The Basics of Museum Pedagogy course – a contribution to the current conception of the competence model of museum educators in the Czech Republic

Title: The Basics of Museum Pedagogy course – a contribution to the current conception of the competence model of museum educators in the Czech Republic
Variant title:
  • Kurz Základy muzejní pedagogiky – příspěvek k aktuálnímu pojetí kompetenčního modelu muzejního edukátora v České republice
Source document: Museologica Brunensia. 2018, vol. 7, iss. 1, pp. 34-47
Extent
34-47
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The article is dealing with creation of an education offer for museum educators after emergence of the Methodical Centre of Museum Pedagogy. In 2012, the first run of the Basics of Museum Pedagogy course was prepared, which offered a two-semester programme composed of nine lectures including theoretical and practical training of educational workers in memory institutions. During existence of the Basics of Museum Pedagogy course, the perception of the educational role of cultural institutions underwent a significant change. In the fall of 2016, the professional qualification of museum educators was recognized and in January 2018 the profession of an educator in culture appeared for the first time in Czech labourlaw provisions. The article is looking back at the six-year-long existence of the course at a turning point where a new accredited Museum Educator course is being prepared in compliance with defined professional standards and new labour-law provisions.
Článek pojednává o vytvoření vzdělávací nabídky pro muzejní edukátory po vzniku Metodického centra muzejní pedagogiky. V roce 2012 byl připraven první běh kurzu Základy muzejní pedagogiky, který nabídl dvousemestrální program devíti přednášek zahrnujících teoretickou i praktickou přípravu edukačních pracovníků v paměťových institucích. V průběhu existence kurzu Základy muzejní pedagogiky nastala významná změna ve vnímání vzdělávací role kulturních institucí. Na podzim 2016 byla uznána profesní kvalifikace muzejního edukátora a v lednu 2018 se poprvé v českých pracovně-právních předpisech objevila profese edukátora v kultuře. Článek je ohlédnutím za šestiletou existencí kurzu v přelomovém okamžiku přípravy nového akreditovaného kurzu muzejního edukátorav souladu se stanovenými profesními standardy a novými pracovně-právními předpisy.
References
[1] BENČOVÁ, Monika. 15 let Školy muzejní propedeutiky 2002–2016. In Asociace muzeí a galerií České republiky [online]. 2017 [accessed 2018-06-01]. Available from www: http://www.cz-museums.cz/UserFiles/file/2017/SMP/SMP_15%20let_Vestnik_KOR%20ANA_s%20tabulkami(1).pdf.

[2] BENEŠ, Josef. Muzejní prezentace. Praha: Národní muzeum, 1981.

[3] BENEŠ, Milan. Andragogika: teoretické základy. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. ISBN 80-86432-23-8.

[4] BRABCOVÁ, Alexandra (ed.). Brána muzea otevřená: průvodce na cestě muzea k lidem a lidí do muzea. Náchod: Juko; Praha: Nadace Open Society Fund, 2003. ISBN 80-86213-28-5.

[5] BURIÁNKOVÁ, Michaela, Anna KOMÁRKOVÁ and František ŠEBEK (eds.). Úvod do muzejní praxe. Učební texty základního kurzu Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií České republiky. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2010. ISBN 978-80-86611-40-2.

[6] DROBNÝ, Tomáš and Pavla VYKOUPILOVÁ. Místo Metodického centra muzejní pedagogiky v současných proměnách muzejní kultury. In Acta Musei Moraviae, series Scientiae sociales C III:1, 2018, pp. 65–71. ISSN 0323-0570. In print.

[7] HOOPER-GREENHILL, Eilean. The Educational Role of the Museum. London, New York: Routledge, 1994. ISBN 0-415-11287-7.

[8] HORÁČEK, Radek and Jan ZÁLEŠÁK. Aktuální otázky zprostředkování umění: teorie a praxe galerijní pedagogiky, vizuální kultura a výtvarná výchova. Brno: Masarykova univerzita, 2007 [accessed 2018-06-01]. Available from www: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:a18fb720-cfc7-11e5-ab98-005056827e52. ISBN 978-80-210-4371-8.

[9] HORÁČEK, Radek. Galerijní animace a zprostředkování umění. Brno: CERM, 1998. ISBN 80-7204-084-7.

