Stredoveká sakrálna architektúra v Bíni : (sumarizácia, korekcia a doplnenie súčasných poznatkov)

Title: Stredoveká sakrálna architektúra v Bíni : (sumarizácia, korekcia a doplnenie súčasných poznatkov)
Variant title:
  • Sacred medieval architecture in Bíňa : (summary and amendment of existing information)
  • Mittelalterliche Sakralarchitektur in Bíňa : (Zusammenfassung, Korrektur und Ergänzung der gegenwärtigen Erkenntnisse)
Source document: Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 1, pp. 271-290
Extent
271-290
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Príspevok prezentuje najnovší stav poznatkov o stredovekej sakrálnej architektúre v katastri obce Bíňa. Ako ukazujú výsledky archeologických výskumov, lokalita s polykultúrnym osídlením v praveku a včasnej dobe dejinnej zaujímala dôležité postavenie v rámci včasnostredovekej sídliskovej štruktúry na území dnešného Slovenska. Dôležitosť lokality potvrdzuje aj prítomnosť štyroch stredovekých sakrálnych stavieb v katastri dnešnej obce. Dve stavby – bývalý Kostol premonštrátskeho kláštora zasvätený Panne Márii a Rotunda Dvanástich apoštolov v jeho blízkosti sa zachovali dodnes. Súčasťou kláštora bola s najväčšou pravdepodobnosťou aj Kaplnka sv. Kataríny, známa len vďaka novovekým písomným prameňom. Kaplnka zanikla spolu s východným krídlom kláštora v dôsledku eróznej činnosti rieky Hron. Archeologicky odkrytý Kostol sv. Mikuláša v polohe "Opátske" bol súčasťou zaniknutej stredovekej dediny Leánd.
This contribution sums up the findings about sacred medieval architecture in the Bíňa village cadastral zone. Archaeological research has shown that the location with polycultural settlement in the periods of prehistory and early history played an important part within the early-medieval settlement structure on the territory of today's Slovakia. The importance of the location is confirmed by the existence of four sacred medieval constructions in the cadastral zone of the present village. Two of them, the former Church of the Virgin Mary of a Premonstratensian monastery and the Rotund of Twelve Apostles in its close proximity, have survived. The monastery complex probably also comprised the Chapel of St. Catherine, only known from modern-age written records. The chapel ceased to exist together with the east wing of the monastery, due to erosion caused by the River Hron. The Church of St. Nicholas unearthed at the "Opátske" location once belonged to the medieval village of Leánd.
Note
Táto štúdia vznikla v rámci riešenia grantového projektu VEGA 2/0023/11 a s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-0269-07.
References
[1] BICZÓ, P., 2000: Das Marienstift Stuhlweißenburg (Székesfehérvár). In: Europas Mitte um 1000 II (Wieczorek, A.–Hinz, H.-M., edd.), 621–624.

[2] CAMENZIND, E., 2011: Das Dorf Bíňa im Mittelalter unter Berücksichtigung der Ausgrabungsperioden 1989–1996 – Bíňa v stredoveku. Výskumy v rokoch 1989–1996. ZbSNM Archeológia – Supplementum 5, Fontes. Bratislava.

[3] CDH V/2: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis V/2 (Fejér, G., ed.). Budae 1834.

[4] CDSl I: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae I (Marsina, R., ed.). Bratislava 1971.

[5] CIULISOVÁ, I., 1999: Pamiatková obnova Kostola Panny Márie v Bíni, Pamiatky a múzeá 1999, č. 4, 32–36.

[6] ČURNÝ, M., 2013: Bíňa. Rotunda Dvanástich apoštolov. Správa z obhliadky 18 154/13, nepubl. rkp. ulož. v Archíve AÚ SAV v Nitre.

[7] DOSTÁL, B.–KALOUSEK, F.–MACHÁČEK, J., 2008: Die Kirche von Pohansko bei Břeclav (Mähren). In: Frühmittelalterliche Wandmalereien aus Mähren und der Slowakei (Pippal, M.–Daim, F., edd.), 63–77. Innsbruck.

[8] DVOŘÁKOVÁ, V.–KRÁSA, J.–STEJSKAL, K., 1978: Stredoveká nástenná maľba na Slovensku. Praha – Bratislava.

[9] FRÜHE KIRCHEN, 2003: Frühe Kirchen im östlichen Alpengebiet. Von der Spätantike bis in ottonische Zeit I, II (Sennhauser, H. R., ed.). München.

[10] FÜGEDI, E., 1991: Sepelierunt corpus eius in proprio monasterio. A nemzetségi monostorok, Századok 125, 35–67.

[11] GÁBOR, T., 2000: Brüstungsplatte mit Darstellung eines Adlers, der einen Hasen schlägt. In: Europas Mitte um 1000. Katalog výstavy (Wieczorek, A.–Hinz, H.-M., edd.), 354, kat. č. 16.02.03. Stuttgart.

