Centralizovat, nebo rozvolnit? : analýza diskuse o individuálním vzdělávání na půdě Poslanecké sněmovny ČR optikou teorie modernity Petera Wagnera

Title: Centralizovat, nebo rozvolnit? : analýza diskuse o individuálním vzdělávání na půdě Poslanecké sněmovny ČR optikou teorie modernity Petera Wagnera
Variant title:
  • To centralize or to dissolve? : an analysis of home schooling discussions in the Czech Chamber of Deputies through the lens of Peter Wagner's modernity theory
Source document: Studia paedagogica. 2016, vol. 21, iss. 3, pp. [41]-61
Extent
[41]-61
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Článek přináší diskurzivní analýzu poslanecké diskuse na téma individuálního vzdělávání, která probíhala v letech 2014 a 2015 a předcházela následnému zavržení legalizace této formy vzdělávání na druhém stupni ZŠ v roce 2015. Autorky zkoumají argumenty poslanců pro a proti této alternativě, kontextualizují je v současné sociálně-vědní literatuře na téma individuálního vzdělávání a post-socialismu a aplikují na ni teorii modernity Petera Wagnera. Dochází k závěru, že jádrem poslaneckého sporu a následného nepřijetí individuálního vzdělávání jako rovnocenného vzdělávacího přístupu není obsah či kvalita kurikula, ale moc a kontrola, která je skrze vzdělávání uplatňována. Rozhodující roli při této politické disputaci nehrají politici zastávající stanovisko pro ani proti, ale ti, kteří stojí v samém středu, zastávající stanovisko ano-ale. Zdůrazněním subjektivně vnímaných nedostatků stávajícího zákonného nastavení individuálního vzdělávání se zbavují politické odpovědnosti a nutnosti rozhodnout a posílají téma individuálního vzdělávání z pět do diskuse odborné.
This paper offers a discursive analysis of a political discussion of home schooling which was held in 2014 and 2015 in the Czech Chamber of Deputies and which preceded the 2015 decision against the legalization of home schooling at the lower secondary school level. The authors examine the arguments for and against this alternative, contextualize it within current social science literature about home schooling in the Czech Republic and post-socialist theories, and apply the theory of modernity of Peter Wagner. They conclude that at the heart of the dispute is not a question of the quality of the curricula or the method of teaching but rather a question of the power and control that is exercised throughout the education system. Those who have the decisive voice in this political debate are neither those supporting home schooling nor those against it but those holding the in-between position. By underlining subjectively identified deficiencies of current home schooling law, they are foregoing the political responsibility and the necessity to make a decision and are returning the home schooling debate back to the scholars and experts.
References
[1] Bačovská, M. (2011). Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí (seminární práce). Litomyšl: Vyšší odborná škola pedagogická.

[2] Birch, K., & Mykhnenko, V. (Ed.). (2010). The Rise and Fall of Neoliberalism: The Collapse of an Economic Order? London: Zed Books.

[3] Bourdieu, P. (1999). Teorie jednání. Praha: Karolinum.

[4] Fairclough, N. (1989). Language and Power. London: Longman, Inc.

[5] Feřtek, T. (2015, 23. ledna). Proč vidí Chládek v domácím vzdělávání líheň extremismu. Respekt. Dostupné z http://www.respekt.cz/vzdelani/proc-vidi-chladek-v-domacim-vzdelavani-lihen-extremismu.

[6] Follerová, J. (2006). Individuální vzdělávání – domácí škola (závěrečná práce). Liberec: Technická univerzita v Liberci.

[7] Foulcault, M. (2003). Archeologie vědění. Praha: Herrmann & synové.

[8] Hann, M. C. (Ed.). (2002). Postsocialism: Ideals, Ideologies and Practices in Eurasia. London: Routledge.

[9] Holý, L. (2001). Malý český člověk a skvělý český národ. Praha: Sociologické nakladatelství.

[10] James, A., & James, A. (2004). Constructing Childhood. Theory Policy and Social Practice. New York: Palgrave.

[11] Kaščák, O. (2006). Moc školy. O formatívnej sile organizácie. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis.

[12] Kašparová, I. (2012, listopad). First Steps to Unschooling as a Result of Current Institutional Child-Care Crisis in the Czech Republic. Příspěvek prezentovaný na konferenci s názvem Proceedings of Belgrade International Conference on Education, Bělehrad, Srbsko.

[13] Kašparová, I. (2015). The right to be included: Homeschoolers combat the structural discrimination embodied in their lawful protection in the Czech republic. International Electronic Journal of Elementary Education, 8(1), 61–174.

[14] Kostelecká, Y. (2003). Domácí vzdělávání (dizertační práce). Praha: Univerzita Karlova.

[15] Kostelecká, Y. (2014a). Doma, nebo ve škole? Studia peadagogica, 19(1), 65–81. | DOI 10.5817/SP2014-1-4

[16] Kostelecká, Y. (2014b). Domácí vzdělávání a legislativa: Studie postkomunistických států střední Evropy. Orbis scholae, 8(1), 9–26. | DOI 10.14712/23363177.2015.2

[17] Makovicky, N. (Ed.). (2014). Neoliberalism, Personhood and Postsocialism: Enterprising Selves in Changing Economies. Farnham: Ashgate.

[18] Marvánová, G. (2001). Experiment domácí vzdělávání v ČR (diplomová práce). Brno: Masarykova univerzita.

[19] Mertin, V. (2003). Pedagogicko-psychologické aspekty individuálního vzdělávání. Pedagogika, 53(4), 405–417.

[20] Munroe, R. L., & Gauvain, M. (2010). The cross-cultural study of children's learning and socialization: A short history. In D. F. Lancy, J. Bock, & S. Gaskins (Eds.), The Anthropology of Learning in Childhood (35–63). Plymouth: AltaMira Press.

[21] Murphy, J. F. (2012). Homeschooling in America: Capturing and Assessing the Movement. Thousand Oaks: Corwin.

[22] Nosál, I. (2004). Diskurzivní re-konstrukce dětství: Mezi nostalgií a nejistotou. Analýza čtyř textů. In I. Nosál (Ed.), Obrazy dětství v dnešní české společnosti: Studie ze sociologie dětství (198–218). Brno: Barrister & Principal.

[23] Skoupá, N. (2012). Domácí vzdělávání. Genealogie a mocenské aspekty fenoménu (diplomová práce). Brno: Masarykova univerzita.

[24] Pastorová, M., Altmanová, J., & Koubek, P. (2012). Srovnávací analýza: Domácí (individuální) vzdělávání. Praha: Národní ústav pro vzdělávání. Dostupné z http://www.nuv.cz/file/93.

[25] Štech, S. (2003). Škola, nebo domácí vzdělávání? Teoretická komplikace jedné praktické otázky. Pedagogika, 53(4), 418–436.

[26] Štech, S. (2007). Mise školy – chránit kulturu i rozvíjet dítě. Dostupné 11. října 2016 z http://www.konzervativizmus.sk/article.php?1435

[27] Verdery, K. (1996). What Was Socialism and What Comes Next? Princeton: Princeton University Press.

[28] Wagner, P. (1994). A Sociology of Modernity: Liberty and Discipline. London: Routledge.

[29] Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). (2004). Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra.