Výsledky výskumu kostola v Chrasti nad Hornádom, okr. Sp. Nová Ves

Variant title
Die Erforschung der Kirche in Chrast nad Hornádom. Bez. Spišská Nová Ves und ihre Ergebnisse
Author: Slivka, Michal
Source document: Archaeologia historica. vol. 7, iss. [1], pp. 383-414
Extent
383-414
Type
Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Avenarius, A., 1974: Historické predpoklady predorománskej architektúry (rotund) na Slovensku . Pamiatky príroda č. 6, 26—29.

[2] Bašo, M., 1978: Vývoj a typologické východiská ranostredovekej centrálnej architektúry na Slovensku . Habilitačná práca na katedre teórie a dejín architektúry kreslenia a modelovania, Fakulta architektúry SVŠT Bratislava (rkp. 273 sj.)

[3] Bretholz, B., 1923: Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag . Berolini.

[4] Budinský-Krička, V.; 1944: Prvé staroslovenské radové pohrebištia v Turci a v Liptove . Martin.

[5] Budinský-Krička, V., 1970: Príspevok k poznaniu včasnostredovekej dediny na východnom Slovensku . Slovenská archeológia XVIII-1, 168—18?.

[6] Budinský-Krička, V., 1980: Nové nálezy na východnom Slovensku . In. Archeol. výsk. a nál. na Slov. v r. 1978. Nitra, 49—50, obr. 22.

[7] Burian, V., 1966: Předběžná zpráva o historickoarcheologickém výzkumu Kartouzsky v Dolanech 1964—1965 . In. Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci č. 128.

[8] Cibulka, J., 1958: Velkomoravský kostel v Modré u Velehradu a začátky křesťanství na Moravě . Praha.

[9] Csánki, D., 1890: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában I . Budapest.

[10] Csergheö, G.—Csoma, J., 1890: Alte grabdenkmäler aus Ungarn . Bpest.

[11] Čaplovič, D., 1977: Príspevok k dejinám Červeného Kláštora , zb. Historica Carpatica VIII, s. 155—189.

[12] Démko, K.—Roth, S.—Šváby, F., 1888: Szepesi emlékkönyv a Magyar orvosok és természetvizsgálók . Sp. Podhradie.

[13] Dercsényi, D., 1957: A Jáki templom . Budapešť.

[14] Dercsényi, D., 1974: Vorromanische Kirchentypen in Ungarn . Acta Historiae Artium Academiae scientiarum Hungaricae t. 20, 1—12.

[15] Dercsényi, D., 1975: Romanische Baukunst in Ungarn . Budapest.

[16] Dostál, B., 1975: Břeclav-Pohansko. Velkomoravský velmožský dvorec . Brno.

[17] Dušeková, S., 1980: Cintorín z 15.—17. stor. v Smoleniciach (Archeologicko-historická interpretácia) . In. Slovenský národopis r. 28, 433—453.

[18] Dvorník, F., 1970: Byzantské misie u Slovanů . Praha.

[19] Eisner, J., 1966: Rukověť slovanské archeologie . Praha.

[20] Entz, G., 1968: Die Baukunst Transsilvaniens im 11—13. Jahrhundert. 1. časť . Acta Historiae Artium Acad. Sc. Hung. t. 14, 3—48.

[21] Fejér, G., 1828—1844: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus et civilis . 1—10. Buda.

[22] Fiala, A.—Vallašek, A., 1975: Náčrt stavebného vývoja Spišskej Kapituly do konca stredoveku . Vlastivedný časopis r. 24, 132—136.

[23] Fügedi, E., 1959: Kirchliche Topographie und Siedlungsverhältnisse in Mittelalter in der Slowakei . In: Studia Slavica Academiae scientiarum Hungariae, fasc. 3—4, s. 363—400.

[24] Gerevich, T., 1938: Magyarország románkori emlékei . Budapest.

