Komunikace s rodiči neprospívajících žáků očima učitelů

Title: Komunikace s rodiči neprospívajících žáků očima učitelů
Variant title:
  • Communication with parents of underachievers through teachers' eyes
Author: Foffová, Jana
Source document: Studia paedagogica. 2009, vol. 14, iss. 2, pp. [187]-197
Extent
[187]-197
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek se zabývá tématem komunikace mezi učiteli a rodiči neprospívajících žáků, přičemž je zaměřen na pohled učitelů na tuto komunikaci. Jádrem je kvalitativní výzkum realizovaný pomocí hloubkových polostrukturovaných rozhovorů s učiteli, kteří mají ve své třídě dlouhodobě neprospívající žáky. Cílem je přispět k debatě o zkvalitňování vztahů školy a rodiny.
The paper discusses the topic of communication between teachers and parents of underachievers at school, focusing on the teachers' view of this communication. The paper is built around a qualitative study based on in-depth semi-structured interviews with teachers whose class groups included long-term underachievers. The paper hopes to contribute to the debate on strategies for improving relations between the school and the family.
References
[1] BASTIANI, J. Working with Parents: A Whole School Approach. London: Routledge, 1989, 114 s. ISBN 0-415-09118-7.

[2] DOCKING, J. Primary School and Parents: Rights, Responsibilities and Relationship. London: Hodder&Stoughton, 1990, 204 s. ISBN 0-340-51844-8.

[3] HAYES, N. Základy sociální psychologie. Praha: Portál, 2003, 165 s. ISBN 80-7178-763-9.

[4] KATRŇÁK, T. Odsouzeni k manuální práci: vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004, 190 s. ISBN 80-86429-29-6.

[5] MATĚJČEK, Z. DYTRYCH, Z. Děti, rodina a stres. Praha: Galén, 1994, 214 s. ISBN 80-85824-06-X.

[6] RABUŠICOVÁ, M., POL, M. Vztahy školy a rodiny dnes: hledání cesty k partnerství. Pedagogika. 1996, roč. 46., č. 1 a 2, s. 49–61 a 105–115.

[7] RABUŠICOVÁ, M., ŠEĎOVÁ, K., TRNKOVÁ, K., ČIHÁČEK, V. Škola a (versus) rodina. Brno: Masarykova univerzita, 2004, 176 s. ISBN 80-210-3598-6.

[8] ŠEĎOVÁ, K. Vzdělávací výsledky dětí: vliv rodiny. In RABUŠICOVÁ, M. et al.: Škola a (versus) rodina. Brno: Masarykova univerzita, 2004a, s. 22–32. ISBN 80-210-3598-6.

[9] ŠEĎOVÁ, K. Role rodičů ve vztahu ke škole: teoretické koncepty a empirická zjištění. In RABUŠICOVÁ, M. et al.: Škola a (versus) rodina. Brno: Masarykova univerzita, 2004b, s. 33-44 ISBN 80-210-3598-6.

[10] VÁGNEROVÁ, M. Psychologie problémového dítěte školního věku. Praha: Karolinum, 1997, 170 s. ISBN 80-7184-488-8.

[11] VÁGNEROVÁ, M. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Praha: Karolinum, 2005, 430 s. ISBN 80-246-1074-4.