Metafory ukrajinskej politickej krízy v ruských a slovenských masmédiách

Title: Metafory ukrajinskej politickej krízy v ruských a slovenských masmédiách
Variant title:
  • Metaphors of Ukrainian political crisis in Russian and Slovak mass media
Source document: Opera Slavica. 2019, vol. 29, iss. 4, pp. 21-26
Extent
21-26
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Autor príspevku analyzuje niekoľko metafor, ktoré novinári frekventovane používali na zobrazenie ukrajinskej politickej krízy od roku 2013 do roku 2016 v ruských a slovenských publicistických zdrojoch. V príspevku sa naznačuje, že výber metafor v publicistike nie je náhodný, preto osobitná pozornosť je venovaná kognitívnemu aspektu metafor. V procese analýzy sú načrtnuté funkcie, ktoré uvedené metafory plnili, predovšetkým manipulačná funkcia, t. j. schopnosť metafory vplývať na podvedomie čitateľa a ovplyvniť tak jeho hodnotenie.
The author of the article analyses several metaphors, which journalists used frequently to depict Ukrainian political crisis from 2013 to 2016 in Russian and Slovak journalistic sources. The article implies that the choice of metaphors in journalism is not coincidental. Thus, special attention will be paid to cognitive aspect of metaphors. In the process of analysis the functions of given metaphors are outlined, primarily the manipulative function, i.e. the ability of a metaphor to affect the subconscious mind of a reader and to influence his evaluation.
Note
Príspevok vznikol v rámci riešenia grantového projektu KEGA 013UCM-4/2017 Vymedzovanie špecifík modelu "ruského sveta" v ruskom jazyku, literatúre a kultúre.