Dobrovského Českých přísloví sbírka z pohledu současné regionální frazeologie

Title: Dobrovského Českých přísloví sbírka z pohledu současné regionální frazeologie
Variant title
Dobrovský's Czech proverb collection (Českých přísloví sbírka) from the point of view of the current regional phraseology
Author: Holub, Zbyněk
Source document: Slavica litteraria. 2012, vol. 15, iss. 2, pp. [81]-94
Extent
[81]-94
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
Abstract(s)
Pojetí přísloví "v době po Dobrovském" (např. Čelakovský) a novější výklad (Čermák, Matti Kuusi aj.) zahrnuje formální klasifikaci typologií přísloví, sémantickou (lexikální) charakteristiku, úlohu sémantických relací valenčního typu, utváření kolokací (významové vztahy, klíčová slova). "Českých přísloví sbírka" 1963 v edici Miroslava Heřmana byla do počátku 60. let 20. století na okraji zájmu lingvistů. Tvoří metodický základ k jazykově srovnávacímu studiu přísloví. Systém deklinace substantiv doby J. Dobrovského preferoval homonymii 4. a 7. pl. m. -y (-ami/-mi v 7. pl. jen tam, kde hrozilo nebezpečí dvojsmyslu: Asfuhrliches Lehrgebaude der Bohmischen Sprache, 1809). K archaické spisovné češtině (V. Mathesius – "nenucený úzus") lze připojit současné nařeční paralely (Doudlebské nářečí a slovník, HOLUB 2004): regionální přísloví (varianty: Bližší košile než šerka, Jaká matka, taká Katka, Kdo chce k pokoji, hotov se k boji, Špatný forman, který neumí obrátit, Každý koštiště hezký, dyž se obleče, Nestarej se o cizí, ať nepřijdeš o to svý). Specifická jsou pojmenování jednoslovná (slonbidlo/ zlombidlo, drvo, fěrtoch, hambalky, kobza, pýchat, kačna, peřit, brykule, doch, brekule, zaškoudlý) a frazémy (ťululum na ptáky), zvolání (sak na ryby! – zaklení?); popř. polypropoziční parémie (Často bývá stižen šlakem, kdo loví před mladým sakem/ Borovansko. Číc kočka do Borovnice na posvícení!). Některé sémantické rozdíly jsou manifestovány na lexikálních jednotkách v češtině a v ruštině (mladý a nový, KOROSTENSKI 2009). Jiný charakter výpovědi představuje hodnocení situace nebo osoby (Tomu voní fěrtoch!) nebo přirovnání (mlít jak koza před smrtí).
The concept of saying "the time after Dobrovský" (eg Čelakovský) and later interpretation (Čermák, Matti Kuusi etc.) concerns formal classification of proverb typologies, semantic (lexical) characteristics, the role of semantic relations of valence type, formation of collocations (semantic relations, keywords). "Czech Proverb Collection" in 1963 in an edition of Miroslav Heřman was at the periphery of linguists' interests till the early 60's of the 20 century. It makes the methodological basis for a comparative linguistic study of proverbs. The declension noun system of Dobrovský's time preferred homonymy in 4th and 7th pl. m. –y ( -ami/-mi in 7th pl. only where ambiguity: Asführliches Lehrgebäude der böhmischen Sprache, 1809). To the archaic standard Czech (V. Mathesius – "casual usage") today"s dialectal parallels can be added (Doudlebské nářečí a slovník, HOLUB 2004): Regional proverb (variants: Bližší košile než šerka, Jaká matka, taká Katka, Kdo chce k pokoji, hotov se k boji, Špatný forman, který neumí obrátit, Každý koštiště hezký, dyž se obleče, Nestarej se o cizí, ať nepřijdeš o to svý). Specific are one-word lexemes (slonbidlo/ zlombidlo, drvo, fěrtoch, hambalky, kobza, pýchat, kačna, peřit, brykule, doch, brekule, zaškoudlý) and phrasemes (ťululum na ptáky), exclamations (sak na ryby! – curse?); or polypropozitional paremies (Často bývá stižen šlakem, kdo loví před mladým sakem/ Borovany Region; Číc kočka do Borovnice na posvícení!). Some semantic differences are manifested in the lexical units in some Czech and Russian (young and new, KOROSTENSKI 2009). Another character of the utterance represents a situation or person assessment (Tomu voní fěrtoch!) or comparison (mlít jak koza před smrtí).
References
[1] Kuusi, Matti – Lauhakangas, Outi (1995), Matti Kuusi -kansainvälinen sananlaskujen tyyppiluokitus. (The Matti Kuusi international type system of proverbs). Databáze přísloví. Dostupné z http://lauhakan.home.cern.ch/lauhakan/cerp.html

[2] Mlacek, Jozef – Ďurčo, Peter a kol., Frazeologická terminológia. (Komisia pre výskum frazeológie při Slovenskom komitéte slavistov; Peter Ďurčo ed.) Bratislava. Dostupné z http://s35.chomikuj.pl/File.aspx?id=3147&vid=6502903&tk=1430419&t=634580302151067126&d=60&k=1276539&name=FRAZEOLOGICK%c3%81+TERMINOL%c3%93GIA.pdf&loc=PL

[3] Bittnerová, Dana – Schindler, Franz, Česká přísloví: Soudobý stav konce 20. století. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2002.

