Bariéry a motivace ve vzdělávacích drahách lidí perzekvovaných totalitním režimem v letech 1948 až 1989

Title: Bariéry a motivace ve vzdělávacích drahách lidí perzekvovaných totalitním režimem v letech 1948 až 1989
Variant title:
  • Barriers and motivations in the courses of education of persons persecuted by the totalitarian regime of 1948 to 1989
Source document: Studia paedagogica. 2010, vol. 15, iss. 2, pp. [127]-140
Extent
[127]-140
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Text se zabývá úlohou bariér a motivace ve vzdělávacích drahách, které byly ovlivněny politickou perzekucí v letech 1948 až 1989. Výsledky kvalitativního šetření ukazují, že si respondenti uvědomují svoji výraznou motivaci k naplnění vzdělanostních aspirací. Tato motivace nebyla prvotní perzekucí téměř pozměněna. Opakovaná perzekuce pak vedla ke vnímání bariér, což u části respondentů zapříčinilo snížení motivace k opakování pokusů o překonání předpokládaných překážek. Motivace k naplnění vzdělanostních aspirací však snížena nebyla ani v těchto případech.
This text deals with the roles of barriers and motivation in the courses of education of those affected by political persecution between 1948 and 1989. The outcome of a qualitative research shows that the respondents were aware of their strong motivation to fulfil academic aspirations. The motivation per se was almost unaffected by the initial persecution. Yet recurring persecution made the respondents aware of the barriers, which led to some of them being less motivated to repeat the efforts to overcome the expected burdens. However, the motivation to fulfil academic aspirations was not reduced in these cases either.
References
[1] ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-463-X.

[2] HARTL, P., HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-303-X.

[3] HOMOLA, M. Motivace lidského chování. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, n.p., 1972. ISBN neuvedeno.

[4] JECH, K. Vyloučení selských dětí ze zemědělských škol (1951–1953). In Stránkami soudobých dějin. Sborník statí k pětašedesátinám historika Karla Kaplana. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993, s. 123–141. ISBN 80-85270-16-1.

[5] JIRÁSEK, Z. Perzekuce školství Moravy a českého Slezska v letech 1948–1954. Časopis slezského zemského muzea, série B – vědy historické, 1998, roč. 47, č. 1, s. 59–96. ISSN 0323-0678.

[6] KOHOUTEK, R. Základy užité psychologie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2002. ISBN 80-214-2203-3.

[7] KREIDL, M. Trendy ve výběru střední školy v socialistickém Československu. Sociologický časopis, 2002, roč. 38, č. 5, s. 565–592. ISSN 0038-0288.

[8] KRYSTUFEK, Z. Komunistické právo v Československu. In BOBEK, M., MOLEK, P., ŠIMÍČEK, V. (Eds.). Komunistické právo v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 931–951. ISBN 978-80-210-4844-7.

[9] MACHONIN, P., TUČEK, M. a kol. Česká společnost v transformaci. K proměnám sociální struktury. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. 364 s. ISBN 80-85850-17-6.

[10] MATĚJŮ, P. Kdo získal a kdo ztratil v socialistické redistribuci. Čtyřicet let vývoje vzdělanostních nerovností v Československu. Sociologický časopis, 1991, roč. 27, č. 1, s. 13–38. ISSN 0038-0288.

[11] MATĚJŮ, P., ŘEHÁKOVÁ, B., SIMONOVÁ, N. Kulturní a sociálně ekonomické zdroje nerovností v šancích na dosažení vysokoškolského vzdělání v České republice v letech 1948–1999. Sociológia, 2004, roč. 36, č. 1, s. 31–56. ISSN 0049-1225.

[12] PRŮCHA, J. Proměny a vývoj školství v Československu 1948–1989 [online]. In Slovníková příručka k československým dějinám 1948–1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006. [cit. 2010-02-27]. Dostupné z: http://www.usd.cas.cz/UserFiles/File/Publikace/Prirucka48_89.pdf.

[13] RABUŠICOVÁ, M. Otázky rovnosti a nerovnosti vzdělávacích příležitostí. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada pedagogicko-psychologická. I. Brno: Masarykova univerzita v Brně – filozofická fakulta, 1992, č. 26, s. 59–70. ISSN 0068-2705.

[14] SIMONOVÁ, N. Vzdělanostní nerovnosti a vzdělanostní mobilita v období socialismu. In MATĚJŮ, P., STRAKOVÁ, J. et al. (Eds.). (Ne)rovné šance na vzdělání. Vzdělanostní nerovnosti v České republice. Praha: Academia, 2006, s. 62–91. ISBN 80-200-1400-4.

[15] ŠEĎOVÁ, K., NOVOTNÝ, P. Vzdělávací potřeby ve vztahu k účasti na vzdělávání dospělých. Pedagogika, 2006, roč. 56, č. 2, s. 140–151. ISSN 0031-3815.

[16] ŠVANCARA, J. Emoce, motivace, volní procesy. Studijní příručka k předmětu Obecná psychologie II (prožívání, jednání). Brno: Psychologický ústav FF MU v Brně, MSD, 2003. ISBN 80-86633-11-X.

[17] ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-313-0.

[18] TUČEK, M. a kol. Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. ISBN 80-86429-22-9.

[19] VÁGNEROVÁ, M. Základy psychologie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0841-3.

[20] WAGNEROVÁ, E. Základní práva. In BOBEK, M., MOLEK, P., ŠIMÍČEK, V. (Eds.). Komunistické právo v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 330–363. ISBN 978-80-210-4844-7.