Kachlová kamna z období 15.–16. století : dva příklady mezioborové spolupráce

Title: Kachlová kamna z období 15.–16. století : dva příklady mezioborové spolupráce
Variant title:
  • Tile stoves from the 15th–16th centuries : two examples of interdisciplinary collaboration
  • Ein Kachelofen aus dem 15.–16. Jahrhundert : zwei Beispiele für eine fachübergreifende Zusammenarbeit
Source document: Pařík, Vojtěch; Paříková, Anežka. Výrobní a technologické aspekty středověkých a raně novověkých komorových kachlů : seminář : Uherské Hradiště 11. února 2009. Měřínský, Zdeněk (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, pp. 66-74
Extent
66-74
Type
Article
Language
Czech
Summary language
Rights access
open access
License: Not specified license
Description
Článek je ve své první části zaměřen na prezentaci technologických zkušeností a přínos experimentální archeologie. Autor této části není archeolog, ale akademický sochař a restaurátor, držitel povolení Ministerstva kultury ČR k restaurování památek v kameni, štuku a keramice. Základem, na němž staví konkrétní objev zaniklé středověké technologie výroby kachlů s prořezávanou čelní stěnou, je 35 let zkušeností plynoucích z restaurování kachlových kamen, z ověřování technických a konstrukčních principů stavby kachlových kamen ve vztahu k výhřevnosti a spotřebě paliva a konkrétní zkušenosti se stavbou a topným režimem výpalových pecí na keramiku při topení dřevem. Druhá část článku se zabývá ikonografickým rozborem kachle, který je pozoruhodný nejen z hlediska technologického, ale též z hlediska své výpovědní hodnoty. Obě části dohromady upozorňují na skutečnost, že vedle sebe existovala, jako v architektuře staveb, linie vysoce profesionální i linie lidová. Kamna jsou architekturou v menším měřítku.
The first part of the article focuses on the presentation of the technological experience and contribution of experimental archaeology. Its author is not an archaeologist but an academic sculptor and restorer, licensed by the Ministry of Culture to restore stone, stucco and ceramic artworks. He approaches the concrete discovery of a medieval technology of the manufacture of tiles with incised faces with 35 years of experience restoring tile stoves and verifying their technical and construction principles in relation to their capacity and fuel consumption, as well as with concrete experience with the construction and heating regime of woodburning kilns for firing ceramics. The second part of the article explores the iconographic analysis of a tile remarkable both in terms of technology and style. Both parts point out that as in architecture, so in pottery there existed a highly professional approach alongside an amateur one. Stoves could be termed minor architecture.