"Papež prehistorie" abbé Henri Breuil na Moravě

Title: "Papež prehistorie" abbé Henri Breuil na Moravě
Variant title:
  • "The Pope of prehistory" Abbe Henri Breuil in Moravia
Author: Kostrhun, Petr
Source document: Studia archaeologica Brunensia. 2013, vol. 18, iss. 2, pp. [43]-62
Extent
[43]-62
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Přední osobnost světového paleolitického výzkumu Henri Breuil na své studijní cestě po střední Evropě v roce 1923 navštívil také moravské lokality a studoval paleolitické nálezy v Moravském zemském muzeu v Brně. Po jeho návštěvě navázal Karel Absolon a další naši badatelé úzkou spolupráci s francouzskými archeology. Breuilova syntéza středoevropského paleolitu se stala klíčovou prací na toto téma po celé meziválečné období. Text přináší poznatky o Breuilově návštěvě, získané studiem dochovaných archivních pramenů z Absolonovy pozůstalosti.
A leading figure of world Paleolithic research Henri Breuil on his study tour through Central Europe in 1923 visited the Moravian localities and studied the Paleolithic findings in the Moravian Museum in Brno. After his visit Karel Absolon and other researchers continued close cooperation with the French archaeologists. Breuil's synthesis of the Central European Paleolithic was a key work on the subject throughout the interwar period. The text provides knowledge of Breuil's visit, gathered by studying extant archival sources from the Karel Absolon's inheritance.
References
[1] Absolon, K. 1918: Předmost. Eine Mamutjäger-Station in Mähren. Sonderabdruck aus Klaatsch-Heilborn: Der Werdegang der Menschheit und die Entstehung der Kultur 1918. Berlin 357–373.

[2] Absolon, K. 1927: L'Aurignacien très ancien ou pseudo-moustérien en Moravie. In: A. F. A. S., Compte rendu au Congrès de Constantine 1927 de l'Association Française pour l'Avancement des Sciences, 13–17 avril 1927, Constantine (Alger). Paris, 321–327.

[3] Absolon, K. 1933: O pravé podstatě palaeolithických industrií ze Šipky a Čertovy díry na Moravě, Anthropologie XI (Praha), 253–272.

[4] Absolon, K. 1945: Prehistorický výzkum jeskyně Býčí skála na Moravě na srovnávacím základě. III. kritický příspěvek ku poznání praaurignacienu. Brno.

[5] Absolon, K. – Czižek, R. 1926: Paleolitický výzkum jeskyně Pekárny na Moravě. První zpráva, Acta Musei Moraviae, Scientiae Sociales XXIV, 1–59.

[6] Absolon, K. – Czižek, R. 1927: Paleolitický výzkum jeskyně Pekárny na Moravě. Druhá zpráva za rok 1926, Acta Musei Moraviae, Scientiae Sociales XXV, 112–201.

[7] Babor, J. 1926–1927: Naše problémy palaeolithické, Obzor prehistorický V–VI, 6–20.

[8] Bayer, J. 1925: Das ältere Steinzeit in den Sudetenländern, Sudeta 1, 19–120.

[9] Bayer, J. 1927: Der Mensch im Eiszeitalter. Leipzig – Wien.

[10] Bayer, J. 1931: Die falsche Venus von Wisternitz und ihre Geschichte. Brünn.

[11] Breuil, H. 1906: La caverne d'Altamira à Santillane, près Santander (Espagne). Monaco.

[12] Breuil, H. 1923: O umění mladšího diluvia, Obzor prehistorický II/1, 30–32.

[13] Breuil, H. 1924a: Notes de voyage paléolithique en Europe Centrale I. Les industries paléolithiques en Hongrie, L'Anthropologie 34, 515–552.

[14] Breuil, H. 1924b: Notes de voyage paléolithique en Europe Centrale II. Les industries paléolithiques du loess de Moravie et Bohême, L'Anthropologie 34, 515–552.

[15] Breuil, H. 1925: Notes de voyage paléolithique en Europe Centrale III. Les cavernes de Moravie, L'Anthropologie 35, 271–291.

[16] Breuil, H. 1952: Quatre cent siècles de l'art pariètal. Montignac.

[17] Broderick, A. H. 1963: Father of Prehistory; the Abbé Henri Breuil: His Life and Times. New York.

[18] Daniel, G. 1976: A Hundred and Fifty Years of Archaeology. Cambridge.

[19] Filip, J. 1966: Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas I. Praha.

[20] Knies, J. 1925: Přehled moravského paleolitu, Obzor prehistorický 4 (Niederlův sborník), 89–116.

[21] Knies J. 1929: První stopy lidské na Moravě, Sborník Přírodovědecké společnosti v Moravské Ostravě IV (1926–1928), 45–89.