[12] GÁL, T., 1995: Az Ócsai református templom helyreállítása, Műemlékvédelem 39, 12–21.

[13] HABOVŠTIAK, A., 1963: Archeologický výskum v Bíni, Vlastivedný časopis 12, 173–177.

[14] HABOVŠTIAK, A., 1966: Frühmittelalterliche Wallanlage und romanische Bauten in Bíňa. In: VIIe Congrès international des sciences préhistoigues et protohistoriques. Tchécoslovaquie 1966, 1–19. Nitra.

[15] HABOVŠTIAK, A., 1966a: K otázke datovania hradiska v Bíni, Slovenská archeológia 14, 439–486.

[16] HABOVŠTIAK, A., 1969: Bíňa – Apáti, nepubl. nálezová správa AÚ SAV v Nitre č. 4735/69.

[17] HABOVŠTIAK, A., 1969a: Nepublikovaná nálezová správa AÚ SAV v Nitre č. 4731/69.

[18] HABOVŠTIAK, A., 1985: Stredoveká dedina na Slovensku. Bratislava.

[19] HABOVŠTIAK, A., 1991: Nové poznatky z archeologického výskumu v Bíni v rokoch 1978–1990, Vlastivedný časopis 40, č. 3, 128–135.

[20] HABOVŠTIAK, A., 1992: Pokračovanie výskumu v Bíni, Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1991, 39–40. Nitra.

[21] HARDICK, E., 1935: Praemonstratenserbauten des 12. und 13. Jahrhunderts im Rheinland, Analecta Praemonstratensia 11, 1–124.

[22] HAICZL, K., 1938: A bényi prépostság temploma. Galánta.

[23] HENSZELMANN, E. (HENSZLMANN, I.), 1862: Die romanische Kirche zu Klein-Bény in Ungarn, Mittheilungen der K. K. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale 7, 233–237, 261–274.

[24] HOLČÍK, Š., 1980: Zisťovací výskum v Bíni, Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1978, 113–115. Nitra.

[25] HOLČÍK, Š., 1980a: Nález rímskeho oltára v Bíni, Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1979, 86–87.

[26] HOLČÍK, Š., 2000: Architekturelement. In: Europas Mitte um 1000. Katalog výstavy. (Wieczorek, A.–Hinz, H.-M., edd.), 371. Stuttgart.

[27] KOZÁK, K., 1973: Églises hongroises à abside en hémicycle, Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 25, 177–204.

[28] KOZÁK, K., 1985: Jánoshida. Plebániatemplom. Budapest.

[29] LŐVEI, P., 1992: A tömött vörös mészkő – "vörös márvány" – a középkori magyarországi művészetben, Ars Hungarica 20, č. 2, 3–29.

[30] LUPTÁK, T., 2011: Reštaurátorský výskum a spracovanie návrhu na reštaurovanie portálu a vstupného otvoru do Rotundy Dvanástich apoštolov v Bíni, júl 2009 – november 2010, rkp. ulož. v KPÚ Nitra.

[31] MAROSI, E., 1984: Die Anfänge der Gotik in Ungarn. Esztergom in der Kunst des 12.–13. Jahrhunderts. Budapest.

[32] MAROSI, E., 1986: Megjegyzések a középkori magyarországi művészet liturgiai vonatkozásaihoz. In: "Mert ezt isten hagyta...". Tanulmányok a népi vallásosság köréből (Gábor, T., ed.), 88–116. Budapest.

[33] MAROSI, E., 2000a: Brüstungsplatte mit Flechtband. In: Europas Mitte um 1000. Katalog výstavy (Wieczorek, A.–Hinz, H.-M., edd.), 358, kat. č. 16.03.01. Stuttgart.

[34] MAROSI, E., 2000b: Brüstungsplatte mit Flechtband und Resten einer Tierfigur. In: Europas Mitte um 1000. Katalog výstavy (Wieczorek, A.–Hinz, H.-M., edd.), 379, kat. č. 17.05.02. Stuttgart.

[35] MECSI, B., 2010: Magyarország egyik kegrégibb festészeti emléke. A visegrádi esperesi templom falképtöredékei. In: Ars perennis. Fiatal Művészettörténészek II. Konferenciája – 2nd Conference od Young Art Historians, Budapest 2009 (Tüské s, A., ed.), 19–21. Budapest.

[36] MENCL, V., 1937: Stredoveká architektúra na Slovensku. Kniha prvá. Stavebné umenie na Slovensku od najstarších čias až do konca doby románskej. Praha – Prešov.

[37] MENCL, V., 1965: Panské tribuny v naší románské architektuře, Umění XIII, 29–58.

[38] MÜLLER, R., 1995: Ein Karolingerzeitlicher Herrenhof in Zalaszabar (Ungarn, Komitat Zala), SPFFBU E 40, 91–100.

