Role obecní knihovny v období po přírodní katastrofě na jižní Moravě

Title: Role obecní knihovny v období po přírodní katastrofě na jižní Moravě
Variant title:
  • The role of the municipal library in the period after the natural disaster in South Moravia
Source document: ProInflow. 2022, vol. 14, iss. 1-2, pp. [31]-48
Extent
[31]-48
  • ISSN
    1804-2406 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Účel – Tornádo, které se přehnalo jižní Moravou v červnu 2021, poničilo budovu obecní knihovny v Moravské Nové Vsi tak, že musela být stržena. Svůj provoz obnovila v provizorních podmínkách. Účelem této výzkumné studie bylo zjistit, jak je v Moravské Nové Vsi vnímána role knihovny v období po tornádu a zdali knihovna nějakým způsobem přispěla k návratu do normálního života.
Design/metodologie/přístup – Pro výzkumné šetření byl zvolen kvalitativní metoda pomocí ohniskových skupin (focus group). Respondentů bylo celkem 12 a byli rozděleni do dvou skupin podle toho, zda se jednalo o čtenáře knihovny, nebo o čtenáře a zároveň učitele z místní školy. Záznamy rozhovorů byly analyzovány technikou otevřeného kódování.
Výsledky – Výsledkem otevřeného kódování je seznam šesti kategorií, které tematicky pokrývají oba rozhovory. Jedná se o kategorie Provoz a role obecní knihovny, Komunita a kulturní akce, Spolupráce školy a knihovny, Čtenářské návyky a postoj ke čtení, Situace v obci a komunitě po přírodní katastrofě a Funkce knihovny po tornádu. Ukázalo se, že obnovení provozu knihovny bylo výrazným momentem návratu života do normálu a že osobnost knihovníka hraje pro budování komunity velkou roli.
Originalita/hodnota – Tato studie je unikátní díky tomu, že se zaměřila na dosud nezkoumaný jev, alespoň v českých podmínkách.
Purpose – The tornado that swept through South Moravia in June 2021 damaged the building of the municipal library in Moravská Nová Ves so badly that it had to be demolished. It has resumed its operation in temporary conditions. The purpose of this research study was to find out how the role of the library is perceived in Moravská Nová Ves in the aftermath of the tornado and whether the library contributed in any way to the return to normal life.
Design/Methodology/Approach – A qualitative method using focus groups was chosen for the research investigation. Respondents totaled 12 and were divided into two groups based on whether they were library readers or both readers and teachers from a local school. The interview recordings were analysed using an open coding technique.
Results – Open coding resulted in a list of six categories that thematically covered both interviews. These categories are Operation and Role of the Municipal Library, Community and Cultural Events, School-Library Collaboration, Reading Habits and Attitudes, Situation in the Village and Community after a Natural Disaster, and Library Functions after a Tornado. It became apparent that the reopening of the library was a significant moment of life returning to normal and that the personality of the librarian plays a large role in community building.
Originality/Value – This study is unique because it focused on a previously unexplored phenomenon, at least in the Czech context.
Note
Publikace vznikla v rámci Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace – Moravská zemská knihovna v Brně.
References
[1] Akce knihovny. (2022). Obecní knihovna Moravská Nová Ves. Retrieved September 21, 2022, from https://www.mnves.knihovna.cz/akce-knihovny/

[2] Ghorbanzadeh, M., Ozguven, E. E., Tenney, C. S., Leonarczyk, Z., Jones, F. R., & Mardis, M. A. (2021). Natural Disaster Accessibility of Small and Rural Libraries in Northwest Florida. Public Library Quarterly, 40(4), 310-329. https://doi.org/10.1080/01616846.2020.1772027

[3] Hoskovcová, S., Vymětal, Š., & Wolf Čapková, M. (2021). Tornádo 2021 v České republice - psychosociální pomoc IZS v zasažených oblastech. https://doi.org/10.29364/epsy.421

[4] IFLA. (2007). Živelní pohromy a havárie – prevence a plánování. Retrieved from https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/pac/ipi/ipi6-cs.pdf

[5] Karlíček, M. (2018). Základy marketingu (2., přepracované a rozšířené vydání). Grada. https://flexibooks.cz/zaklady-marketingu/d-78052/

[6] Kratochvílová, M., & Foberová, L. (2022). Regionální funkce knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2021: Duha: Informace o knihách a knihovnách z Moravy 36(1), 36(1). https://duha.mzk.cz/clanky/regionalni-funkce-knihoven-v-jihomoravskem-kraji-v-roce-2021

[7] Kurilovska, L., & Mullerova, J. Tornado - A New Phenomenon in Central Europe. In International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM (pp. 213-220). https://doi.org/10.5593/sgem2021V/4.2/s19.21

[8] Lorenz, M., & Víchová, E. (2018). K pojmu komunitní knihovna: hledání smyslu a uplatnění. Knihovna, 29(1), 27-53.

[9] Melichová, K. (2018). Živelní katastrofy či technické havárie v knihovnách: případová srovnávací studie dvou knihoven zasažených povodní [bakalářská práce]. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví.

[10] Moravská Nová Ves. (2022). Opravy obecního majetku po tornádu: Časový přehled o škodách na majetku obce a postupu obnovy. Moravská Nová Ves. Retrieved from https://www.mnves.cz/images/upload/opravy%20obecn%C3%ADho%20majetku%20po%20torn%C3%A1du%20(1).pdf

[11] Quick, S., Prior, G., Toombs, B., Taylor, L., & Currenti, R. (2013). Cross-European survey to measure users' perceptions of the benefits of ICT in public libraries: (funded by the Bill and Melinda Gates foundation). https://digital.lib.washington.edu/researchworks/bitstream/handle/1773/22718/Final%20Report%20-%20Cross-European%20Library%20Impact.pdf

[12] Salim, M. (2020). The role of community libraries in the alleviation of information poverty for sustainable development. International Journal of Library and Information Science, 12(2), 31-38. https://doi.org/10.5897/IJLIS2020.0942

[13] Stricker, M. Ports in a Storm: The Role of the Public Library in Times of Crisis. Collaborative Librarianship, 11(1). https://digitalcommons.du.edu/collaborativelibrarianship/vol11/iss1/4

[14] Suchá, L. Z., Kubáček, J., Lacko, D., & Hudeček, O. (2021). Prestiž, image, důvěryhodnost a komunitní role knihoven: průzkum postojů veřejnosti ke knihovnám. Knihovna, 32(2), 35-56.

[15] Štětina, J. (2014). Zdravotnictví a integrovaný zachranný systém při hromadných neštěstích a katastrofách. Grada.

[16] Young, E. (2018). The Role of Public Libraries in Disasters. New Visions in Public Affairs, 10, 31-38. https://cpb-us-w2.wpmucdn.com/sites.udel.edu/dist/4/10696/files/2018/12/The-Role-of-Public-Libraries-in-Disasters-qbo3tu.pdf