Role rodičů v domácí přípravě do školy

Title: Role rodičů v domácí přípravě do školy
Variant title:
  • The role of parents in home preparation for school
Source document: Studia paedagogica. 2011, vol. 16, iss. 2, pp. [171]-182
Extent
[171]-182
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Článek se zabývá otázkou, jakou roli hrají rodiče v domácí přípravě dětí do školy. Na případu dvou rodin s odlišným vzdělanostním a socioekonomickým zázemím ukazuje, jak rodiče postupují ve snaze zajistit školní úspěšnost dítěte. Autorka konstatuje některé shody a naopak některé odlišnosti mezi rodinou dělnickou a vysokoškolskou.
The article examines the role played by parents at home as they prepare their children for school. By way of examining two families of different intellectual and socio-economic backgrounds (working-class and university-educated) the article shows how parents proceed in order to ensure their child's success at school. The author finds similarities and differences between the two families.
References
[1] DE CARVALHO, M. E. Rethinking family-school relations. New York: Routledge, 2001. ISBN 0-8058-3496-6.

[2] KATRŇÁK, T. Odsouzeni k manuální práci: Vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. ISBN 80-86429-29-6.

[3] KNAUSOVÁ, I. Ověření platnosti Bernsteinovy teorie. Pedagogická orientace, 2002, roč. 12, č. 2, s. 99–107. ISSN 1211-4669.

[4] MATĚJŮ, P., ŘEHÁKOVÁ, B. Úloha mentálních schopností a sociálního původu ve formování vzdělanostních aspirací. Sociologický časopis, 1992, roč. 38, č. 5, s. 613–635. ISSN 0038-0288.

[5] PAINTER, L. Homework. Oxford: Oxford University Press, 2003. ISBN 0-19-437574-9.

[6] RABUŠICOVÁ, M., ŠEĎOVÁ, K., TRNKOVÁ, K., ČIHÁČEK, V. Škola a/versus rodina. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. ISBN 80-210-3598-6.

[7] ŠEĎOVÁ, K. Tiché partnerství: vztahy mezi rodiči a učitelkami na prvním stupni základní školy. Studia Paedagogica, 2009, roč. 14, č. 1, s. 27–52. ISSN 1803-7437.

[8] ŠTECH, S., VIKTOROVÁ, I. Vztahy rodiny a školy – hledání dialogu. In KOLLÁRIKOVÁ, Z., PUPALA, B. (eds.). Předškolní a primární pedagogika. Praha: Portál, 2001, s. 57–94. ISBN 80-7178-585-7.