Prienikom do histórie zostáva pamäť

Title: Prienikom do histórie zostáva pamäť
Variant title:
  • Memory remains a penetration into history
Source document: Slavica litteraria. 2018, vol. 21, iss. 1, pp. 41-49
Extent
41-49
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Politické a spoločenské zmeny na prelome dvoch storočí ponúkajú vo vydavateľskej praxi početnejšie vydania titulov, ktoré prostredníctvom osobnej skúsenosti, ba viac, osobnej životnej situácie, vypovedajú formou záznamu, denníka, zápisníka, poznámky, dokumentu, listu a iných žánrov na pomedzi odbornej a umeleckej literatúry o zmenách, ktoré zasiahli svojimi následkami a dôsledkami kontinent a svet. Autorky svoje osobné dejiny majú natrvalo spojené v 20. storočí so sovietskym Ruskom, ZSSR a Ruskom. Knižné tituly prinášajú v zápisoch informácie z dvoch etáp života krajiny a ruského národa, ktoré významným spôsobom poznamenali geopolitiku kontinentu a prácu historiografov.
Political and social changes at the turn of two centuries offer in publishing practice numerous titles that by means of personal experience or even personal circumstances, in the form of records, notes, documents, letters and other genres on the border between professional and artistic literature, say about the changes that through the consequences and implications affected the Continent and the world. The authors' personal histories are permanently connected with the Soviet Russia, the USSR and Russia of the 20th century. Book publications bring in records information about two stages of the life of the country and the Russian people which significantly influenced geopolitics of the Continent and the work of historiographers.