Projevy izolační slovotvorby v ruské archeologické terminologii ve srovnání s českou

Variant title
Manifestations of isolated word-formation in Russian archaeological terminology in comparison with Czech
Source document: Opera Slavica. 2009, vol. 19, iss. 4, pp. 28-37
Extent
28-37
  • ISSN
    1211-7676
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Článek si klade za cíl analyzovat izolační lexikální prvky v souboru rusko-českých archeologických termínů a porovnat na nich typologickou příbuznost ruského a českého jazyka.
The aim of this article, which is based on observation of Russian-Czech archaeological terms, is to - in terms of terminological lexicon - analyse isolative lexical elements and compare typological affiliation of both languages (Russian and Czech).
Document
References:
[1] ADAMCOVÁ, A. 1981: Slovotvorná а textově funkční problematika ruské elektrotechnické terminologie . Kandidátská disertační práce. FF UJEP, Brno.

[2] BRANDNER, A. 2005: Projevy analytismu v ruštině . Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity A 63, Brno, 81–93.

[3] BYNON, T. – SHIBATANI, M. (eds.) 1999: Approaches to Language Typology . Oxford University Press, Oxford.

[4] HAVRÁNEK, B. (red.) 1961: Příruční mluvnice ruštiny pro Čechy. 1. Hláskosloví a tvarosloví . SPN, Praha.

[5] HELCL, M. 1963: Univerbizace a její podíl při růstu dnešní slovní zásoby . SaS XXIV/1, 29–37.

[6] HLADKÁ, Z. 2005: Čeština v současné soukromé korespondenci . MU, Brno.

[7] MACHOVÁ, S.: Terminografie . In: Manuál lexikografie. H & H, Praha 1995, 137–157.

[8] MAN, O. 1972: Struktury víceslovných (komplexních) pojmenování v ruštině . In: Sborník statí o jazyce a překládání. SPN, Praha, 122–140.

[9] MARTINCOVÁ, O. – SAVICKÝ, N. 1987: Hybridná slova a některé obecné otázky neologie . SaS XLVIII/2, 124–139.

[10] OPLATEK, S. 2009: Přínos lingvistické komparatistiky pro studium terminologie . In: RICHTEREK, O. – PŮŽA, M. (eds.): Dialog kultur V. : mezinárodní vědecká slavistická konference. Ústí nad Orlicí, 198–204.

[11] POPELA, J. 2006: Skaličkova jazyková typologie . Vykypěl, B. – Boček, V. (eds.). MU, Brno.

[12] RUDINCOVÁ, B. 1993: Vztahy mezi ustáleným analytickým slovesnějmenným spojením a jeho synonymním plnovýznamovým slovesem v ruštině a češtině . In: Slovanské studie I. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Ostrava, 79–83.

[13] RUDINCOVÁ, B. 2002: Univerbizace jako prostředek úpravy pojmenování . In: Slovanské studie V. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Ostrava, 71–85.

[14] ŠABRŠULA, J. 1972: Abstraktnost jazyka . In: Sborník statí o jazyce a překládání. SPN, Praha, 155–171.

[15] ŠIMANDL, J. 2001: Počešťování a dnešní české tvarosloví . In: Čeština – univerzália a specifika 3. Hladká, Z. – Karlík, P. (Eds.), Brno, 265–275.

[16] VLČEK, J. 1985: Porovnání slovní zásoby ruského jazyka se slovní zásobou českého jazyka . UK, Praha.

[17] ГАЗДА, Й. 2008: Рост аналитизма (и агглютинативности) как одна из конвергентных тенденций в развитии современных славянских языков (на материале новых сложных наименований в русском и чешском языках) . In: Изучение славянских языков, литератур и культур как инославянских и иностранных. Сборник докладов. Белград, Славистическое общество Сербии, 118–123.

[18] ДАНИЛЕНКО, В. П. 1971: Лексико-семантические и грамматические особенности слов-терминов . In: Исследования по русской терминологии. Москва, Наука, 7–67.

[19] ДАНИЛЕНКО, В. П. 1977: Русская терминология . Москва, Наука.

[20] МИСЬКЕВИЧ, Г. И. 1971: Некоторые наблюдения над новыми терминами . In: Исследования по русской терминологии. Наука, Москва, 166–182.

[21] ОПЛАТЕК, С. 2006: Специальная термин ология и её лексикографическая переработка . Бакалаврская дипломная работа, Брно.

[22] ОПЛАТЕК, С. 2008а: Возможности использования базы данных в двустороннем анализе русско-чешской археологической терминологии , In: Совр еменные информационные технологии и письменное наследие. Казань, Изд. Казанского государственного университета, 213–216.

[23] ОПЛАТЕК, С. 2008б: Некоторые особенн ости археологической терминологии на материале русского и чешского языков . Магистерская дипломная работа, Брно.

[24] ОПЛАТЕК, С. 2009а: К проблеме слов ообразования русско-чешской археологической терминологии . In: Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (3). Sborník příspěvků z konference Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky, Brno 17. 4. 2009. Brno, 95–102.

[25] ОПЛАТЕК, С. 2009б: Структурный анализ русской археологической терминологии и моделирование её развития . Доклад, прочитанный на конференции Slavica Iuvenum, Ostrava, в печати.

[26] ТИХОНОВ, А. Н. 1985: Словообразовательный сл оварь русского языка в 2-х томах . Москва, Русскийязык.

[27] ШВЕДОВА, Н. Ю. 1980: Русская грамматика. Т. 1 . Москва, Наука.

[28] http: www.ruscorpora.ru