Strategické plánování vzdělávací činnosti muzea

Title: Strategické plánování vzdělávací činnosti muzea
Variant title:
  • Strategic planning of museum education activities
Source document: Museologica Brunensia. 2016, vol. 5, iss. 1, pp. 36-44
Extent
36-44
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Strategické plánování tvoří nepostradatelnou součást marketingu v ziskovém sektoru a v době sílící konkurence a proměnách ve způsobu trávení volného času se stává přínosným také v muzeích. Text se tak v obecné rovině zabývá teorií strategického plánování a jeho aplikací do specifického prostředí českých muzeí s užším zaměřením na vzdělávací činnost. Zhodnotí význam strategického plánování v muzejních institucích, vymezí pojem vzdělávací strategie, popíše fáze tohoto procesu a navrhne ošetření pro případná rizika úspěšné implementace vzdělávací strategie.
Strategic planning forms an integral part of marketing activities within the profitable sector, and at the time of growing competition and changes in the way of spending free time it also becomes beneficial to museums. The text is thus dealing at a general level with the theory of strategic planning and its implementation into the specific milieu of Czech museums focused narrowly on educational activity. It will evaluate the significance of strategic planning in museums, define the term educational strategy, describe the phases of this process, and propose treatment of possible risks of a successful implementation of the educational strategy.
References
[1] BÁRTA, Jiří. Strategické pánování pro neziskové organizace. 1. vyd. Praha: Nadace rozvoje občanské společnosti, 1997. 126 s. NROS edice. ISBN 80-902302-0-2.

[2] HOOPER-GREENHILL, Eilean (ed.). Writing a Museum Education Policy. Leicester: Department of Museum Studies, University of Leicester, 1991. 32 s.

[3] How to develop your policy [online]. [cit. 2015-03-22]. Dostupný z www: ˂http://www.londonmuseums.org/development.htm˃.

[4] JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. Strategie a trendy. 2. vyd. Praha: Grada, 2013. 362 s. ISBN 978-80-247-4670-8.

[5] JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění. Art marketing v praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 284 s. ISBN 978-80-247-2724-0.

[6] KAŽMIERSKI, Tomáš a Petr PELCL. Projektové a strategické plánování pro neziskové organizace. Praha: Regionální environmentální centrum Česká republika a Centrum pro komunitní práci, 2003. 57 s. ISBN 80-902368-9-8.

[7] KESNER, Ladislav. Marketing a management muzeí a památek. Praha: Grada, 2005. 304 s. ISBN 80-247-1104-4.

[8] KOTLER, Neil G., Philip KOTLER a Wendy I. KOTLER. Museum Marketing and Strategy. Designing Missions, Building Audiences, Generating Revenue and Resources. 2. vyd. San Francisco: Jossey-Bass, 2008. 509 s. ISBN 978-0-7879-9691-8.

[9] MAŽÁROVÁ, Monika. Vzdělávací strategie Jihomoravského muzea ve Znojmě. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie, 2015. Diplomová práce. Vedoucí práce Mgr. Lenka Mrázová.

[10] PAVLÍČKOVÁ, Pavla. Vzdělávací strategie Městského muzea a galerie Polička. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie, 2009. Diplomová práce. Vedoucí práce Mgr. Lenka Mrázová.

[11] ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Muzejní edukace. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, 2012. 140 s. ISBN 978-80-244-3003-4.

[12] Tvorba strategie a strategické plánování. Teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 381 s. ISBN 978-80-247-3985-4.

[13] What is an education policy? [online]. [cit. 2015-02-11]. Dostupný z www: ˂http://www.londonmuseums.org/intro.htm˃.

[14] What should a policy contain? [online]. [cit. 2015-03-22]. Dostupný z www: ˂http://www.londonmuseums.org/policy.htm˃.

[15] Základy muzejní pedagogiky. Studijní texty. Brno: Moravské zemské muzeum, Metodické centrum muzejní pedagogiky, 2014. 103 s. ISBN 978-80-7028-441-4.