Méně známé doklady k halštatu Ždánického lesa nebo i ke středověku?

Title: Méně známé doklady k halštatu Ždánického lesa nebo i ke středověku?
Variant title:
  • Some lesser-known Hallstatt or possibly also medieval finds from Ždánický les
  • Weniger bekannte hallstattzeitliche, bzw. auch mittelalterliche (?) Befunde in Ždánický les
Source document: Studia archaeologica Brunensia. 2014, vol. 19, iss. 2, pp. [105]-111
Extent
[105]-111
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
K halštatským opevněným lokalitám ve vrchovině Ždánického lesa patří i dvě poblíže Velkých Hostěrádek (katastr obce Borkovany, okr. Břeclav). Východní z nich ohladil běh času a je málo zřetelná, západní (Hradisko) je formována ostře. Okrouhlý areál Hradiska na výběžku do údolí chránil šíjový a okružní příkop. Údajné středověké nálezy z Hradiska naznačují, že tehdy mohlo být dočasně využito, ostatní materiál je pravěký (z doby halštatské). Ujasnění lze čekat od dalšího archeologického výzkumu.
Among Hallstatt Period fortified locations in the upland of Ždánický les are also included two sites near Velké Hostěrádky (cadastre of Borkovany, Břeclav District). The eastern one was worn down over the course of time and is very indistinct; the western one (Hradisko) is clearly visible. This round area on a promontory in the valley was protected by a neck ditch and a circular ditch. Many of the finds from Hradisko are prehistoric (Hallstatt Period); some of the finds, though, are believed to be medieval and indicate that this location may have been used only temporarily at that time. This latter issue, however, will need to be clarified by further archaeological research.
References
[1] CDB: Friedrich, G. (ed.), Codex diplomaticus et epistolarius regni Bohemiae II. Pragae 1912.

[2] Čižmář, M. 1993: Keltská okupace Moravy (doba laténská). In: Podborský, V. a kol., Pravěké dějiny Moravy. Vlastivěda moravská. Země a lid NŘ, sv. 3. Brno, 380–423.

[3] Klanicová, E. 1998: Archeologická sbírka muzea v Kloboukách. In: Kordiovský, E. (ed.), Klobouky u Brna. Město, dějiny, krajina a lidé. Klobouky u Brna, 41–55.

[4] Meduna, J. 1980: Die latènezeitlichen Siedlungen in Mähren. Praha.

[5] Nekvasil, J. 1993: Horákovská kultura. In: Podborský, V. a kol., Pravěké dějiny Moravy. Vlastivěda moravská. Země a lid NŘ, sv. 3. Brno, 337–351.

[6] Skutil, J. 1939: Pravěké nálezy na Kloboucku. Klobouky u Brna.

[7] Stuchlík, S. – Klanica, Z. – Měřínský, Z. 1997: Pravěk a středověk Ždánicka. Brno.

[8] Unger, J. 1984a: Druhá sezóna archeologických výzkumů na pozdně halštatském hradisku u Divák (okr. Břeclav), Přehled výzkumů 1983, 32.

[9] Unger, J. 1984b: Zjišťovací výzkum na pozdně halštatském hradisku u Morkůvek (okr. Břeclav), Přehled výzkumů 1983, 3.

[10] Unger, J. 1988: Archeologické památky na okrese Břeclav. Mikulov.

[11] ZDB III, V: v. Chlumecky, P. R. – Chytil, J. – Demuth, C. – v. Wolfskron, A. R. (Hrsg.), Die Landtafel des Margrafthumes Mähren I (1348–1466), Brünner Cuda. Brünn 1856.

[12] ZDB XXXV: Rohlík, M. (ed.), Moravské zemské desky III, 1567–1641, Kraj brněnský. Praha 1957.