K datování středověkých vesnických staveb pomocí nálezů keramiky ve zdivu

Variant title
Zur Datierung mittelalterlicher Dorfbauten mit Hilfe keramischer Funde im Mauerwerk
Source document: Archaeologia historica. vol. 5, iss. [1], pp. 353-359
Extent
353-359
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Archiv český 1912: Zprávy o statcích a přech venkovských z archivu města Prahy , T. XXVIII, L–Z. Praha (Ed: J. Teige).

[2] Československá vlastivěda 1968: III, Lidová kultura , Praha.

[3] Škabrada, J.–Smetánka, Z. 1974: Architektura zemědělských usedlostí pozdního středověku v Čechách . Příspěvek k poznání hmotné kultury středověké vesnice, AR XXVI, 236-270.