Proměny konstruktivismu v muzejní pedagogice George E. Heina

Title: Proměny konstruktivismu v muzejní pedagogice George E. Heina
Variant title:
  • Transformations of constructivism in museum pedagogy of George E. Hein
Source document: Museologica Brunensia. 2017, vol. 6, iss. 1, pp. 41-47
Extent
41-47
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Pedagogické teorie v současnosti pronikají i mimo tradiční instituci školy a rozvíjejí se i v těchto netypických prostředích. Takovým prostředím je i muzeum. To, co začalo jako pouhá snaha o implementaci teorie do svébytné praxe, se nakonec stalo novou bází, na které se teorie může samostatně rozvíjet a zpětně znovu ovlivnit hlavní pedagogický diskurz. V následující studii popisujeme jeden z případů, kdy došlo k významnému posunu pedagogické teorie, zde konstruktivistické, v prostředí muzea a muzejní pedagogiky. George E. Hein patří mezi nejvýznamnější muzejní pedagogy současnosti a jeho práce je kvitována v muzejně pedagogickém diskurzu po celém světě. Hlavním cílem předloženého textu je tedy prokázat a popsat význam výzkumů a teoretického uvažování na poli muzejní pedagogiky pro obecný pedagogický diskurz na příkladu konstruktivismem zabývajících se textů G. E. Heina.
At present, pedagogical theories are moving beyond traditional school institutions and develop in unconventional environments. The museum is one of them. What started as an effort to implement theory into practice finally gave rise to a novel base on which theory can evolve independently, and can also influence the main pedagogical discourse. This study describes one of the cases in which a major shift in the pedagogical theory occurred, in this particular case the constructivist theory, in the environment of the museum and museum pedagogy. George E. Hein counts among leading museum educators of the present and his works are acknowledged in the museum pedagogy discourse all over the world. This paper seeks to demonstrate and describe the importance of research and theoretical thinking in the field of museum pedagogy for the general pedagogical discourse on the example of G. E. Hein's articles devoted to constructivism.
References
[1] BERTRAND, Yves. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998. Studium. ISBN 80-717-8216-5.

[2] HEIN, George E. Constructivism. More than Meaning Making. Museological Review, 2001, sv. 7, s. 1–17. ISSN 1354-5825.

[3] HEIN, George E. Constructivist Learning Theory (CECA Conference: The Museum and the Needs of People, 15–22 October 1991, Jerusalem, Israel). In Exploratorium. Institute for Inquiry [online]. [cit. 2017-06-20]. Dostupný z www: https://www.exploratorium.edu/education/ifi/constructivistlearning. Příspěvek na konferenci.

[4] HEIN, George E. The Constructivist museum. (Journal for Education in Museums, 1995, no. 16, s. 21–23). In Group of Education in Museums [online]. 1995 [cit. 2017-06-20]. Dostupný z www: http://www.gem.org.uk/pubs/news/hein1995.php.

[5] HEIN, George E. Is Meaning Making constructivism? Is Constructivism Meaning making? The Exhibionist, 1999, roč. 18, č. 2, s. 15–18.

[6] HEIN, George E. Learning in the museum. London: Routledge, 1998. 203 s. Museum meanings. ISBN 04-150-9776-2.

[7] HEIN, George E. Progressive museum practice: John Dewey and democracy. Walnut Creek, Calif.: Left Coast Press, 2012. 254 p. ISBN 978-161-1327-878.

[8] ILLERIS, Knud. Contemporary theories of learning: learning theorists -- in their own words. New York: Routledge, 2009. ISBN 04-154-7343-8.

[9] JAGOŠOVÁ, Lucie. Evaluace v muzejní edukaci – teoretická východiska. Museologica Brunensia, 2013, roč. 2, č. 2, 15–21. ISSN 1805-4722.

[10] JAGOŠOVÁ, Lucie, Vladimír JŮVA a Lenka MRÁZOVÁ. Muzejní pedagogika: metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-207-9.

[11] KORCOVÁ, Kateřina. Konstruktivismus v inovativních vzdělávacích programech v české škole. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. U11. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 159–168. ISBN 80-210-4143-9.

[12] MURPHY, Elizabeth. Constructivist Checklist [online]. 1997 [cit. 2017-06-10]. Dostupný z www: http://www.ucs.mun.ca/~emurphy/stemnet/cle4.html.

[13] PRŮCHA, Jan, Jiří MAREŠ a Eliška WALTEROVÁ. Pedagogický slovník. 2. rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-252-1.

[14] Reflection of Constructivist Theories in Current Educational Practice. Universal Journal of Educational Research [online]. 2015, roč. 3, č. 5, s. 345–349 [cit. 2017-05-23]. Dostupný z www: http://www.hrpub.org/journals/article_info.php?aid=2580. ISSN 2332-3205. DOI: 10.13189/ujer.2015.030506. | DOI 10.13189/ujer.2015.030506

[15] STUCHLÍKOVÁ, Iva, Tomáš JANÍK, Zdeněk BENEŠ et al. Oborové didaktiky: vývoj, stav, perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7769-0.

[16] STRÁNSKÝ, Zbyněk. Úvod do studia muzeologie. Brno: Masarykova univerzita, 2000. ISBN 80-210-1272-2.

[17] ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Edukační potenciál muzea. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3034-8.

[18] ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Konstruktivismus v e-learningové vysokoškolské výuce? (Constructivism in E-learning at University-Level Teaching?). In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. U12. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 189–195. ISBN 978-80-210-4472-2.