[10] ICOM Curricula Guidelines for Museum Professional Development [online]. Smithsonian Center for Education and Museum Studies, Updated 28 August 2009 [accessed 2018-06-01]. Available from www: http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/professions/curricula_eng.pdf.

[11] JAGOŠOVÁ Lucie and Lenka MRÁZOVÁ. Tradition of museum pedagogy in the Czech Republic and the role of Brno museology in its development. Museologica Brunensia [online]. 2015, vol. 4, no. 2, pp. 56–64 [accessed 2018-06-01]. Available from www: https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/134749/2_MuseologicaBrunensia_4-2015-2_11.pdf?sequence=1.

[12] JAGOŠOVÁ, Lucie and Otakar KIRSCH et al. Muzejní profese a veřejnost 1. Nástin historie a současnosti vzájemných vztahů muzea a jejich publika [online]. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie, 2016 [accessed 2018-06-01]. Available from www: http://archeo-muzeo.phil.muni.cz/media/3056324/muzejni_profese_a_verejnost.pdf.

[13] JAGOŠOVÁ, Lucie, Vladimír JŮVA and Lenka MRÁZOVÁ. Muzejní pedagogika: Metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-207-9.

[14] JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění. 1st ed. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2724-0.

[15] JŮVA, Vladimír. Dětské muzeum: edukační fenomén pro 21. století. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-090-5.

[16] KALHOUS, Zdeněk and Otto OBST et al. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-253-X.

[17] KESNER, Ladislav. Marketing a management muzeí a památek. 1st ed. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1104-4.

[18] KIRSCH, Otakar and Lucie JAGOŠOVÁ. Vývoj Lektorátu muzejnictví 1922–1951. Devadesát let od počátků univerzitního vzdělávání muzejníků v českých zemích. Muzeum: muzejní a vlastivědná práce, 2013, vol. 51, no. 1, pp. 3–16. ISSN 1803-0386.

[19] KRAJÍČKOVÁ [MRÁZOVÁ], Lenka. K problematice vzdělávání v oblasti muzejní pedagogiky. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie, 2002. Master's thesis. Supervisor Mgr. Pavel Holman.

[20] Kurz Základy muzejní pedagogiky 2012–2013: Nejúspěšnější závěrečné práce. In Metodické centrum muzejní pedagogiky [online]. [accessed 2018-06-01]. Available from www: http://www.mcmp.cz/vzdelavani/kurz-zaklady-muzejni-pedagogiky/kurz-zaklady-muzejni-pedagogiky-2012-2013/.

[21] LORD, Barry (ed.). The Manual of Museum Learning. Plymouth: AltaMira Press, 2007. ISBN 978-0-7591-0971-1.

[22] Metodické centrum muzejní pedagogiky [online]. [accessed 2018-06-01]. Available from www: http://www.mcmp.cz/.

[23] MRÁZOVÁ, Lenka and Lucie JAGOŠOVÁ. Obsahové proměny kurikula brněnské muzeologie v letech 1964–2014. Museologica Brunensia [online]. 2014, vol. 3, no. 2, pp. 28–42 [accessed 2018-06-01]. Available from www: https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/133109/2_MuseologicaBrunensia_3-2014-2_6.pdf?sequence=1.

[24] Museum educator. In National Register of Qualifications [online]. [accessed 2018-06-01]. Available from www: https://www.narodnikvalifikace.cz/en-us/qualification-1123.

[25] Muzejní propedeutika: rozvrh základního kurzu. In Asociace muzeí a galerií České republiky [online]. [accessed 2018-06-01]. Available from www: http://www.cz-museums.cz/web/amg/muzejnipropedeutika/zakladni-kurs/rozvrh-zakladniho-kursu.

[26] MYSLIVEČKOVÁ, Hana and Petra ŠOBÁŇOVÁ (eds.). Vnímání, tvorba, komunikace. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy, 2014, pp. 9–23. ISBN 978-80-244-4196-2.

[27] Nařízení vlády ze dne 6. listopadu 2017, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů. Předpis č. 399/2017 Sb. In Sbírka zákonů České republiky, 2017, částka 140, ze dne 30. 11. 2017.

[28] Plán činnosti: Střednědobá koncepce MCMP do r. 2016. In Metodické centrum muzejní pedagogiky [online]. [accessed 2018-06-01]. Available from www: http://www.mcmp.cz/o-nas/plan-cinnosti/.

