Skromný dům nebo bohatě vybavená domácnost? : vývoj nemovitosti č. p. 39/I v Chrudimi – Filištínské ulici

Title: Skromný dům nebo bohatě vybavená domácnost? : vývoj nemovitosti č. p. 39/I v Chrudimi – Filištínské ulici
Variant title:
  • A modest dwelling or a richly equipped household? : development of house no. 39/Iin Chrudim, Filištínská Street
  • Bescheidenes Haus oder reich ausgestatteter Haushalt? : Entwicklung der Immobilie Konskriptionsnr. 39/I in Chrudim – Filištínská-Straße
Source document: Archaeologia historica. 2022, vol. 47, iss. 2, pp. 453-501
Extent
453-501
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Archeologický výzkum ve Filištínské ulici v Chrudimi zkoumal především dvorky za jednotlivými domy. Do plochy domů vstoupil pouze vpřípadě č. p. 39/Is gotickými počátky. Zástavba byla rekonstruována jako vývoj od dřevěné stavby s lochem, s kamennou výstavbou v pokročilém 14. století a s nejméně dvěma následnými mladšími úpravami. Obsah odpadních jímek ukazuje na bohatě vybavenou domácnost již během 14. století s vrcholem v první polovině 17. století. Podle nálezů můžeme určit, že ve 14. století nemovitost obýval švec.
Archaeological research in Filištínská Street, Chrudim primarily investigated the yards behind the individual houses. It only involved a house area in the case of no. 39/I with Gothic origins. The building development of the house was reconstructed, from a timber-framed structure with a cellar to a stone construction in the late 14th century with at least two subsequent modifications. The content of refuse pits indicates a well-equipped household as early as the 14th century, with a peak in the first half of the 17th century. The finds suggest that in the 14th century the property was occupied by a shoemaker.
Note
Tato práce byla podpořena Grantovou agenturou České republiky, číslo GA 19-05677S "Sklo v českých zemích od gotiky do baroka podle nálezů v Chrudimi a Brně. Význam regionální produkce v evropském kontextu".
Die vorliegende Arbeit wurde von der Förderagentur der Tschechischen Republik, Nr. GA 19-05677S "Glas in den böhmischen Ländern von der Gotik bis zum Barock gemäß den in Chrudím und Brünn gemachten Funden. Die Bedeutung der regionalen Produktion im europäischen Kontext" gefördert.