K postmoderným postupom v tvorbe Karola Horáka

Title: K postmoderným postupom v tvorbe Karola Horáka
Variant title:
  • On postmodern approaches in Karol Horák's writings
Source document: Slavica litteraria. 2012, vol. 15, iss. Supplementum 1, pp. [71]-78
Extent
[71]-78
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Prozaik, dramatik, režisér, upravovateľ iných autorských textov Karol Horák patrí medzi tvorcov prozaických a dramatických textov, ktoré majú výrazne mravnú pointu. Je to autor, ktorý tvorí vo viacerých literárnych druhoch a žánroch, ale pracuje s rovnakým problémom: Sústreďuje sa na jednotlivca v krízovej situácii, keď sa musí rozhodnúť, alebo konať. S postmodernými postupmi vo svojej tvorbe začínal v 70. rokoch minulého storočia, predovšetkým v textoch pre javiskovú realizáciu, kde experiment v priestore bol dominantný. Podstata Horákovej metódy v postmodernej koncepcii jeho tvorby sa spája s narátorom, konfliktom a kompozíciou textu.
Being a novelist, playwright, director and adapter of other authors' texts, Karol Horák belongs to the creators of prose and dramatic texts which have a significant moral punch line. He is the author using different genres, but dealing with the same problem. He concentrates on the individual in a crisis situation in which he/she has to make a decision or act. It was in the 1970s, when the author started applying postmodern methods to his works, primarily to the texts for staging, where the experiment in space was dominant. The essence of Horák's method in a postmodern conception of his writings is connected with a narrator, conflict and text composition.