Jistota v mezích zdravého rozumu

Title: Jistota v mezích zdravého rozumu
Source document: Pro-Fil. 2010, vol. 11, iss. 2, pp. [27]-46
Extent
[27]-46
  • ISSN
    1212-9097
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V článku se zabývám rolí konceptu jistoty z hlediska lidského poznání. Přirozený jazyk mi slouží jako východisko při hledání smyslu jistoty na půdě filosofie, kde mě zajímá vztah mezi jistotou, znalostí a pravdivostí. Článek je také zamýšlen jako polemika s filosofickou skepsí na podkladě Moorova důkazu existence vnějšího světa.
My paper deals with the role of conception of certainty in terms of human knowledge. Ordinary language serves me as a basis in search for meaning of certainty on the philosophical level where I am concerned with the link between certainty, knowledge and truth. This article is also intended as a discussion on scepticism in the connection with Moore's proof of an external world.