Archeologický výskum zaniknutej šľachtickej kúrie vo Vajkovciach, okres Košice-vidiek

Variant title
Archäologische Untersuchung einer verfallenen Adelskurie in Vajkovce, Bezirk Košice-Land
Author: Slivka, Michal
Source document: Archaeologia historica. vol. 3, iss. [1], pp. 303-323
Extent
303-323
Type
Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Budinský-Krička, V., 1970: Príspevok k poznaniu včasnostredovekej dediny na východnom Slovensku . Slov. Archeol., 18, 1970, s. 168-188.

[2] Fialová, V., 1958: Historicko-archeologický výzkum tvrze a kostela v Kralicích n. O. v r. 1957 . Čas. Morav. Mus., 48, 1858, s. 67—74.

[3] Floreková, V., 1971: Trnava – mestské opevnenie . (Rukopis.) Bratislava. Archív. SÚPSOP.

[4] Gácsová, A., 1977: Boje Mateja I. proti Janovi Jiskroví z Brandýsa a bratríkov v rokoch 1458-1467 . Hist. čas., 25, 1977, s. 187-214.

[5] Habovštiak, A., 1961: Príspevok stredovekej archeológie k štúdiu románskych tehlových stavieb na Slovensku . In: Sbor. Čs. společ. archeol. 1. Brno.

[6] Habovštiak, A., 1972: Stredoveké hrádky na Slovensku . Vlastivěd. Čas., 1972, s. 2-8.

[7] Habovštiak, A., 1977: Archeológia pre poznanie domácej a remeselníckej výroby v stredovekých dedinách na Slovensku . Vlastivěd. Cas., 1977, s. 146—153.

[8] Halaga, O. R., 1975: Košice – Balt. Výroba a obchod v styku východoslovenských miest s Pruskom (1275-1526) . Košice.

[9] Homolka, J., 1972: Gotická plastika na Slovensku . Bratislava.

[10] Kovačovičová, B., 1960: Turčianske kurie . Pamiat. a Múz., 1960, s. 111-116.

[11] Kovačovičová-Puškárová, B. – Jankovič, V., 1965: Kostol sv. Alžbety v Kaplnej pri Bratislave . In: Zo starších výtvarných dejín Slovenska. Bratislava, s. 53-66.

[12] Kraskovská, Ľ., 1949: Nálezy barokových okrás na Slovensku . Čas. Muz. Slov. Spoločn., 40, s. 50-54.

[13] Križanová, E., 1977: O stredovekej kúrii v Parížovciach . In: Archaeol. hist. 2 Brno, s. 203-208.

[14] Krupica, O., 1954: Výskum v Krásne na Slovensku v r. 1953 . Archeol. Rozhl., 6, 1954, s. 361-368.

[15] Kučera, M., 1974: Slovensko po páde Veľkej Moravy . Bratislava.

[16] Langer, J., 1977: Oravské kurie ako typologický medzičlánok . Slov. Národop., 25, 1977, s. 480-493.

[17] Lamiová-Schmiedlová, M., 1963: Príspevok k otázke hradu Sokol . Archeol. Rozhl., 15, 1963, s. 777-778.

[18] Martinka, J., 1931: Hrad Sokola nad Košicami . Sbor Muz. slov. Spoločn., 25, 1931, s. 108-137.

[19] Mihalik, J., 1899: Kassaváros ötvösségének története . In: Archeol. Közl. Budapest, s. 66 n.

[20] Menclová, D., 1956: Hrad Trenčín , Bratislava.

[21] Menclová, D., 1973: Príspevok k typológii hradov, zámkov a kaštieľov na Slovensku . In: Pisoň, S., Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Martin 1973, s. 399-446.

[22] Piffl, A., 1955: Rozbor dvoch gotických klenieb v Trnave , Stavebn. Čas. Slov. Akad. Vied, s .44-53.

[23] Piffl, A., 1971: Fragment románskej tehly z Nižnej Sebastovej . In: Východoslov. P r a vek. 2. Košice, s. 261-266.

[24] Polla, B., 1962: Stredoveká zaniknutá osada na Spiši (Zalužany) . Bratislava.

[25] Polla, B., 1964: Stredoveký hrádok v Obišovciach . Slov. Archeol., 12, s. 467-484.

[26] Polla, B. — Vindiš, I., 1966: Východoslovenské hrady a kaštiele . Košice.

[27] Slivka, M., 1976: Vzácne pamiatky Slánských vrchov . Krásy Slov. 53, s. 544-545.

[28] Uličný, F., 1970: Osídlenie Šariša v 13.-14. storočí . In: Nové Obz. 12. Prešov, s. 15-43.

[29] Varsik, B., 1964: Osídlenie Košickej kotliny. 1 . Bratislava.

[30] Varsik, B., 1972: Zo slovenského stredoveku . Bratislava.

[31] Varsik, B., 1973: Osídlenie Košickej kotliny. 2 . Bratislava