Redukcionistické chápání multikulturní výchovy na českých školách

Title: Redukcionistické chápání multikulturní výchovy na českých školách
Variant title:
  • On the reductionist understanding of multicultural education in Czech schools
Source document: Studia paedagogica. 2016, vol. 21, iss. 3, pp. [63]-79
Extent
[63]-79
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Studie se zaměřuje na reflexi realizace multikulturní výchovy na českých školách. Vycházíme z vlastního výzkumného šetření, které z jišťovalo přístupy pedagogů k realizaci multikulturní výchovy na základních a středních školách v České republice. Výsledky odhalují převážně redukcionistické chápání multikulturní výchovy vztahující se výhradně k etnickým a kulturním odlišnostem. Tento přístup podporuje představu jasné ohraničitelnosti skupin a tím produkuje či utvrzuje stereotypy o nás i o těch druhých. Naznačujeme proto možná východiska, skrze která by multikulturní výchova naopak skutečně přispívala k rozvoji tolerantní společnosti.
This paper reflects on the implementation of multicultural education at Czech schools. It is based on our research examining how primary and secondary school teachers in the Czech Republic approach multicultural education. The findings reveal a predominantly reductionist understanding of multicultural education that focuses merely on ethnic and cultural differences. This approach endorses the idea that different groups of people can be easily demarcated and therefore produces or confirms stereotypes about "us" and "the others." For this reason, we suggest some options through which multicultural education would actually contribute to the development of a tolerant society.
Note
Vznik této studie byl umožněn díky účelové podpoře specifického vysokoškolského výzkumu (IGA_FF_2014_099 "Multikulturalismus v pedagogické praxi – rozvoj tolerantní nebo xenofobní společnosti?") udělené roku 2014 Univerzitě Palackého v Olomouci Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a díky finanční podpoře Filozofické fakulty UP v Olomouci v roce 2014 z Fondu pro podporu vědecké činnosti (FPVC2014/24 "Za hranice multikulturalismu: filozoficko-pedagogické aspekty multikulturního vzdělávání").
References
[1] Banks, J. A., & Banks, C. A. M. (2010). Multicultural Education: Issues and Perspectives. New York: John Wiley & Sons.

[2] Bobáková, H. L. (2004). Interkulturní komunikace, její význam, vývoj a další perspektivy. Karviná: Slezská univerzita v Opavě.

[3] Buryánek, J. (2002). Interkulturní vzdělávání: Příručka nejen pro středoškolské pedagogy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

[4] DomNwachukwu, C. S. (2010). An Introduction to Multicultural Education: From Theory to Practice. Lanham: Rowman and Littlefield Publishers.

[5] Eriksen, T. H. (2012). Etnicita a nacionalismus. Antropologické perspektivy. Praha: SLON.

[6] Gulová, L. et al. (2008). Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. Brno: Masarykova univerzita.

[7] Gulová, L., & Štěpařová, E. (Eds.). (2004). Multikulturní výchova v teorii a praxi. Brno: Kabinet multikulturní výchovy a Katedra sociální pedagogiky PdF MU.

[8] Hirt, T. (2005). Svět podle multikulturalismu. In T. Hirt & M. Jakoubek et al., Soudobé spory o multikulturalismus a politiku identit (s. 9–76). Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.

[9] Hladík, J. (2010). Konstrukce a modely multikulturních kompetencí. Pedagogická orientace, 20(4), 27–47.

[10] Jakoubek, M. (2006). Přemyšlení (rethinking) "Romů" aneb "Chudoba Romů" má povahu Janusovy tváře. In T. Hirt & M. Jakoubek (Eds.), "Romové" v osidlech sociálního vyloučení (s. 322–400). Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.

[11] Klapko, D. (2012). Diskurzivní analýza názorů učitelek ZŠ na vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků. In L. Gulová et al., Aktivizace sociálně znevýhodněných skupin v pedagogické praxi a výzkumu (s. 67–105). Brno: Masarykova univerzita.

[12] Kusá, J. (2012). Pedagogická reflexe multikulturní výchovy při práci s literárními texty na 2. stupni základních škol (disertační práce). Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

[13] Lechta, V. (2010). Základy inkluzivní pedagogiky: Dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole. Praha: Portál.

[14] Lévi-Strauss, C. (1999). Rasa a dějiny. Brno: Atlantis.

[15] Lévi-Strauss, C. (2012). Antropologie a problémy moderního světa. Praha: Karolinum.

[16] Loučková, I. (2010). Integrovaný přístup v sociálně vědním výzkumu. Praha: SLON.

[17] Machalová, M. (2013). Preventívna sociálna práca. Edukačná paradigma v sociálnej práci. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove.

[18] May, S., & Sleeter, C. E. (2010). Critical Multiculturalism. New York: Routledge.

[19] Merriam, S. B. (2009). Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation. San Francisco: Jossey-Bass.

[20] Molnar, S. (2006). Human Variation: Races, Types, and Ethnic Groups. New Jersey: Pearson Prentice Hall.

[21] Moree, D. et al. (2008). Než začneme s multikulturní výchovou: Od skupinových konceptů k osobnostnímu přístupu. Praha: Člověk v tísni.

[22] Moree, D. (2015). Základy interkulturního soužití. Praha: Portál.

[23] Moree, D. et al. (2016). Strategie rozvoje multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání. Průřezová témata a čtenářství. Dostupné z http://www.ptac.cz/data/Multikulturni_vychova_ocekavane_vystupy.pdf

[24] Morvayová, P., & Moree, D. (2009). Dvakrát měř, jednou řež: Od multikulturní výchovy ke vhledu. Praha: Člověk v tísni.

[25] Obrovská, J., & Obrovská, L. (2012). Předsudky a diskriminace vůči romské menšině v postojích studentů pedagogické fakulty. In L. Gulová et al., Aktivizace sociálně znevýhodněných skupin v pedagogické praxi a výzkumu (s. 177–193). Brno: Masarykova univerzita.

[26] Preissová Krejčí, A. (2014). Multikulturalismus – ztracené paradigma? Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

[27] Preissová Krejčí, A., Cichá, M., & Gulová, L. (2012). Jinakost – předsudky – multikulturalismus: Možnosti a limity multikulturní výchovy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

[28] Preissová Krejčí, A., & Šotola, J. et al. (2012). Metodika pro realizaci multikulturní výchovy formou zážitkové pedagogiky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

[29] Průcha, J. (2011). Multikulturní výchova: Příručka (nejen) pro učitele. Praha: Triton.

[30] Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. (2007). Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze.

[31] Richards, L., & Morse, J. M. (2007). Readme First for a User's Guide to Qualitative Methods. Thousand Oaks: Sage Publications.

[32] Sleeter, C. E., & Grant, C. A. (2009). Making Choices for Multicultural Education. Five Approaches to Race, Class, and Gender. New York: John Wiley & Sons.

[33] Skutil, M. et al. (2011). Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Praha: Portál.

[34] Šišková, T. (1998). Výchova k toleranci a proti rasismu. Praha: Portál.

[35] Švaříček, R., & Šeďová, K. et al. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.

[36] Tesař, F. (2007). Etnické konflikty. Praha: Portál.