[29] PODBORSKÝ, Vladimír. Výuka muzeologie na Masarykově univerzitě. In Muzealizace v soudobé společnosti a poslání muzeologie/Musealization in contemporary society and role of museology: Sborník ze sympozia s mezinárodní účastí pořádaného při příležitosti životního jubilea tvůrce brněnské muzeologické školy Zbyňka Z. Stránského/Anthology from symposium with foreign participation in the occasion of anniversary of the founder of the Brno museology school Zbyněk Z. Stránský. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2008, pp. 14–26. ISBN 978-80-86611-28-0.

[30] POLÁKOVÁ, Zdeňka et al. Inspiration muzejní pedagogiky 1. Brno: Moravské zemské muzeum, Dětské muzeum – Centrum muzejní pedagogiky, 2010. ISBN 978-80-7028-361-5.

[31] RUGE, Angelika (ed.). Museum Professions – A European Frame of Reference [online]. Paris: International Council of Museums, ICTOP, 2008 [accessed 2018-06-01]. Available from www: http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/professions/frame_of_reference_2008.pdf.

[32] STRÁNSKÝ, Zbyněk Zbyslav. Archeologie a muzeologie. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2005. ISBN 80-210-3861-6.

[33] STRÁNSKÝ, Zbyněk Zbyslav. Úvod do studia muzeologie. 2nd ed. Brno: Masarykova univerzita, 2000. ISBN 80-2710-1272-2.

[34] STUCHLÍKOVÁ, Alice. Profese galerijního pedagoga [online]. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy, 2012 [accessed 2018-06-01]. Dissertation thesis. Supervisor Prof.PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. Available from www: https://is.muni.cz/th/jpt3e/Alice_Stuchlikova__dizertace_2012.pdf.

[35] ŠERÁK, Michal. Zájmové vzdělávání dospělých. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-551-6.

[36] ŠERÁK, Michal and Miroslava DVOŘÁKOVÁ. Kapitoly z teorie a praxe vzdělávání dospělých. Praha: Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze, 2009. ISBN 978-80-213-2001-7.

[37] Škola muzejní propedeutiky. In Asociace muzeí a galerií České republiky [online]. [accessed 2018-06-01]. Available from www: http://www.cz-museums.cz/web/amg/muzejni-propedeutika.

[38] ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Edukační koncepce a strategie muzea v kontextu současné muzejní pedagogiky. In Muzejní edukátor: studijní materiál. 2017, pp. 39–73. Unpublished manuscript.

[39] ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Muzejní a galerijní pedagogika a její zastoupení na českých univerzitách. In Actamusealia – suplementa 2013/1. Sborník příspěvků z konference Muzeum a škola aneb Aby věci promluvily, 20. až 22.března 2013. Zlín: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2013, pp. 11–14. ISBN 978-80-87130-28-5.

[40] ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Škola muzejní pedagogiky 1. Poznámky k partnerství výtvarné a muzejní pedagogiky [online]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, p. 9 [accessed 2018-06-01]. Available from www: http://kvv.upol.cz/files/pub/smp_01.pdf.

[41] TALBOYS, Graeme K. Museum Educator's Handbook. 3rd ed. Burlington: Ashgate, 2011. ISBN 978-1-4094-0152-0.

[42] TOMOLOVÁ, Věra. Muzeum – výchova, vzdělávání, učení. Muzejní pedagogika ve výuce muzeologie na Slezské univerzitě. In Muzeum a vzdělávací systém v České republice: sborník příspěvků: V. Celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2010, p. 34. ISBN 978-80-86611-39-6.

[43] WAIDACHER, Friedrich. Príručka všeobecnej muzeológie. Bratislava: Slovenské národné múzeum, 1999. ISBN 3-205-77268-7.

[44] Základy muzejní pedagogiky. Studijní texty. Brno: Moravské zemské muzeum, 2014. ISBN 978-80-7028-441-4.

[45] Zápisy ze zasedání komise: Brno 7. 12. 2009. In Asociace muzeí a galerií České republiky [online]. [accessed 2018-06-01]. Available from www: http://www.cz-museums.cz/web/amg/organy-amg/komise/komise-pro-praci-s-verejnosti-a-muzejni-pedagogiku/zpravy-z-cinnosti-komise.