História a skúsenosť, pamäť a poznanie

Title: História a skúsenosť, pamäť a poznanie
Variant title:
  • History and experience, memory, and knowledge
Source document: Opera Slavica. 2022, vol. 32, iss. 3, pp. 33-40
Extent
33-40
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Prežitá a žitá spoločenská realita si žiada od umenia svoju poznávaciu a hodnotovú reflexiu. Na túto úlohu je vnútorná štruktúra umenia vybavené postupmi, poetikami, technikami, výrazom a stratégiou autora. Umelecká literatúra výberom druhu, žánru, látky, formovaním tematiky a problému sa zúčastňuje na poznávacej, hodnotovej a mravnej reflexii toho, čo dokáže sprostredkovať návratom do dávnej minulosti alebo do nedávnej minulosti.
History and experience, memory and knowledge. The lived and lived social reality demands from art its cognitive and value reflection. For this task, the inner structure of art is equipped with the procedures, poetics, techniques, expression and strategy of the author. Art literature, by selecting species, genre, subject matter, shaping themes and problems, participates in the cognitive, value and moral reflection of what it can convey by returning to the distant past or recent past.