[25] Gerves-Molnár, V., 1968: Romańskie rotundy na terenie sredniowiecznych Wegier . In. Kwartalnik architektury i urbanistyki (Warszawa) t. 13, s. 81—100.

[26] Gerves-Molnár, V., 1972: A középkori Magyarország rotundái . Budapest.

[27] Habovštiak, A., 1963: Zaniknutá stredoveká dedina Bratka pri Leviciach , Slov. arch. 11-2, s. 407—451.

[28] Habovštiak, A., 1968: Archeologický výskum v Kostolanoch pod Tríbečom . In. Monumentorum tutela 2, s. 43—73.

[29] Hain, G., 1910—1913: Löcsei krónikája . Löcse.

[30] Halaga, O. R., 1964: Vznik miest na východnom Slovensku . In. Príspevky k dejinám východného Slovenska. Bratislava (s. 70—92).

[31] Hanula, J., 1927: Chrasť na Slovensku . Krásy Slovenska 6, č. 5—6, s. 217—219.

[32] Henszlmann, I., 1878: Löcsenek régiségei . Budapest.

[33] Hodál, J., 1925: O pohanskom náboženstve starých Slovákov . Trnava.

[34] Hodál, J., 1933: Kostol Privinov v Nitre v pravom svetle . Nitra.

[35] Holl, I., 1963: Középkori cserépedények a budai várpalotából (XIII.—XV. század) , Budapest régiségei 20, s. 334n.

[36] Horváth, B., 1970: A tiszaörvényi parta és pártaöv . Folia Archaeologica 21, s. 165n.

[37] Hosák, L.—Šrámek, R., 1970: Místní jména na Moravě a ve Slezsku I . Praha.

[38] Hoššo, J., 1975: Kostolné cintoríny v Liptovskej Mare a Liptovskej Sielnici . In: Liptov 3, s. 121—166.

[39] Hradszky, J., 1895: A XXIV királyi plébános testvérülete és a reformáczió a Szepességen . Miskolcz.

[40] Hradszky, J., 1903—1904: Additamenta ad Initia, progressus ac praesens status Capituli Scepusiensis . Sp. Podhradie.

[41] Hrubec, I., 1971: Výskum zaniknutej dediny Dolný Poltár . Archeologické rozhledy 23, s. 69—79.

[42] Chaloupecký, V., 1923; Staré Slovensko . Bratislava.

[43] Chalupecký, I., 1967: K otázke datovania románskeho kostola v Chrasti nad Hornádom . Vlast, časopis r. 16, s. 74—75.

[44] Jankovič, V., 1978: Predromanske pamiatky . In. Pamiatky na Slovensku — súpis pamiatok zv. 4. Bratislava.

[45] Jarkovský, J., 1980: Chotárne názvy obce Necpaly . Zborník SNM — Etnografia 74, s. 216—226.

[46] Javorský, F.—Chalupecký, L., 1980: K stavebnému vývoju kostola v Chrasti nad Hornádom . Vlast, časopis r. 29, s. 174—178.

[47] Kingsley, Porter A., 1917: Lombord Architecture II . New Haven, London.

[48] Konečný, L. J., 1978: Emporové rotundy s válcovou věží . Umění 26, s. 385—411.

[49] Kovačevičová, S., 1967—1968: Etnografické vyhodnotenie hrbových nálezov zo Starej Haliče . In. Monumentorum tutela 4, s. 423—440.

[50] Kozák, K., 1976—77: Téglából épített körtemplomaink és centralis kápolnáink a XII— XIII. században . In. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, s. 49—89.

[51] Krajčovič, R., 1969: Po stopách veľkomoravskej toponymie na okolí Bratislavy , zb. Bratislava 5, s. 255—268.

[52] Kútnik, J., 1969: O pövode pustovníka Svorada . Nové obzory 11, s. 5—117.

[53] Kútnik, J., 1970: Benediktínsko-eremitské tradície v Popradskej a Hornádskej kotline , rukopis.

