Revolúcia 1848/1849 a Slovenské národné hnutie v múzejnej prezentácii

Title: Revolúcia 1848/1849 a Slovenské národné hnutie v múzejnej prezentácii
Variant title:
  • The revolution in 1848/1849 and the Slovak national movement in museum presentation
Source document: Museologica Brunensia. 2019, vol. 8, iss. 1, pp. 18-26
Extent
18-26
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Príspevok približuje múzejnú prezentáciu formovania modernej slovenskej štátnosti a symbolov dnešnej Slovenskej republiky. Jej počiatky siahajú do obdobia revolúcie 1848/1849, kedy vznikajú národné symboly Slovákov, dnes symboly Slovenskej republiky, ako aj počiatky slovenského parlamentarizmu a vojenskej tradície. Predstavuje osobnosti, ktoré sa podieľali na formovaní národného hnutia v tomto období s dôrazom na zbierkové predmety pochádzajúce z tohto obdobia a ich múzejnú prezentáciu, ktorá bola ovplyvnená politickou situáciou na území Československa.
The contribution outlines museum presentation of the formation of modern Slovak statehood and the symbols of today's Slovak Republic. Its beginnings go back to the period of the revolution in 1848/1849 which saw the emergence of the national symbols of Slovaks – today symbols of the Slovak Republic – as well as the beginning of the Slovak military tradition. It presents the prominent figures who contributed to the formation of the national movement in that period with an accent on collection items originating from that time and their museum presentation which was influenced by the political situation within Czechoslovakia.
References
[1] Archív Slovenského národného múzea v Bratislave (ASNM), rok 1968.

[2] BAČOVÁ, Viera (ed.). Historická pamäť a identita. Košice: Spoločenskovedný ústav Slovenskej akadémie vied, 1996. 264 s. ISBN 80-967621-0-9.

[3] Dejiny Československa. Učebné texty pre 3. a 4. ročník gymnázia a pre 2. ročník strednej odbornej školy. 5. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1980.

[4] DUBNICKÝ, Jaroslav. Revolučné hnutie na Slovensku v rokoch 1848–49. In HOLOTÍK, Ľudovít (ed.). Dejiny Slovenska. Tézy. Príloha Historického časopisu. Ročník III (1955). Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1955, s. 115–123.

[5] GOLÁŇ, Karol. Revolučné pokolenie. Myjava: Daniel Pažický, 1926.

[6] GORELČÍKOVÁ, Ľubica. Pamätný dom Juraja Langsfelda v Sučanoch. Múzeum, 1997, roč. 42, č. 1, s. 14.

[7] HALBWACHS, Maurice. Kolektivní paměť. Praha: SLON, 2009, s. 289. ISBN 978-80-7419-016-2.

[8] HAIDER, Barbara a Hans HYE (eds.). 1848: Ereignis und Erinnerung in den politischen Kulturen Mitteleuropas. Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2003, 315 s. Zentraleuropa-Studien, zv. 7.

[9] Historický sborník Slovenského múzea, 1961, roč. 1, s. 93–106.

[10] HOUDEK, Ivan. Bratislava v revolučných rokoch 1848–1849. In Bratislava. Spisy Mestského múzea v Bratislave, zv. 5. Bratislava: Osveta, 1970, s. 169–199.

[11] HROCH, Miroslav. Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů. Praha: Slon, 2009. ISBN 978-80-7419-010-0.

[12] KIANIČKA, Ľubomír. Celoslovenská literárnomúzejná expozícia v Slovenskom národnom literárnom múzeu MS v Martine. Múzeum, 1998, roč. 43, č. 4, s. 20–21.

[13] KODAJOVÁ, Daniela. Úvahy slovenských národovcov o potrebe inštitucionalizovať zbieranie pamiatok minulosti. Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2013, roč. 1, č. 2, s. 10–15.

[14] KOSTICKÝ, Bohuš. Nové múzeum na Myjave. Múzeum, 1967, roč. 12, č. 1, s. 56–57.

[15] KREKOVIČ, Eduard, Elena MANNOVÁ a Eva KREKOVIČOVÁ. Mýty naše slovenské. 2. vyd. Bratislava: Premedia, 2013.

[16] LANDOVÁ, Blanka. Dvadsať rokov Múzea slovenských národných rád. Múzeum, 1988, roč. 33, č. 3, s. 54–57.

[17] LANDOVÁ, Blanka. Nová expozícia Múzea SNR na Myjave. Múzeum, 1989, roč. 34, č. 1, s. 72–73.

[18] MACHO, Peter a kol. Revolúcia 1848/49 a historická pamäť. Bratislava: Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2012. 306 s. ISBN 978-80-89396-19-1.

[19] Matica slovenská v našich dejinách. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1963.

[20] Oddelenie pre slovenskú kultúrno-národnú historiu v Slovenskom národnom muzeu. Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti, 1934–1935, roč. 26, č. 1, s. 7–21.

[21] PODUŠELOVÁ, Gabriela a kol. Slovenské národné múzeum. Bratislava: Slovenské národné múzeum, 2013.

[22] PROFANTOVÁ, Zuzana (ed.). Gramatika národného mýtu a folklór. Bratislava: Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied, 1998. 104 s. ISBN 80-968022-5-9.

[23] RYBECKÝ, Milan. Muzeálna slovenská spoločnosť a jej miesto v národnej kultúre. Martin: Osveta, 1983.

[24] Slovenské národné múzeum v Turčianskom Sv. Martine. Sprievodca sbierkami múzea.

[25] ŠKVARNA, Dušan. Začiatky moderných slovenských symbolov. K vytváraniu národnej identity od konca 18. do polovice 19. storočia. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2004. ISBN 80-8083-014-2.

[26] -vz-. Múzeum SNR v Myjave k 30. výročiu Slovenského národného povstania. Múzeum, 1974, roč. 19, č. 4, s. 117–119.

[27] ZUBEREC, Vladimír. Rok významných jubileí. In Zborník Slovenského národného múzea. História, 1988, roč. 28, s. 5–10.

[28] ZUBEREC, Vladimír. Neznáme doklady z rokov meruôsmych. Múzeum, 1990, roč. 35, č. 4, s. 10–12.

[29] ZUBEREC, Vladimír. Doklady o slovenskom národnorevolučnom hnutí v rokoch 1848–1849 v slovenských múzeách. In Zborník Slovenského národného múzea. História, 1991, roč. 31, s. 27–61.