K ikonografii sv. Juraja v stredovekom umění na Slovensku : nástenné maľby kostola v Podunajských Biskupiciach

Title: K ikonografii sv. Juraja v stredovekom umění na Slovensku : nástenné maľby kostola v Podunajských Biskupiciach
Variant title:
  • Zur Ikonographie des hl. Georg in der mittelalterlichen Kunst der Slowakei : die Wandmalereien der Kirche in Podunajské Biskupice
Source document: Archaeologia historica. 2006, vol. 31, iss. [1], pp. 433-442
Extent
433-442
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] BRÁZDILOVÁ, M., 2001: Peripetie pamiatkovej obnovy a reštaurovania římskokatolického kostola sv. Matúša v obci Zolná. In: Interdisciplinárne problémy pri reštaurovaní pamiatok. Bratislava, s. 67-78.

[2] CIDLINSKÁ, L., 1989: Gotické krídlové oltáre na Slovensku. Bratislava.

[3] DVOŘÁKOVA, V.-KRÁSA, J.-STEJSKAL, K., 1978: Stredoveká nástenná maľba na Slovensku. Praha-Bratislava.

[4] FAJT, J.-SUCKALE, R., 2003: Hlavný oltár sv. Juraja v Spišskej Sobote. In: Dejiny slovenského výtvarného umenia. Gotika. Ed. D. Buran. Bratislava, s. 753-755.

[5] GAMS 1931: Series episcoporum ecclesiae catholicae. Ed. P. B. Garns. Leipzig.

[6] GLATZ, A. C., 1983: Gotické umenie v zbierkach Slovenskej národnej galérie. Fontes zv. 1. Bratislava.

[7] HERDER 1990: Lexikon der christlichen Ikonographie 6. Vyd. Herder. Rom-Freiburg-Basel-Wien.

[8] HOLČÍK, Š., 1978: Stredoveké kachliarstvo. Bratislava.

[9] HUDÁK, J., 1984: Patrocíniá na Slovensku (Súpis a historický vývin). Bratislava.

[10] KÁLMÁN, J., 1981: Viedenský blíženec jurského oltára. In: Ars 77/81, č. 1-4, s. 258-263.

[11] LEGENDA 1998: Legenda aurea. Ed. A. Vidmanová. Praha.

[12] LEXIKON 1961: Lexikon für Theologie und Kirche 6. Freiburg.

[13] MENCL, V., pozostalosť: Pozostalosť Václava Mencla. Biskupice, rukopis, nedatované. Archív Pamiatkového úradu v Bratislave.

[14] PÜSPÖKI NAGY, P., 1969: Podunajské Biskupice. Monografia starších dejín. Bratislava.

[15] RADOVÁ-ŠTIKOVÁ, M., 1986: Sakristie s apsidou vesnických farních kostelů. In: Umění XXXIV, č. 5, s. 441-449.

[16] RAGAČ, R., 2004: Nález gotického dvojkríža v Zolnej. Pamiatky a múzeá č. 2, 22-23.

[17] SMOLÁKOVÁ, M., 2001: K ikonografickej problematike nástenných malieb v tzv. