Obchodný život v stredovekých slovenských mestách v konfrontácii s numizmatickými a archeologickými nálezmi

Variant title
Das Handelsleben in den mittelalterlichen slowakischen Städten in der Konfrontation mit den numismatischen und archäologischen Funden
Author: Hunka, Ján
Source document: Archaeologia historica. 1995, vol. 20, iss. [1], pp. 585-588
Extent
585-588
Type
Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] FEJÉRPATAKY, L., 1885: Magyarországi városok régi számadás-könyvei . Budapest.

[2] FORBAT, E., 1959: Dejiny bratislavského obchodu v 18.a 19. storočí. (1699-1873) . Bratislava, str. 13-18.

[3] HALAGA, O. R., 1978: Najstaršia košická mestská kniha z r. 1393-1405 . In: Slovenská archivistika 13/2. Bratislava, str. 63-103.

[4] HAGALA, O. R., 1981: Význam nadregionálnych trhov v ekonomike Slovenska v stredoveku . In: Historické štúdie 25. Bratislava, str. 151-174.

[5] HUNKA, J., 1993: Nitra vo svetle nálezov mincí . In: Nitra. Príspevky k najstarším dejinám mesta. Nitra, str. 159-170.

[6] KOLEKÍV 1986: Dejiny Slovenska I. (do roku 1526) . Bratislava, mapa č. 7.

[7] KOLEKTÍV 1988: Dejiny Trnavy . Bratislava, str. 31-49.

[8] KOLEKTÍV 1993: Trenčín . Vlastivedná monografia 1. Bratislava, str. 66-69.

[9] KOVÁTS, F., 1900: Városi adózás a középkorban . Budapest.

[10] MARSINA, R., 1978: Mesto a trh na Slovensku do konca 13. storočia . In: Historický časopis 26. Bratislava, str. 77-95.

[11] PÜSPÖKI NAGY, P. 1989: Piacok és vásárok kezdetei Magyarországon 1000-1301. 1 . Bratislava.

[12] RUTTKAY, M., 1992: Záchranný výskum v Topoľčiankach . In: Archeologické nálezy a výskumy na Slovensku v roku 1990. Nitra, str. 89-91.