да формират у себе си социокултурни компетентности. Визуализирането на учебното съдържание определено подпомага процеса на възприемане и създава у учениците адекватна представа за спецификата на националния характер и морал.
Contemporary tendencies in the teaching of literature relating to the implementation of didactic principles, such as functionality, interactivity and syncretism according to Liotary theory of the postmodern condition. Аs an opportunity to learn the folk festivals is to use the tool of visualization, through which students form sociocultural competencies in accessible way. Visualization of content definitely helps the process of perception and gives the students an adequate picture of the specific national character and morality.