Hegelianismus brněnských augustiniánů 19. století

Title: Hegelianismus brněnských augustiniánů 19. století
Variant title:
  • Hegelianism and Augustinians in the 19th century in Brno
Source document: Studia philosophica. 2022, vol. 69, iss. 1, pp. 7-21
Extent
7-21
  • ISSN
    1803-7445 (print)
    2336-453X (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Starobrněnský augustiniánský klášter byl v 19. století důležitým centrem moravské vzdělanosti a obrozeneckých snah. Někteří jeho členové, nejznámější F. M. Klácel a F. T. Bratránek, bývají v dějinách filozofie představováni jako následovníci Hegelovy filozofie. Cílem tohoto článku je určit vliv Hegelových myšlenek na dílo augustiniánských myslitelů a charakterizovat jej.
Old Brno Augustinian monastery was an important center of Moravian education and revivalist efforts. Some of its members, primarily F. M. Klácel and F. T. Bratránek, are often represented as followers of Hegel's ideas in the history of philosophy. The aim of this paper is to determine the influence of Hegel's ideas on the work of Augustinian thinkers and to characterize it.
Note
Příspěvek vznikl v rámci grantového projektu "Brněnští augustiniáni 19. století: úvahy o kráse a umění" MUNI/FF-DEAN/0130/2021.
References
[1] BLECHA, Ivan. Hegelianismus. In BLECHA, Ivan a kol. (eds.). Filosofický slovník. Olomouc: Nakladatelství Olomouc 1998.

[2] BRATRÁNEK, František Tomáš. K explikaci pojmu krásna. Praha: Česká společnost pro estetiku AV ČR 1995.

[3] BRATRÁNEK, František Tomáš. Výklad Goethova Fausta. Praha: Odeon 1982.

[4] DUBSKÝ, Ivan. Hegel a Československo. Filosofický časopis. 1964, 12(4), s. 453–468.

[5] DVOŘÁKOVÁ, Zora. František Matouš Klácel. Praha: Melantrich 1976.

[6] JEŘÁBEK, Dušan. F. M. Klácel a obrozenská Morava. In KLÁCEL, František Matouš – JEŘÁBEK, Dušan (ed.). Výbor z díla. Praha: SNKLU 1964.

[7] KLÁCEL, František Matouš. Dobrověda. V Praze: Nákladem Českého muzea 1847.

[8] KLÁCEL, František Matouš. Vesměrnost. In KLÁCEL, František Matouš – JEŘÁBEK, Dušan (ed.). Výbor z díla. Praha: SNKLU 1964.

[9] LORENZOVÁ, Helena. Klácelova Průklesť ku ladovědě. Estetika. 1983, 20(2), s. 121–128.

[10] LORENZOVÁ, Helena. Klácelova Průklesť ku ladovědě. Estetika. 1983, 20(3), s. 175–183.

[11] LORENZOVÁ, Helena. Klácelova Průklesť ku ladovědě. Estetika. 1983, 20(4), s. 224–236.

[12] LOUŽIL, Jaromír. Doslov. F. T. Bratránek. Výklad Goethova Fausta. Praha: Odeon 1982.

[13] LOUŽIL, Jaromír. Ignác Jan Hanuš. Praha: Melantrich 1971.

[14] MASARYK, Tomáš Garrigue. Česká otázka, O naší nynější krisi, Jan Hus. Praha: Státní nakladatelství 1924.

[15] MICHŇÁKOVÁ, Irena. Augustin Smetana. Praha: Svobodné slovo 1963.

[16] SMETANA, Augustin. Vznik a zánik ducha. V Praze: Česká akademie věd a umění 1923.

[17] STIBRAL, Karel – DADEJÍK, Ondřej – ZUSKA, Vlastimil. Česká estetika přírody ve středoevropském kontextu. Praha: Dokořán 2009.

[18] ŠNEBERGOVÁ, Irena. Ke genezi hegelianismu v Čechách. Filosofický časopis. 1999, 47(1), s. 49–68.

[19] ZOUHAR, Jan. Dějiny českého filozofického myšlení do roku 1968. Brno: Academicus 2008.

[20] ŽÁČEK, Václav. Jan Evangelista Purkyně. Praha: Melantrich 1987.