From comparative word-order studies : (thoughts on V. Mathesius' conception of the word-order system in English compared with that in Czech)

Title: From comparative word-order studies : (thoughts on V. Mathesius' conception of the word-order system in English compared with that in Czech)
Variant title:
  • Ze srovnávacích studií slovosledných : (k Mathesiovu pojetí anglické slovosledné soustavy ve srovnání se slovoslednou soustavou českou)
    • Iz sravitel'nych izučenij po porjadku slov : (k Mateziusovoj koncepcii anglijskoj sistemy porjadka slov po sravneniju s češskoj sistemoj porjadka slov)
  • Из сравительных изучений по порядку слов : (к Матезиусовой концепции английской системы порядка слов по сравнению с чешской системой порядка слов)
    • Iz sravitel'nych izučenij po porjadku slov : (k Mateziusovoj koncepcii anglijskoj sistemy porjadka slov po sravneniju s češskoj sistemoj porjadka slov)
Author: Firbas, Jan
Contributor
Jiráček, Jiří (Translator of Summary)
Source document: Brno studies in English. 1964, vol. 4, iss. 1, pp. 111-128
Extent
111-128
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] O. S. AKHMANOVA–E. M. MEDNIKOVA, English Studies = English Studies at the Moscow State University, Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik 9, 1961, pp. 65–75

[2] E. BENEŠ, Verbstellung = Die Verbstellung im Deutschen, von der Mitteilungsperspektive her betrachtet [The Sentence Position of the Verb in German from the Point of View of Functional Sentence Perspective], Philologica Pragensia 5, 1962, pp. 6–19

[3] D. L. BOLINGER, Linear Modification, PMLA, 1952, pp. 1117–1144

[4] M. BROŽOVÁ, Influence = The Influence of Emphasis on English Syntax. An unpublished dissertation (Prague 1948). Quoted after H. SPITZBARDT, Lebendiges Englisch, pp. 221 and 280.

[5] B. M. CHARLESTON, Studies on the Emotional and Affective Means of Expression in Modern English (Bern 1960)

[6] Fr. DANEŠ, Intonace = Intonace a věta ve spisovné češtině [Sentence Intonation in Present-Day Czech] (Prague 1957)

[7] Fr. DANEŠ, Otázka = Intonace otázky [The Intonation of the Question], Naše řeč 33, 1949, pp. 62–68

[8] Fr. DANEŠ, Vedl. věty = Vedlejší věty účinkově přirovnávací se spojkou než aby [Consecutively Coloured Comparative Sub-Clauses with the Conjunction NEŽ ABY], Naše řeč 38, 1955, pp. 12–22.

[9] Fr. DANEŠ–M. DOKULIL, K tzv. významové a mluvnické stavbě věty [On the So-Called Semantic and Grammatical Structures of the Sentence], published in: O vědeckém poznání soudobých jazyků [On the Research into Contemporary Languages], (Prague 1958), pp. 231–246

[10] M. DOKULIL, see Fr. DANEŠ

[11] L. DOLEŽEL, Styl = O stylu moderní české prózy [On the Style of Modern Czech Prose], (Prague 1960)

[12] K. J. DOVER, Greek Word Order (Cambridge 1960)

[13] J. DUBSKÝ, L'inversion = L'inversion en espagnol, SPFFBU A8, 1960, pp. 111–122

[14] E. DVOŘÁKOVÁ, Adverbs = On the English and Czech Situational Adverbs in Functional Sentence Perspective, see pp. 129–142 of the present volume

[15] J. FIRBAS, Communicative Function = Thoughts on the Communicative Function of the Verb in English, German and Czech, Brno Studies in English 1, 1950, pp. 39–68

[16] J. FIRBAS, Communicative Value = On the Communicative Value of the Modern English Finite Verb, Brno Studies in English 3, 1961, pp. 79–104

[17] J. FIRBAS, Deutscher Beitrag = Bemerkungen über einen deutschen Beitrag zum Problem der Satzperspektive, Philologica Pragensia 1, 1958, pp. 49–54

[18] J. FIRBAS, Ještě k postavení = Ješte k postavení příslovečného určení v angličtine a češtině z hlediska aktuálního členění větného [Another Note on the Position of the Situational Adverbs in English and Czech from the Point of View of Functional Sentence Perspective], SPFFBU A9, 1961, pp. 153–156

[19] J. FIRBAS, More Thoughts = More Thoughts on the Communicative Function of the English Verb, SPFFBU A7, 1959, pp. 74–98

[20] J. FIRBAS, Nezákladové podměty = K otázce nezákladových podmětů v současné angličtině [On the Problem of Non-Thematic Subjects in Contemporary English], Časopis pro moderní filologii 39, 1957, pp. 22–42 and 165–173

[21] J. FIRBAS, Poznámky = Poznámky k problematice anglického slovního pořádku z hlediska aktuálního členění větného [Notes on the Problem of English Word Order from the Point of View of Functional Sentence Perspective], SPFFBU A4, 1956, pp. 93–107

[22] J. FIRBAS, Sentence = Notes on the Function of the Sentence in the Act of Communication (Marginalia on Two Important Studies in Syntax by Anna Granville Hatcher, SPFFBU A10, 1962, pp. 133–148

[23] J. FIRBAS, Word Order in OE & ModE = Some Thoughts on the Function of Word Order in Old English and Modern English, SPFFBU A5, 1957, pp. 72–100

[24] A. GRAD, Affectivity = Affectivity and Inversion in Modern English, Zbornik Filosofske fakultete II (Ljubljana 1955), pp. 335–373

[25] Grammatika = Grammatika russkogo yazyka [Grammar of the Russian Language], i – ii, Akademiya nauk SSSR (Moscow 1954)

