Česká dramaturgia v profesionálnom divadle medzivojnových Košíc

Variant title
Czech dramaturgy in professional theatre during the interwar period in Košice
Author: Himič, Peter
Source document: Slavica litteraria. 2021, vol. 24, iss. 1, pp. 49-61
Extent
49-61
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
Slovak
Abstract(s)
Počiatky slovenského profesionálneho divadla sú úzko späté s českým divadlom a kultúrou. Po vzniku Československa (1918) sa otázka slovenskej národnej divadelnej scény neotvorila z popudu samotných Slovákov, ale ako výsledok politického rozhodnutia. Slovenské národné divadlo bolo od svojho vzniku (1920) divadlom českým, rovnako aj Východoslovenské národné divadlo (1924) v Košiciach. Korelácie slovenského a českého dramatického umenia mali mnohostrannú a intenzívnu podobu, presahovali i do iných umeleckých oblastí. V divadle sa realizovali aj prostredníctvom dramaturgie. Českí režiséri a herci preferovali prirodzene českú dramaturgiu, tá v dvadsiatych rokoch minulého storočia pomáhala rozvíjať slovenské divadelné umenie. Zástoj českej dramatiky v repertoári košického divadla v medzivojnovom období je predmetom štúdie.
The beginnings of Slovakian Professional theatre are closely tied to Czech theatre and culture. Following the creation of Czechoslovakia (1918), the concept of a Slovakian national theatrical scene did not come about as a consequence of animpulse from Slovakians themselves, but rather as a result of a political decision. The Slovak national theatre was from itsinception (1920) a Czech theatre by nature, much like the Eastern Slovak national theatre (since 1924) in Košice. The correlations of the Slovakian and Czech theatrical arts had a multifaceted and intense form, also extending intoo ther artistic fields. They were also realised in the theatre through dramaturgy. Czech directors and actors naturally preferred Czech plays, which in the third decade of the last century in turn a ided the development of Slovakian theatre. The role of Czech drama in the repertoire of Košice's theatre in the interwar periodisthe subject of this study
Document
References:
[1] (ČTK): Národné divadlo na Slovensku... Slovenský východ 2, 1920, č. 114, s. 3.

[2] BALÁK, Karol: Otázka slovenského divadla. Slovenský východ 3, §§1921§§, č. 102, s. 1–2.

[3] ČAVOJSKÝ, Ladislav: Prví a prvoradí : herci SND. Bratislava: TÁLIA – press, 1993.

[4] ČERVINKA, Vojtěch: Počiatky spolkového a spoločenského života v Košiciach. In: Jubilejný almanach mesta Košíc a východ. Slovenska 1918–1928. I. Red. J. G. Štancl. Košice: Výbor pre oslavy desiateho výročia Československej republiky v Košiciach, 1928.

[5] FERKO, Tibor: Divadelné letopisy mesta Cassa, Caschau, Kassa, Košice v súvislostiach dejín 1557–1945. Košice: Equilibria, 2013.

[6] F. Jaroslav: Okolo Východoslovenského Nár. divadla v Košiciach. Za oponou 3, 1926, č. 19, s. 10–13.

[7] HIMIČ, Peter: Divadlo na východnom Slovensku I. : Od počiatkov do roku 1945. Banská Bystrica: Fakulta dramatických umení, Akadémia umení v Banskej Bystrici, 2020.

[8] HURT, Jozef: 13. september 1924. Slovenský východ 6, 1924, č. 210, s. 2.

[9] ho: Janko Borodáč: S "Nádejou" ideme do novej práce v divadle. Slovenský východ 17, 1935, č. 217, s. 7.

[10] -ja: Juraj Mahen o slovenskom divadle. Slovenský denník (Kultúrna príloha) 4, 1921, č. 38, s. 5–6.

[11] jek.: Za poslovenčenie Slov. Národného divadla. Naše divadlo 2, 1929, č. 2, s. 11–13.

[12] Jša [= Jan Škoda]: Čin. K premiére "Tragédie človeka". Za oponou 2 (VND), 1925, č. 16, s. 13.

[13] KÜHN, Ludevit: Sostavme slovenské divadlo. Slovenský východ 3, 1921, č. 108, s. 5. lk: Divadlo na východnom Slovensku a Podkarpatskej Rusi. Za oponou 1 (VND), 1924, č. 4, s. 3.

[14] OBST, Milan: Činoherní divadlo od vzniku Československa do počátku hospodářské krize (1918–1929). In: Dějiny českého divadla IV. Praha: Academia, nakladatelství Československé akademie věd, 1983, s. 13–206.

[15] Ochotnícke predstavenie. Slovenský východ 1, 1919, č. 7, s. 4 [nepodpísané].

[16] PAŠUTHOVÁ, Zdenka: Činoherné divadlo v rokoch 1920–1932. In: Dejiny slovenského divadla I. Bratislava: Divadelný ústav, 2018, s. 133–189.

[17] PAŠUTHOVÁ, Zdenka – HUDEC, Rudolf: Marška. Denník Karla Baláka. Bratislava: Divadelný ústav, 2011.

[18] POLÁK, Milan: Premiéry Východoslovenského národného divadla v Košiciach 1924–1930 a 1937–1938. Bratislava: Národné divadelné centrum, 1995.

[19] PRÍDAVOK, Anton: Budúcnosť košického divadla. In: Zlatá kniha Slovenska. Jubilejný sborník 1918–1928. Zostavil Miloš Kolesár. Bratislava: Živnostenské vydavateľstvo a nakladateľstvo, 1930.

[20] RAMPÁK, Zoltán: Dve národné kultúry v jednej divadelnej inštitúcii : K začiatkom činnosti Slovenského národného divadla. In: Otázky divadla a filmu. Theatralia et Cinematographica III. Redigoval Artur Závodský. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1973, s. 121–135.

[21] RAMPÁK, Zoltán: Z minulosti VND v Košiciach : 1920–1938. In: Národné divadlo v Košiciach : Jubilejné číslo programu ND v Košiciach. Zredigoval Julo Zborovjan. Košice: ND v Košiciach, 1955, s. 18–25.

[22] ŠKODA, Ján: Niekoľko čísiel o Východoslovenskom Národnom divadle v Košiciach. Slovenský východ 7, 1925, č. 143, s. 5.

[23] ZELENKOVÁ, Anna: On the Imagological Reflection of the Tinker Topos in the Librettos of J. K. Chmelenský and K. Želenský. (Image of the "Neighbour" in the 19th century's Czecho-Slovak Cultural Relations). Porównania 19, 2016, s. 32–40.

[24] http:archiv.narodni-divadlo.cz/default.aspx?jz=cs&dk=Umelec.aspx&ju=3747