[22] Kostrhun, P. 2003: Mamutí projekty prof. Karla Absolona, Archeologické rozhledy LV, 76–129.

[23] Kostrhun, P. 2004: Neúnavný heuristik moravského pravěku – prof. Josef Skutil, Pravěk NŘ 14, 441–450.

[24] Kostrhun, P. 2008: Jan Knies 1860–1937. Pravěk – Postavy moravské archeologie 4. Brno.

[25] Kostrhun, P. 2009: Karel Absolon (1877–1960) and the research of significant Palaeolithic sites in Moravia, Archaeologia Polona 47, 91–139.

[26] Kostrhun, P. – Moravec, J. – Oliva, M. 2010: Výzkumné cesty a mezinárodní kontakty Karla Absolona v letech 1904–1938. In: Kostrhun, P. – Oliva, M. (eds.), K. Absolon – fotografie z evropských jeskyň a krasů. Brno, 5–25.

[27] Kozłowski, L. 1922: Starsza epoka kamienia w Polsce (Paleolit). Poznań.

[28] Kozłowski, L. 1924: Die ältere Steinzeit in Polen. Die Eiszeit, Zeitschrift für allgemeine Eiszeitforschung I/2, 112–163.

[29] Lech, J. – Piotrowska, D. 2006: Leon Kozłowski i jego związki z Jurą Ojcowską. In: Lech, J. – Partyka, J. (eds.), Jura Ojcowska w pradziejach i w początkach państwa polskiego. Ojców, 159–192.

[30] Lech, J. – Piotrowska, D. 2009: Leon Kozłowski (1892–1944) an archaeologist who lived in interesting times, Archaeologia Polona 47, 179–209.

[31] Malina, J. 1980: Archeologie včera a dnes aneb Mají archeologové šedé hmoty více za nehty než za ušima? České Budějovice.

[32] Menghin, O. 1926: Einführung in die Urgeschichte Böhmens und Mährens. Reichenberg.

[33] Menghin, O. 1931: Weltgeschichte der Steinzeit. Wien.

[34] Obermaier, H. 1925: Böhmen-Mähren (und Slowakei), A. Paläolithikum. In: Ebert, M. (ed.), Reallexikon der Vorgeschichte 2. Berlin, 55–58.

[35] Obermaier, H. 1928: Die ältere Steinzeit. In: Schránil, J. (ed.), Die Vorgeschichte Böhmens und Mährens. Berlin – Leipzig, 3–34.

[36] Oliva, M. 1996: Spodní paleolitická vrstva z Býčí skály. K poznání mýtotvorných procesů v naší speleoarcheologii, Acta Musei Moraviae, Scientiae Sociales LXXXI, 37–59.

[37] Palacio-Pérez, E. 2010: Salomon Reinach and the religious interpretation of Palaeolithic art, Antiquity 84, No. 325, 853–863. | DOI 10.1017/S0003598X00100274

[38] Penck, A. – Brückner, E. 1901–1909: Die Alpen im Eiszeitalter, 3 Bände. Leipzig.

[39] Piotrowska, D. 2006: Stefan Krukowski, Jura Ojcowska i archeologia w świetle listów i dokumentów ze zbiorów państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. In: Lech, J. – Partyka, J. (eds.), Jura Ojcowska w pradziejach i w początkach państwa polskiego. Ojców, 194–224.

[40] Schirmeisen, K. 1931: Die Kunst der Eiszeit und die zweite Venus von Wisternitz, Mitt. Über Höhlen-und Karstforschung, Zeitschrift des Hauptverbandes Deutscher Höhlenforscher 4, 12 s.

[41] Sklenář, K. 1984: Za jeskynním člověkem. Praha.

[42] Sklenář, K. 1995: Slepé uličky archeologie. Praha.

[43] Sklenář, K. 2008: Dějiny výzkumu starší a střední doby kamenné (paleolitu a mezolitu) v českých zemích, Sborník Národního muzea v Praze, Řada A – Historie 62/2–4.

[44] Skutil, J. 1939–1946: Staropaleolitické nálezy z Moravy, Památky archeologické 42, 2–9.

[45] Stocký, A. 1923: Přednáška prof. Henry Breuila v Praze, Obzor prehistorický II/1, 75.

[46] Svoboda, J. 2011: Počátky umění. Praha.

[47] Trigger, G. B. 2006: A History of Archaeological Thought. Cambridge (2. vyd.).

[48] Valoch, K. 1999: Epizody paleolitického osídlení jeskyně Pekárny, Acta Musei Moraviae, Scientiae Sociales LXXXIV, 9–26.

[49] Valoch, K. 2008: Poznámky k problematickým uměleckým předmětům z Dolních Věstonic, Acta Musei Moraviae, Scientiae Sociales XCIII, 99–114.