Први час са страним славистима

Title: Први час са страним славистима
Transliterated title
Prvi čas sa stranim slavistima
Variant title:
  • The first lessons with foreign slavists
Author: Đurić, Mina
Source document: Opera Slavica. 2013, vol. 23, iss. 4, pp. 153-163
Extent
153-163
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
У раду се анализирају могуће комбинације методичких поступака на првом конверзацијском часу са страним славистима, студентима Српског језика, књижевности и културе, чији је ниво знања Ц1 и Ц2. Разматрају се опште условности првог радног сусрета које треба да створе квалитетне околности и предиспозиције за сва будућа учења и сазнавања са предавачем у оквиру курса, као и да мапирају новa достигнућа и нивое предавања којима треба тежити.
This paper analyzes the possible combinations of methodological procedures on the first conversational lesson for foreign Slavists, students of Serbian language, literature and culture, with the knowledge level from C1 to C2. It discusses the general occasions of the first working meeting, which should create high-quality conditions and prerequisites for all future studyng and learning with the teacher in the course, and also map the new achievements and levels of lessons which should be pursued.