[54] Ľ Fk (= Fuzák, Ľ.), 1967: Svojrázny kostol v Chrasti nad Hornádom . In. Katolícke noviny r. 82, č. 15 (9. 4.), s. 4.

[55] Magyarország vármegyei és városai . Nyitravármegye. Bpest 1898.

[56] Machek, V., 1957: Etymologický slovník jazyka českého a slovenského . Praha.

[57] Marsina, R., 1971: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae . Bratislava.

[58] Mencl, V., 1937: Stredoveká architektúra na Slovensku . Praha—Prešov.

[59] Merhautová, A., 1971: Raně středověká architektura v Čechách . Praha.

[60] Merhautová, A., 1974: Romanische Kunst in Polen, der Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien . Praha.

[61] Merhautová-Livorová, A., 1955: K vývoji románských centrálních staveb v Čechách , Umění 3, s. 128—138.

[62] Merhautová-Livorová, A., 1970: Einfache mitteleuropälsche Rundkirchen (Ihr

[63] Usprung, Zweckbestimmung und Bedeutung) . Rozpravy ČSAV Praha.

[64] Pauliny, E., 1963: Fonologický vývin slovenčiny . Bratislava.

[65] Petrovský-Sichman, A., 1964: Slovanské osídlenie severného Slovenska . Vlastivedný sborník Považia 6, s. 50—106.

[66] Polla, B., 1962: Stredoveká zaniknutá osada na Spiši (Zalužany) . Bratislava.

[67] Polla, B., 1979: Archeologický výskum na stredovekej lokalite vo Vinnom . Historica Carpatica 10, s. 177—191.

[68] Poulík, J., 1963: Dvě velkomoravské rotundy v Mikulčicích . Praha.

[69] Poulík, J., 1972: Velkomoravské mocenské centrum v Mikulčicích . Monumentorum tutela 8, 5—48.

[70] Profous, A.—Svoboda, J., 1957: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny IV . Praha.

[71] Profous, A., 1954: Místní jména v Čechách I . Praha.

[72] Radó, P., 1966: Enchiridion liturgicum, ed. secunda . Herder.

[73] Ratkoš, P., 1965: Podmanenie Slovenska Maďarmi . In. O počiatkoch slovenských dejín. Bratislava.

[74] Ratkoš, P., 1966: Postavenie slovenskej národnosti v stredovekom Uhorsku . In. zborník Slováci a ich národný vývin. Bratislava.

[75] Ratkoš, P., 1968: Pramene k dejinám Veľkej Moravy . Bratislava.

[76] Ratkoš, P., 1971: O najstarších pečatiach Bojníc a Liptovskej Sielnice (rec) , Historický časopis 19, S. 592—596.

[77] Ratkoš, P., 1976—77: Vznik kultu Ondreja-Svorada a Benedikta vo svetle zagrebských pamiatok . In. Historijskí zborník — Sidakov (Zagreb), 29—30, s. 77—86.

[78] Ratkoš, P., 1979: Privilégium Spišských Vlách z roku 1243 a turnianske prédium . Slovenská archivistika 14, s. 73—85.

[79] Reichertová, K., 1978: Stavební počátky bývalého kláštera na Sázavě . Umění 26, s. 134—151.

[80] Richter, V., 1959: Raněstředověká Olomouc . Praha—Brno.

[81] Ruttkay, A., 1975: Ducové. Velkomoravský veľmožský dvorec a včasnostredoveké pohrebisko . Nitra (kongresová brožúra),

[82] Ryneš, V., 1971: Atributy v umění, sv. 2 . Roztoky.

[83] Semkowicz, V., 1931: Zabytki z okolie Grodu Spiskiego: a) Kosciolek okragly w Chrascie na Spiszu . In. Spravozdań Polskiej Akademji Umiejetności 36, tom. 9, s. 26 až 27 (preklad vyšiel v Sborníku Muzeálnej slovenskej spoločnosti 26, 1932, s. 152 až 154 — pozri i referát F. Hrušovského v čas. Kultúra r. 4, 1932, č. 10, s. 763).

