Na cestě za pravdou v gnoseologii

Variant title
Der Weg zur Wahrheit in der Gnoseologie
За правду в гносеологии
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1958, vol. 7, iss. G2, pp. [68]-82
Extent
[68]-82
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Českoslovenští filosofičtí pracovníci jsou v současné době s to předkládat čtenářům daleko vice původních prací, než tomu bylo v době nedávno minulé. Jedním z přesvědčivých dokladů pravdivosti tohoto tvrzení je téměř čtyřsetstránkový sborník Otázek theorie poznáni. Proti některým jiným sborníkům má tento sborník tu přednost, že přes různorodý materiál - autoři pracují s materiálem z estetiky, pedagogiky, logiky, psychologie aj. - je v pravém slova smyslu monothematický, neboť z různých stránek osvětluje některé důležité otázky theorie poznání. Úkolem této diskusní stati není zevrubně zhodnotit zmíněný sborník, i když jde o to provést také jeho stručné hodnoceni Dánek chce především diskutovat o sporných a chybně řešených otázkách. To je jeho hlavní úkol. Přitom různorodost materiálu a jistá svéráznost názorů jednotlivých autorů prakticky téměř vylučují takové zpracování problematiky sborníku, které by vycházelo z rozboru celkového stanoviska celého desetičlenného kolektivu autorů. Je tedy nutno pojednat o každé ze studií zvlášť. To však na druhé straně ze stejných důvodů a pro velký rozsah některých prací do sborníku zařazených nutí autora tohoto článku spokojit se v některých případech pouze se stručnými kritickými glosami.
Document