Výzkum středověké architektury na Zlínsku III.

Variant title
Erforschung der mittelalterlichen Architektur auf dem Gebiet von Zlín III.
Source document: Archaeologia historica. 2004, vol. 29, iss. [1], pp. 477-492
Extent
477-492
  • ISSN
    0231-5823
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] CDB I., Codex dipolomaticus et epistolaris regni Bohemiae . (Ed. FRIEDRICH, Gustavus), Pragae MCMIV-MCMVII.

[2] CDB V./I., Codex dipolomaticus et epistolaris regni Bohemiae . (Ed. ŠEBÁNEK, Jindřich; DUŠKOVÁ, Sáša), Praha 1974.

[3] CDM IV., Codex dipolomaticus et epistolaris Moraviae (Ed. BOCZEK, Antonii), Olmucii 1845.

[4] CDM VI., Codex dipolomaticus et epistolaris Moraviae (Ed. RITTER v. CHLUMECKY, P; Red. CHYTIL, Joseph, Brünn 1854.

[5] BENEDÍK, Karel; RŮŽIČKA, Rudolf, 1970: Zápis o odkrytí a restaurování maleb v presbytáři farního kostela sv. Martina v TLUMAČOVE, okres Gottwaldov . Nepublikováno. Archiv NPÚ UOP v Brně (43/6).

[6] HORNÍČEK, Ignác, 1925: Tlumačov, popis dějepisný, místopisný a statistický - II. díl . Tlumačov.

[7] HURT, Rudolf, 1985: Dějiny Slušovic . Slušovice.

[8] HOSÁK, Ladislav-ZEMEK, Metoděj a kol., 1981: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. I. Jižní Morava . Praha.

[9] KOHOUTEK, Jiří, 1993: Výzkum středověké tvrze v Tlumačově, okr. Zlín . In: Přehled výzkumů 1991, Brno, s. 91.

[10] KOHOUTEK, Jiří, 2003: Nová neznámá středověká tvrz v Mysločovicích u Zlína . Vlastivědný věstník moravský LV(3), Brno, s. 276-283.

[11] KOHOUTEK, Jiří-VÁCHA, Zdeněk-VRLA, Radim, 2002: Nové poznatky o gotické architektuře jihovýchodní Moravy . In: Archaeologia historka 27, Brno, s. 425-444.

[12] KROUPA, Petr, 1999: Církevní architektura na jižní Moravě . In: CHAMONIKOLA, Kaliopi (ed.): Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550. II. Brno (katalog), s. 80.

[13] KUČA, Karel, 2002: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. V. díl Par-Pra , Praha.

[14] NEKUDA, Vladimír; UNGER, Josef, 1981: Hrádky a tvrze na Moravě . Bmo.

[15] PECK, Eduard, 1892: Okresní hejtmanství holešovské . Holešov.

[16] PLAČEK, Miroslav, 2001: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí . Praha.

[17] POKLUDA, Zdeněk, 1993: Tvrze na Zlínsku . In: Zlínsko od minulosti k současnosti č. 12, Zlín, s. 115-240.

[18] POKLUDA, Zdeněk, 1995: Historický vývoj . In: NEKUDA, Vladimír: Zlínsko (red.), Brno, s. 157-197.

[19] POKLUDA, Zdeněk, 2000: Starý a Nový Světlov v době předbělohorské . In: Zlínsko od minulosti k současnosti č. 17, Zlín, s. 5-56.

[20] SAMEK, Bohumil, 1999: Umělecké památky Moravy a Slezska, 2. svazek . Praha

[21] SOMMER, Jan, 1986: Ke stavební podobě gotických kostelů s chórovou věží ve východní části středních Čech . In: Památky a příroda, 11/1986, Praha, s. 595-602.

[22] SOMMER, Jan, 1989: Ke stavebním zvláštnostem středověkých kostelů s chórovou věží v okolí Chebu . In: Památky a příroda 14/1989, Praha, s. 468-475.

[23] TESAŘ, Petr, 1921: Tlumačov, popis dějepisný, místopisný a statistický . Tlumačov.

[24] TIMKOVÁ, Michaela; ZVEDELOVÁ, Kristína; GOJDIČ, Ivan, 2002: Renesančno-barokový kaštieľ v Lukáčovciach . Pamiatky & múzeá 2/2002, Bratislava, s. 4-9.

[25] WICHEREK, Jaroslav, 1995: Tlumačov . In: NEKUDA, Vladimír: Zlínsko (red.), Brno, s. 613-617.

[26] WOLNY, Gregor, 1838: Markgrafschaft Mähren. IV. Hradischer Kreis . Brünn.

[27] ZDO I-XI: Die Landtafel des Markgrafthumes Mähren, Olmützer Cuda . (Ed. RITTER v. CHLUMECKY, P; CHYTIL, Joseph; DEMUTH, Carl; v. WOLFSKRON, A. R.), Brünn 1856.