[84] Schematizmus slovenských katolíckych diecéz , Trnava 1971.

[85] Slivka, M., 1974: Slovanské osídlenie východného Slovenska , diplomová práca, Bratislava.

[86] Slivka, M., 1980: Tehla ako stavebný materiál (príspevok k dejinám tehliarstva) . In. Pamiatky príroda č. 5, s. 26—28.

[87] Slovník slovenského jazyka I . Bratislava 1959.

[88] Socháň, P., 1933: Spolujestvovanie starého kultu pohanského a kresťanského na Slovensku . In. Prúdy 17, s. 49—51.

[89] Struhár, A., 1977: Geometrická harmónia historickej architektúry na Slovensku . Bratislava.

[90] Suchý, M., 1974a: Dejiny Levoče 1 . Košice.

[91] Suchý, M., 1974b: Významné pramene k problematike stavebného vývinu východoslovenských miest zo začiatku 17. storočia . In. Nové obzory 16, s. 39—83.

[92] Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava 1967.

[93] Szafrański, W., 1966: Wczesnośredniowieczna architektura kamienna w Plocku . Archeológia Polski 11-1, s. 218—227.

[94] Szónyi, O., 1927: Pécs. Ütmutató . 2. kiad., Pécs.

[95] Szónyi, O., b. r.: Régi Magyar templomok . Budapest.

[96] Šmilauer, V., 1932: Vodopis starého Slovenska . Praha a Bratislava.

[97] Šmilauer, V., 1935: Osídlení a národnosti Spiše . zb. Bratislava 9, s. 154—173.

[98] Šmilauer, V., 1960: Osídlení Čech ve světle místních jmen . Praha.

[99] Špaňár, J., 1969: Dictionarium latino-slovacum . Bratislava.

[100] Špirko, J., 1943: Cirkevné dejiny I . Turč. Sv. Martin.

[101] Takács, M., 1970: Magyarországi udvarházak és kastélyok . Budapest.

[102] Temesváry, F., 1961: Kulcstípusok és zár-mechanizmusok fejlödése a XV. században . Folia Archaeologica 13, s. 151—181.

[103] Tschilingirov, A., 1978: Christliche Kunst in Bulgarien . Berlin.

[104] Vajdovszky, J.—Divald, K., 1905: Szepesvármegye miivészeti emlékei I . Budapest.

[105] Varsík, B., 1964: Osídlenie Košickej kotliny I . Bratislava.

[106] Vasic, M., 1922: Architektura a skulptura v Dalmaciji . Beograd.

[107] Wagner, C., 1776: Analecta Scepusii sacri et profani. I . Tyrnaviae.

[108] Wick, B., 1933: Kassa régi síremlékei — XIV—XVIII század . Košice.

[109] Wimer, O., 1966: Handbuch der Namen und Heiligen (mit einer geschichte des christlichen Kalenders) . Innsbruck.

[110] Závodszky, L., 1904: A Szent István, Szent László és Kálmán korabeli törvények és zsinati határozatok forrásai . Budapest.

[111] Žaki, A., 1966: Odkrycie nowego reliktu przedromańskiego na Wawelu (tzv. kosciol B) . In. Sprawozdania z posiedzeń Komisji oddzialu PAN w Krakowie. 1. časť, s. 24 až 27; 2. časť t. 12, 1968, s. 46—47.

[112] Źaki, A., 1974: Archeológia Malopolski wczesnośredniowiecznej . Wrocĺaw—Warszawa—Kraków—Gdansk.

[113] Źurowska, K., 1968: Rotunda wawelska. Studium nad centralna, architektura, epoki wczesnopiastowskiej . In. Studia do Dziejów Wawelu t. III, s. 1—116.