Projevy křesťanského a předkřesťanského pohřebního ritu na středohradištním pohřebišti v Divákách, okr. Břeclav

Title: Projevy křesťanského a předkřesťanského pohřebního ritu na středohradištním pohřebišti v Divákách, okr. Břeclav
Variant title:
  • Displays of Christian and pre-Christian burial customs in a Middle Hillfort Period cemetery at Diváky, Břeclav District
  • Christlicher und vorchristlicher Bestattungsritus auf dem mittelburgwallzeitlichen Gräberfeld von Diváky, Landkreis Břeclav
Author: Unger, Josef
Source document: Studia archaeologica Brunensia. 2014, vol. 19, iss. 2, pp. [113]-130
Extent
[113]-130
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Na pohřebišti v Divákách se projevily některé změny v pohřebním ritu vysvětlitelné postupnou christianizací venkovského obyvatelstva. Za projevy předkřesťanského pohřebního ritu na diváckém pohřebišti ve střední době hradištní lze považovat především stopy po hostinách, milodary v podobě celých zvířecích skeletů, vykuřování hrobů a hrob ženy pohřbené na okraji pohřebiště ve skrčené poloze.
In the cemetery at Diváky, some changes in burial rites occurred which were probably induced by the gradual Christianisation of the rural population. Among evidence of pre-Christian burial rites at the cemetery at Diváky during the Middle Hillfort Period (9th – mid-10 century) can be included the remains of funerary feasts, grave inclusions in the form of entire animal skeletons, the fumigation of graves, and a contracted female burial at the periphery of the cemetery.
Note
Práce vznikla s podporou grantového úkolu GAČR č. 404/08/0657 "Mikroregion Haraska v době hradištní (7.–12. století)".
References
[1] Černý, V. 1995: Význam tafonomických procesů při studiu pohřebního ritu, Archeologické rozhledy XXXXVII, 301–313.

[2] Dočkalová, M. 2004: Tafonomické aspekty v osteologické archeologii. In: Hašek, V. – Nekuda, R. – Ruttkay, M. (eds.), Ve službách archeologie V. Brno, 214–222.

[3] Dostál, B. 1966: Slovanská pohřebiště ze střední doby hradištní na Moravě. Brno.

[4] Galuška, L. 2004: Velkomoravské hroby revenantů ze Starého Města. In: Fusek, G. (ed.), Zborník na počesť Dariny Bialekovej. Nitra, 81–90.

[5] Hanuliak, M. 2004: Velkomoravské pohrebiská. Pochovávanie v 9. – 10. storočí na území Slovenska. Nitra.

[6] Klanica, Z. 2006: Nechvalín, Prušánky. Čtyři slovanská pohřebiště. Díl II. Katalog (Nechvalín, Prušánky. Vier slawische Nekropolen. Teil II. Katalog). Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 28. Brno.

[7] Klápště, J. 2006: Proměna českých zemí ve středověku. Praha.

[8] Krumphanzlová, Z. 1961: K otázce vampyrismu na slovanských pohřebištích, Památky archeologické LII, 544–549.

[9] Krumphanzlová, Z. 1971: Počátky křesťanství v Čechách ve světle archeologických pramenů, Památky archeologické LXII, 406–456.

[10] Krumphanzlová, Z. 1990: Svědectví náboženského synkretismu na pohřebištích doby hradištní v Čechách, Archeologické rozhledy XLII, 362–368.

[11] Marešová, K. 1983: Uherské Hradiště-Sady. Slovanské pohřebiště na Horních Kotvicích. Brno – Uherské Hradiště.

[12] Měřínský, Z. 1984: Sídlištní objekty, jámy, kůlové jamky a žlábky prozkoumané při výzkumu velkomoravského pohřebiště u Velkých Bílovic (okr. Břeclav), Archaeologia historica 9, 39–64.

[13] Měřínský, Z. 1985: Velkomoravské kostrové pohřebiště ve Velkých Bílovicích. K problematice venkovských pohřebišť 9. – 10. stol. na Moravě. Praha.

[14] Mořkovský, T. 2009: Šestá etapa školního antropologicko-archeologického výzkumu slovanského pohřebiště v Divákách. In: Dresler, P. – Měřínský, Z. (eds.), Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. Sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24. – 26. 4. 2006. Brno, 73–81.

[15] Podborský, V. 2006: Náboženství pravěkých Evropanů. Brno.

[16] Prokeš, L. 2007: Posmrtné změny a jejich význam při interpretaci pohřebního ritu (ke vztahu mezi archeologií a forenzními vědami). Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana, Supplementum 1. Brno.

[17] Přichystalová, R. 2008: Ženy a muži pochovaní na južnom predhradí hradiska Břeclav – Pohansko, Acta archaeologica Opaviensia 3, 157–176.

[18] Rejholcová, M. 1995: Pohrebisko v Čakajovciach (9. – 12. storočie). Analýza. Nitra.

[19] Sládek, V. – Kavánová, B. 2003: Statistické hodnocení taxonomických, osteoarcheologických a antropologických parametrů pohřebiště u 12. kostela v Mikulčicích. In: Mikulčice – pohřebiště u 6. a 12. kostela. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 22. Brno, 435–459.

[20] Staňa, Č. 2006: Velkomoravské pohřebiště v Rajhradě a Rajhradicích. Katalog. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 29. Brno.

[21] Štefan, I. – Varadzin, L. 2007: Počátky farní organizace v Čechách a na Moravě ve výpovědi archeologie. In: Hrdina, J. – Zilynská, B. (eds.), Církevní topografie a farní síť pražské církevní provincie v pozdním středověku. Praha, 33–54.

[22] Unger, J. 1989: Počátky slovanského osídlení v povodí Harasky, okr. Břeclav, Acta Musei Moraviae, Scientiae Sociales LXXIV, 99–108.

[23] Unger, J. 2010: Experimentální rekonstrukce upínání ostruhy z 9. století, Živá archeologie 11, 130–131.

[24] Unger, J. 2012: Mladohradištní pohřebiště Diváky – Padělky za humny v povodí Harasky, Jižní Morava 48, 217–260.

[25] Žemlička, J. 2010: Přemyslovská epocha optikou dneška. In: Ungerman, Š. – Přichystalová, R. – Šulc, M. – Krejsová J. (eds.), Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. Praha, 569–580.