Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Nowym Dworze (stanowisko 13), woj. pomorskie

Source document: Archaeologia historica. 2002, vol. 27, iss. [1], pp. 483-495
Extent
483-495
  • ISSN
    0231-5823
Type
Article
Language
Polish
License: Not specified license
Document
References:
[1] ABRAMOWICZ, A., 1954: Sztuka rybaków i rzemieślników gdańskich XI-XIII w . Polska Sztuka Ludowa 6, 323-353.

[2] BORKOVSKÝ, I., 1954-1956: Železné nože ve slovanských hrobech . Slavia Antiqua 5, 358-367.

[3] BUKOWSKA-GEDIGOWA, J.-GEDIGA, B., 1986: Wczesnośredniowieczny gród na Ostrówku w Opolu . Wrocław i in.

[4] CHOIŃSKA-BOCHDAN, E., 1989: Początki chrześcijaństwa na Pomorzu Gdańskim w X-XIII wieku. Katalog wystawy . Gdańsk.

[5] DĄBROWSKI, K., 1971: Początki chrześcijaństwa na Pomorzu Gdańskim od X do XIII w . Studia Pelplińskie 2, 79-87.

[6] DULINICZ, M-ŁOŹNY, L., 1988: Synkretyczny model wczesnośredniowiecznego obrządku pogrzebowego na ziemiach polskich, na przykładzie cmentarzyska w Końskich, woj. radomskie . In: Myśl przez pryzmat rzeczy. Możliwości poznania kultury duchowej poprzez jej materialne przejawy. Warszawa. 119-130.

[7] DZIEDUSZYCKI, W., 1995: Kruszce w systemach wartości i wymiany społeczeństwa Polski wczesnośredniowiecznej . Poznań.

[8] GIEYSZTOR, A., 1982: Mitologia Słowian . Warszawa.

[9] HENSEL, W., 1970: O magicznej funkcji wczesnośredniowiecznych kabłączków skroniowych . Slavia Antiqua 16, 243-251.

[10] KASZEWSCY, E. i Z., 1971: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Brześciu Kujawskim, pow. Włocławek . Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne 1, 365-434.

[11] KASZEWSKA, E., 1960: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Kałdusie, pow. Chełmno (Badania w 1957 r.) . Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria archeologiczna 5, 143-181.

[12] KNORR, H. A., 1938: Die slawischen Messerscheidenbeschläge . Mannus 30, 479-545.

[13] KÓĆKA-KRENZ, H., 1971: Esowate kabłączki skroniowe z terenów Polski północno-zachodniej . Fontes Archaeologici Posnaniensis 22, 97-143.

[14] KÓĆKA-KRENZ, H., 1993: Biżuteria północno-zachodnio-słowiańska we wczesnym średniowieczu . Poznań.

[15] KURASIŃSKI, T-ŚWIĘTOSŁAWSKI, W.-WOJTYŁA-JANIAK, J., 2001: Opracowanie wyników ratowniczych badań archeologicznych stanowiska Nowy Dwór st. 7 (na linii autostrady A-1 nr 58) na obszarze AZP 20-44 nr 55, gm. Pelplin, woj. pomorskie w 2000 r. (maszynopis) .

[16] LABUDA, G., 1993: Chrystianizacja Pomorza (X-XIII stulecie) . Studia Gdańskie 9, 45-60.

[17] LECIEJEWICZ, L., 1995: Społeczne i polityczne warunki chrystianizacji Pomorza . Pomorania Antiqua 16, 61-74.

[18] ŁĘGA, W., 1930: Kultura Pomorza we wczesnym średniowieczu na podstawie wykopalisk . Toruń.

[19] MALINOWSKA-ŁAZARCZYK, H., 1995: Przemiany obrządku pogrzebowego Słowian pomorskich w X-XIII w . In: Najnowsze kierunki badań najdawniejszych dziejów Pomorza. Szczecin. 245-256.

[20] MARCINIAK, J., 1960: Cmentarzysko szkieletowe z okresu wczesnośredniowiecznego w Strzemieszycach Wielkich pow. Będzin . Materiały Wczesnośredniowieczne 5, 141-186.

[21] MUSIANOWICZ, K., 1948-1949: Kabłączki skroniowe - próba typologii i chronologii . Światowit 20, 115-232.

[22] NADOLSKI, A.-ABRAMOWICZ, A.-POKLEWSKI, T., 1959: Cmentarzysko z XI wieku w Lutomiersku pod Łodzią . Łódź.

[23] PAWLAK, P., 1998: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko "szkieletowe" w Poznaniu-Śródce w świetle badań w 1994 roku . Slavia Antiqua 39, 215-282.