[39] ORIŠKO, Š., 1996: Kamenný fragment z Bíne – Apáti. Tzv. palmetový štýl a počiatky románskeho kameňosochárstva na Slovensku. In: Ornament a štýl, 86–101 (Krekovič, E., ed.). Bratislava.

[40] ORIŠKO, Š., 2002: K počiatkom románskeho kameňosochárstva na Slovensku (Najstaršie pamiatky, problémy výskumu), Ars, č. 1–3, 3–48.

[41] ORIŠKO, Š., 2010: Románsky kostol v Bíni. Dielenské vzťahy, stavebná plastika a dispozičná štruktúra kostola. In: Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám, 285–301. Praha.

[42] PIFFL, A., 1952: K rekonštrukcii kostola v Bíni, Pamiatky a múzeá 1, č. 4, 55–57.

[43] PIFFL, A., 1970: Zlatý rez na fasáde kostola v Bíni, Slovenská archeológia 18, č. 1, 189–196.

[44] PLE LV: Prímási Levéltár Esztergom. Liber visitationis 25a, rok 1732, fol. 20–21; Liber visitationis 198, rok 1787, fol. 63–64.

[45] POMFYOVÁ, B., 2011: Karolínska architektúra – k otázkam jej vplyvu a recepcie. In: Karolínska kultúra a Slovensko (Turčan, V., ed.), 53–69. Bratislava.

[46] POMFYOVÁ, B.–SAMUEL, M., 2013: Románsky lev z Bíne, Pamiatky a múzeá 62, č. 2, 2–7.

[47] ROESSLE, J., 2006: Die Romanischen Dorfkirchen des Megdeburger Landes. Untersuchungen einer Baufurm des 12. und 13. Jahrhunderts. Bonn.

[48] RUTTKAY, A., 2002: Archeologický výskum cirkevných architektúr a christianizácia. In: Slovensko vo včasnom stredoveku (Ruttkay, A.–Ruttkay, M.–Šalkovský, P., edd.), 157–178. Nitra.

[49] RUTTKAY, A.–SLIVKA, M., 1985: Cirkevné inštitúcie a ich úloha v sídliskovom a hospodárskom vývoji Slovenska v stredoveku – Kirchliche Institutionen und ihre Stellung in der Wirtschafts- und Siedlungsentwicklung der mittelalterlichen Slowakei, AH 10, 333–356.

[50] SABADOŠOVÁ, E.–HAVLÍK, M., 2011: Rotunda Dvanástich apoštolov v Bíni. In: Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja. Zborník zo seminára a katalóg ku výstave (Valeková, A., ed.), 129–144. Nitra.

[51] SENNHAUSER, H. R., 1990: St. Ursen – St. Stephan – St. Peter. Die Kirchen von Solothurn im Mittelalter. Beiträge zur Kenntnis des frühen Kirchenbaus in der Schweitz. In: Solothurn. Beiträge zur Entwicklung der Stadt im Mittelalter (Sennhauser, H. R., ed.), 83–215. Zürich.

[52] SRH II: Scriptores rerum Hungaricum (Szentpétery, I., ed.). Budapest 1937.

[53] TOMASZEWSKI, A., 1974: Romańskie kościoły z emporami zachodnimi na obszarze Polski, Czech i Węgier. Warszawa a i.

[54] TÓTH, S., 2008: A Hont-Pázmány nemzetség premontrei monostorai. Budapest.

[55] UNTERMANN, M., 1989: Der Zentralbau im Mittelalter. Form – Funktion – Verbreitung. Darmstadt.

[56] VALTER, I., 1998: Boldva. Református templom (TKM Kiskönyvtára 399). Budapest.

[57] VALTER, I., 2005: Árpád-kori téglatemplomok Nyugat-Dunántúlon. Budapest.

[58] VANČO, M., 2000: Stredoveké rotundy na Slovensku. Bratislava.

[59] WOLF, M., 2005: Ecclesia baptismalis, ecclesia parochialis. A borsódi ispánsági vár templom, A középkori templom körül temető kutatása (= Opuscula Hungarica 6), 131–139. ZsO I: Zsigmondkori oklevéltár I. (Mályusz, E., ed.). Budapest 1951.

[60] ŽAŽOVÁ, H., 2008: Stredoveké premonštrátske kláštory v slovenskej časti územia bývalého Ostrihomského arcibiskupstva. Dizertačná práca (nepublikovaný rukopis). Historický ústav SAV Bratislava.

[61] ŽAŽOVÁ, H., 2010: Romanika v zrkadle písomných prameňov, Monumentorum Tutela 22, 364–377.

[62] ŽAŽOVÁ, H., 2012: Premonštrátsky kláštor Blahoslavenej Panny Márie v Bíni, Studia Historica Tyrnaviensia 14–15, 44–67.