[4] Cuřín, František, Vývoj spisovné češtiny. Praha: SPN, 1985.

[5] Čermák, František, Jazyková variabilita: Případ přísloví, in: Hladká, Zdeňka – Karlík, Petr (eds.), Čeština – universalia a specifika. 5. Masarykova univerzita v Brně. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004, s. 99–109.

[6] Dobrovský, Josef, Českých přísloví sbírka, in: Heřman, M. (ed.), Spisy a projevy Josefa Dobrovského, Svazek XVII, Praha, Československé akademie věd, 1963 (ČPS).

[7] Havlík, Petr – Nekula, Marek – Pleskalová, Jana (eds.), Encyklopedický slovník češtiny (ESČ), 1. vyd. Praha: NLN, 2002, s. 310.

[8] Filipec, Josef – Čermák, František, Česká lexikologie, Praha: Academia, 1985.

[9] Heřman, Miroslav, Josef Dobrovský a české příslovnictví, Praha: ČSAV 1968.

[10] Holub, Zbyněk, K vývoji obrozenecké češtiny kněze Vojtěcha Nejedlého (na přelomu 18. a 19. století; na textech kázání a eposů), in Jeden jazyk naše heslo buď. II. Vojtěch Nejedlý. Sborník příspěvků z vědecké literární konference konané u příležitosti 230. výročí narození Vojtěcha Nejedlého, Plzeň: SDO v Radnicích a SVK Plzeňského kraje, 2003.

[11] Holub, Zbyněk, Doudlebské nářečí a slovník, České Budějovice: Roční období, 2004.

[12] Korostenski, Jiří, Spojitelnost rozměrových adjektiv se substantivy v atributní pozici (česko-ruské srovnání), in: Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky. 3. Sborník příspěvků z konference Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky. Brno 17. 4. 2009. Brno: Tribun EU. 2009, s. 71–78.

[13] Kuusi, Matti, Selected Essays. Ed. Henni Ilomäki. Helsinki: SKS, 1994.

[14] Lauhakangas, Outi, The Matti Kuusi International Type System of Proverbs. FF Communications. No. 275, Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia (Academia Scientiarum Fennica), 2001.

[15] Mathesius, Vilém, Jazyk, kultura a slovesnost. Výbor z díla. Odeon: Praha, 1982.

[16] Mokijenko, Valerij Michajlovič – Stěpanova, Ludmila, Ruská frazeologie pro Čechy, Olomouc: UP, 2008.

[17] Mukařovský, Jan, Přísloví jako součást kontextu, in Cestami poetiky a estetiky, Praha: Československý spisovatel, 1971, s. 277–359.

[18] Nykysuomen sanakirja. Helsinki: WSOY, 1951–1990, Juva: WSOY 1996.

[19] Čermák, František a kol. (eds.), Slovník české frazeologie a idiomatiky, Přirovnání, Praha ČSAV: 1983.

[20] Čermák, František a kol. (eds.), Slovník české frazeologie a idiomatiky, Výrazy neslovesné, Praha: ČSAV 1988.

[21] Čermák, František a kol. (eds.), Slovník české frazeologie a idiomatiky, Výrazy slovesné. I., II., Praha: Academia, 1994;

[22] Čermák, František a kol. (eds.), Slovník české frazeologie a idiomatiky, Výrazy větné, Praha: Leda 2009 (SČFI).

[23] Šlosar, Dušan – Večerka, Radoslav – Dvořák, Jan – Malčík, Petr, Spisovný jazyk v dějinách české společnosti, Brno: Host 2009.

[24] Tůmová, Šárka – Vohlídal, Jan: Současná percepce vybraných frazémů z konce 18. Století, in Kontinuitné a diskontinuitné otázky jazykovej komunikácie. Sborník příspěvků z 6. mezinárodní konference o komunikaci, Banská Bystrica: UMB, 2007.

[25] Uličný, Oldřich: Co zavinil Dobrovský, in: Josef Dobrovský. Fundator studiorum slavicorum. Příspěvky z mezinárodní vědecké konference v Praze 10. – 13. června 2003. Praha, Slovanský ústav AV ČR 2004, s. 444–449.

[26] Васильева, В, Φ., Некаторые наблюдения над сочетаемостными особеностями качественных относительных прилагательных в русском и чешском языках, in: Сопоставительное изучение русскго языка с чешским и другими славянскими языками. Мocква: МГУ, 1983, c. 235–251.