Podpora resilience ve vzdělávání

Title: Podpora resilience ve vzdělávání
Variant title:
  • Promotion of resiliency in education
Author: Punová, Monika
Source document: Studia paedagogica. 2013, vol. 18, iss. 2-3, pp. [109]-124
Extent
[109]-124
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Tato teoretická stať je zaměřena na hledání ochranných a rizikových činitelů ve vzdělávání žáků, kteří se musí vyrovnávat s většími nároky životních okolností (např. ohrožené děti, riziková mládež). Cílem studie je definovat rizikové a protektivní činitele resilience ve vzdělávacích procesech. Nejprve je definován pojem resilience. Studie následně pojednává o rizikových a protektivních činitelích resilience, které jsou specifikovány z hlediska sociálně ekologického pojetí. Posléze jsou představeny konkrétní rizikové a protektivní činitele v oblasti vzdělávání žáků, které mohou přispívat, či naopak oslabovat jejich resilienční schopnosti. Výsledky řady empirických studií ukázaly, že vzdělávání může za určitých okolností žákům nahrazovat to, co jim nedokáže poskytnout jejich vlastní rodina, a může jim poskytovat bez pečné prostředí k životu. Jako velmi důležitá se zde jeví osoba pedagoga, který může mladému člověku napomoci při vyrovnávání se s životními těžkostmi, jež jsou nad jeho síly.
This theoretical study focuses on searching of protective and risk factors in education of pupils who have to deal with disadvantaged living circumstances (e.g. children in need, youth at risk). The aim of this study is to define risk and protective factors of school resiliency in educational processes. First, we define the term resiliency. The study then expounds on risk and protective resiliency factors which are specified in the light of socio-ecological approach. The study then presents specific risk and protective factors - from the area of pupils' education - which can either strengthen or decrease their resiliency skills. Results of many empirical studies show that education can, under certain circumstances, substitute what pupils' families cannot provide. Hence, it can give pupils a safe environment for their lives. It transpires that teachers play a very important role in the process as they can help pupils to deal with difficult life challenges that are beyond their capabilities.
References
[1] Bandura, A. (2006). Self-efficacy: the exercise of control. In S. Horáková Hoskovcová, Psychická odolnost předškolního dítěte (s. 56–65). Praha: Grada.

[2] Bernard, B. (1991). Fostering Resilience in Kids: Protective Factors in the Family, School and Community. Portland: Western Center for Drug-Free Schools and Communities.

[3] Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development. Cambridge: Harvard University Press.

[4] Břicháček, V. (2002). Odolnost rodiny. In I. Plaňava & M. Pilát (Eds.), Děti, mládež a rodiny v období transformace (s. 10–20). Brno: Barrister and Principal.

[5] Cox, D. A. (2004). Leaders fostering resiliency in schools. (Disertační práce). Pittsburgh: University of Pittsburgh.

[6] Daniel, B., & Wassel, S. (2005). Adolescence. Assessing and Promoting Resilience in Vulnerable Children 3. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.

[7] Fraser, M. (Ed.). (1997). Risk and Resilience in Childhood: An Ecological Perspective. Washington: National Association of Social Workers Press.

[8] Greene, R. (Ed.). (2002). Resiliency. An Integrated Approach to Practice, Policy, and Research. Washington: National Association of Social Workers Press.

[9] Hayden, C. (2007). Children in Trouble. The Role of Families, Schools and Communities. Houndmills: Palgrave Macmillan.

[10] Henderson, N., & Milstein, M. M. (2003). Resiliency in Schools: Making it happen for students and educators. Thousand Oaks: Corwin Press.

[11] Křivohlavý, J. (2001). Psychologie zdraví. Praha: Portál.

[12] Luthar, S. S. (Ed.). (2003). Resilience and Vulnerability. Adaptation in the Context of Childhood Adversities. New York: Cambridge University Press.

[13] Masten, A. S., Best, K. M., & Garmezy, N. (1990). Resilience and development: contribution from the study of children who overcome adversity Development and Psychopathology, 2(4), 425–444. | DOI 10.1017/S0954579400005812

[14] Matějček, Z. (2005). Výbor z díla. Praha: Karolinum.

[15] Matějček, Z., & Dytrych, Z. (1998). Riziko a resilience. Československá psychologie, 42(2), 97–105.

[16] Navrátil, P., & Šišláková, M. (2004). Podmínky výchovy v romských sociálně vyloučených rodinách. In T. Sirovátka (Ed.)., Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin (s. 137–161). Brno: Masarykova univerzita, Georgetown.

[17] Punová, M. (2012a). Konceptuální vymezení resilienční sociální práce s mládeží. Sociální práce / Sociálna práca, 12(4), 67–75.

[18] Punová, M. (2012b). Resilience v sociální práci s rizikovou mládeží. Sociální práce / Sociálna práca, 12(2), 90–103.

[19] Roberts, K. (2009). Youth in Transition. Eastern Europe and the West. Houndmills: Palgrave Macmillan.

[20] Šišláková, M. (2007). Podpora resilience v supervizi studentů. In P. Navrátil & M. Šišláková (Eds.), Praktické vzdělávání v sociální práci (s. 31–40). Brno: Centrum praktických studií.

[21] Šolcová, I. (2009). Vývoj resilience v dětství a dospělosti. Praha: Grada Publishing.

[22] Vágnerová, M. (2004). Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál.

[23] Vávrová, S. (2012). Doprovázení v pomáhajících profesích. Praha: Portál.

[24] Wallerstein, J. S., & Kelly, J. B. (1980). Surviving the breakup: How children and parents cope with divorce. New York: Basic Books.

[25] Werner, E. E. (1990). Protective factors and individual resilience. In S. J. Meisels & J. P. Shonkoff (Eds.), Handbook of early childhood intervention (s. 115–132). New York: Cambridge University Press.

[26] Werner, E. E., & Smith, R. S. (1989). Vulnerable But Invincible: A Study of Resilient Children and Youth. New York: Adams, Bannister, Cox.