Z výskumu literatúry v Novom Sade

Title: Z výskumu literatúry v Novom Sade
Variant title:
  • From research literature for young readers in Novy Sad
Source document: Slavica litteraria. 2018, vol. 21, iss. 2, pp. 95-100
Extent
95-100
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Posledné desaťročia venujú slovenská literárna veda a kultúrna publicistika pozornosť po slovensky písanej literatúre mimo územia Slovenska. Týmto záujmom dopĺňa potrebné poznanie o kultúre a tvorivosti Slovákov žijúcich mimo nášho územia, ktorí si udržiavajú jazykom kontakt s územím svojich predkov. K silným zázemiam slovenského jazyka, literárnej tvorby a výskumu patrí univerzitné prostredie v Novom Sade, kde pôsobí Jarmila Hodoličová. Príspevok sa sústredil na jej literárnovedné práce o tvorbe pre mladých čitateľov a o slovenskom kultúrnom zázemí vo Vojvodine.
For the last decades, Slovak literary science and cultural journalism have been paying attention to Slovak literary literature outside Slovakia. This interest complements the necessary knowledge of the culture and creativity of Slovaks living outside of our territory, who maintain their contact with the territory of their ancestors. The strong backgrounds of the Slovak language, literary creation and research include the university environment in Novom Sade, where Jarmila Hodoličová works. The contribution focused on her literary work on creation for young readers and on the Slovak cultural background in Vojvodina.