[26] A. G. HATCHER, Syntax = Syntax and the Sentence, Word 12, 1956, pp. 234–250 | DOI 10.1080/00437956.1956.11659601

[27] A. G. HATCHER, Theme = Theme and Underlying Question, Two Studies in Spanish Word Order., Supplement to Word 12, 1956

[28] K. HAUSENBLAS, Závislost = Syntaktická závislost, způsoby a prostředky jejího vyjadřování [Syntactic Dependence – Ways and Means of its Implementation], Bulletin Vysoké školy ruského jazyka a literatury 2, 1958, pp. 23–51

[29] B. A. ILYISH, Angliyskiy yazyk = Sovremennyy angliyskiy yazyk [Contemporary English] (Moscow 1948)

[30] B. A. ILYISH, Razvitiye = Razvitiye sposobov vyrazheniya smyslovogo predikata v angliyskom yazyke [Ways of Expressing the Sense Predicate in English (Historical Outline)], Materialy vtoroy nauchnoy sessiyi po voprosam germanskogo yazykoznaniya, (Moscow–Leningrad 1961), pp. 194–215

[31] S. IVANCHEV, Nablyudeniya = Naybludeniya várkhu upotrebata na chlena v bălgarski ĕzik [Notes on the Use of the Article in the Bulgarian Language], Bălgarski ĕzik 7, 1957, pp. 499–524

[32] Fr. KOPEČNÝ, Základy = Základy české skladby [Fundamentals of Czech Syntax], (Prague 1958)

[33] K. G. KRUSHELNITSKAYA, Ocherki = Ocherki po sopostovitelnoy grammatike nemetskogo i russkogo yazykov [Studies in the Comparative Grammar of the German and Russian Languages] (Moscow 1961)

[34] V. MATHESIUS, Obsahový rozbor = Obsahový rozbor současné angličtiny na základě obecně lingvistickém [A Functional Analysis of Present-Day English on a General Linguistic Basis], edited by J. VACHEK (Prague 1961)

[35] V. MATHESIUS, Srovn. studie = Ze srovnávacích studií slovosledných [From Comparative Word-Order Studies], Časopis pro moderní filologii 28, 1942, pp. 181–190 and 302–307

[36] V. MATHESIUS, Studie = Studie k dějinám anglického slovosledu [Studies in the History of English Word Order], Věstník České akademie 16, 1907, pp. 261–275; 17, 1908, pp. 195–214 and 299–311; 18, 1909, pp. 1–12; 19, 1910, pp. 125–130

[37] V. MATHESIUS, Systematic Analysis = On Some Problems of the Systematic Analysis of Grammar, TCLP 6, (Prague 1936), pp. 95–107

[38] V. MATHESIUS, Základní funkce = Základní funkce pořádku slov v češtině [The Basic Function of Word Order in Czech], Slovo a slovesnost 7, 1941, pp. 169–180

[39] V. MATHESIUS, Zur Satzperspektive = Zur Satzperspektive im modernen Englisch, Archiv für das Studium der neueren Sprachen, Band 155, Jahrgang 84, 1929, pp. 202–210

[40] E. M. MEDNIKOVA see O. S. AKHMANOVA

[41] F. MICHAŁK, Wliw = Wliw němčiny na połoženije finitneho słowjesa w serbskej sadźe [The Influence of German on the Position of the Finite Verb in the Sorabian Sentence], Otázky slovanské syntaxe [Questions of Slavonic Syntax], Opera Universitatis Purkynianae Brunensis – Facultas Philosophica 85, pp. 190–198 (Brno 1962)

[42] O. I. MOSKALSKAYA, Artikl = Artikl v nemetskom yazyke [The Article in German], Inostrannyje yazyki v shkole 1956, 5, pp. 17–37

[43] P. NOVÁK, Prostředky = O prostředcích aktuálního členění [On the Means of Functional Sentence, Perspective], Acta Universitatis Carolinae 1959, Philologica 1, pp. 9–15

[44] P. NOVÁK, Zdvojování = K zdvojování předmětu v albánštině [On the Doubling of the Object in Albanian], Sborník slavistických prací věnovaných IV. mezinárodnímu sjezdu slavistů v Moskvě, Universita Karlova, pp. 27–32 (Prague 1958)

[45] I. POLDAUF, Srovnávání = Srovnávání s mateřštinou při vědeckém studiu jazyků [Comparison with the Mother Tongue as a Method of Research into Foreign Languages], Sborník Vysoké školy pedagogické v Olomouci, (Prague 1954), pp. 45–72

[46] I. P. RASPOPOV, Aktualnoye chleneniye = Aktualnoye chleneniye predlozheniya [Functional Sentence Perspective] (Ufa 1961)

[47] A. SECHEHAYE, Essai = Essai sur la structure logique de la phrase (Paris 1926)

[48] Soupis = Soupis prací Viléma Mathesiusa [The Bibliography of Writings of Vilém Mathesius], published by the English Department of the Caroline University and the Prague Linguistic Circle (Prague 1947)

[49] SPFFBU = Sborník prací filosofické fakulty brněnské university (Brno)

[50] H. SPITZBARDT, Lebendiges Englisch (Halle a. d. S. 1962)

[51] TCLP = Travaux du Cercle Linguistique de Prague

[52] P. TROST, Word Order = Review of K. J. DOVER'S Greek Word Order, Listy filologické 86, 1963, p. 154

[53] J. VACHEK, Dictionnaire = Dictionnaire de linguistique de l'Ecole de Prague. Avec collaboration de J. DUBSKÝ (Utrecht–Anvers 1960)

[54] J. VACHEK, see V. MATHESIUS, Obsahový rozbor

[55] H. WEIL, Ordre = De l'ordre des mots dans les langues anciennes comparées aux langues modernes (Paris 1844, 1879)