Motivace k učení se angličtině ve vztahu ke známkám a studijním aspiracím u žáků základních škol.

Title: Motivace k učení se angličtině ve vztahu ke známkám a studijním aspiracím u žáků základních škol.
Variant title:
  • English learning motivation in relation to grades and study aspirations among lower secondary students
Source document: Studia paedagogica. 2021, vol. 26, iss. 3, pp. [29]-50
Extent
[29]-50
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Výzkumů motivace k učení se angličtině a jejího vztahu ke studijním výsledkům a aspiracím u českých žáků je málo. Tato studie si klade za cíl identifikovat vztah mezi úrovní výkonové motivace v angličtině a vybranými studijními výsledky a aspiracemi žáků. Výsledky dotazníkového šetření mezi žáky devátých ročníků základních škol (N = 324) ukazují, že potřeba úspěšného výkonu (PÚV) v angličtině je pozitivním prediktorem a potřeba vyhnutí se neúspěchu (PVN) v angličtině negativním prediktorem všech následujících indikátorů: známky z angličtiny na vysvědčení, získání vyznamenání, budoucí aspirace žáků studovat na g ymnáziu. Pro chlapce byl efekt PÚV na tyto indikátory v průměru nižší a naopak efekt PVN byl v průměru vyšší než pro dívky, nicméně v rámci regresní analýz y se ukázalo, že efekty nejsou statisticky signifikantní. Potvrzení těchto z jištění vyžaduje další výzkum, který by bral v úvahu rozdíly v užívání škál mezi žáky (např. skrze aplikaci metody ukotvujících vinět).
Studies on student motivation to learn English as a foreign language (EFL) and its relationship to achievement and study aspirations among Czech students are scarce. This study aims to identify the relationship between student level of EFL achievement motivation and their achievement and study aspirations. The results of a survey among ninth-grade basic school students (N = 324) show that the need for achievement (NfA) in EFL is a positive predictor and the need to avoid failure (NtAF) is a negative predictor of their final grade in English, of receiving a final report card with honors, and of aspiration to study at a grammar school. The effect of NfA on all indicators was, on average, lower for boys than for girls, and the effect of NtAF for boys was, on average, higher, yet the regression analysis showed that the effects were not significant. Further research should reflect the differences in scale usage among students (e.g., by using the anchoring vignette method).
Note
Studie vznikla v rámci řešení projektu GAČR Analýza determinantů sebehodnocení znalostí anglického jazyka a motivace k učení se anglickému jazyku u českých žáků nižšího sekundárního stupně (20-05484S).