[24] PORZEZIŃSKI, A., 1992: Sprawozdanie z ratunkowych badań archeologicznych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku szkieletowym w Cedyni (stanowisko 2a) . Materiały Zachodniopomorskie 38, 203-247.

[25] RAUHUT, L., 1971: Wczesnośredniowieczne cmentarzyska w obudowie kamiennej na Mazowszu i Podlasiu . Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne I, 435-656.

[26] RAUHUT, L-DŁUGOPOLSKA, L., 1971: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w obudowie kamiennej w Pokrzywnicy Wielkiej, pow. Nidzica . Wiadomości Archeologiczne 36, 292-353.

[27] STAWSKA, V., 1994: Groby wczesnośredniowieczne z miejscowości Małe Czyste, gm. Stolno, woj. toruńskie (stanowisko 20) . In: Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej. Wybrane zagadnienia i materiały. Toruń. 153-167.

[28] SZULIST, W., 2000: Przeszłość obecnych obszarów diecezji pelplińskiej do 1772 r. T. 1 . Pelplin.

[29] SZULIST, W., 1999: Zarys kościelnej przeszłości obecnych obszarów archidiecezji gdańskiej do 1466 r . Studia Pelplińskie 28, 115-170.

[30] ŚLIWIŃSKI, B., 2000: Pomorze w polityce i strukturze państwa wczesnopiastowskiego (X-XI w.) . Kwartalnik Historyczny 107, 3-40.

[31] ŚWIĘTOSŁAWSKI, W-KURASIŃSKI, T-WOJTYŁA, J., 1999: Wyniki badań ratowniczych wielokulturowego stanowiska nr 13 w Nowym Dworze, woj. pomorskie . Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne 5, 21-101.

[32] SWIĄTKIEWICZ, P., 1980: Próba periodyzacji rozwoju obrządku pogrzebowego na wczesnośredniowiecznym Pomorzu . Materiały Zachodniopomorskie 26, 145-158.

[33] URBAŃCZYK. S., 1991: Dawni Słowianie. Wiara i kult . Wrocław i in.

[34] WACHOWSKI, K., 1975: Cmentarzyska doby wczesnopiastowskiej na Śląsku . Wrocław i in.

[35] WAPIŃSKA, A., 1967: Materiały do wczesnośredniowiecznego bursztyniarstwa gdańskiego . In: Gdańsk wczesnośredniowieczny 6, Gdańsk, 83-100.

[36] WOJTASIK, J., 1957: Znaleziska bursztynowe ze stanowiska 4 w Wolinie . Materiały Zachodniopomorskie 3, 99-160.

[37] WOJTASIK, J., 1970: Cmentarzysko wczesnośredniowieczne na wzgórzu "Młynówka" w Wolinie (Badania w 1969) . Materiały Zachodniopomorskie 16, 289-323.

[38] WOJTASIK, J., 1986: Materiały bursztynowe ze Srebrnego Wzgórza w Wolinie . Materiały Zachodniopomorskie 32, 139-153.

[39] WOJTASIK, J., 1991: Materiały bursztynowe z Wolina-Starego Miasta (Stanowisko 1, wykopy 7 i 8) . Materiały Zachodniopomorskie 37, 63-96.

[40] WOJTASIK, J., 1992: Bursztyn ze stanowisk wykopaliskowych 5, 6 oraz znaleziony luźno na Starym Mieście w Wolinie . Materiały Zachodniopomorskie 38. 173-201.

[41] WRZESIŃSCY, A. i J., 1993: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Dziekanowicach, gm. Łubowo, woj. poznańskie, stan. 22 - sezon badawczy 1992 . Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne 2, 157-184.

[42] WRZESIŃSKA, A-WRZESIŃSKI, J., 1999: Wykorzystanie analiz gatunkowych drewna z grobów wczesnośredniowiecznych (przykład z Dziekanowic, stanowisko 22) . In: Drewno archeologiczne. Sympozjum Biskupin-Wenecja, 22-24 czerwca 1999. Biskupin. 237-245.

[43] ZOLL-ADAMIKOWA, H., 1988: Przyczyny i formy recepcji rytuału szkieletowego u Słowian nadbałtyckich we wczesnym średniowieczu . Przegląd Archeologiczny 35, 183-229.

[44] ZOLL-ADAMIKOWA, H., 2000: Usytuowanie cmentarzy Słowian w środowisku (doba pogańska i pierwsze wieki po przyjęciu u chrześcijaństwa) . In: Człowiek, sacrum, środowisko. Miejsca kultu we wczesnym średniowieczu. Wrocław. 207-219.

[45] ZOLL-ADAMIKOWA, H., 1971: Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe Małopolski. Cz. II. Analiza . Wrocław i in.

[46] ŻAKI, A., 1974: Archeologia Małopolski wczesnośredniowiecznej . Wrocław i in.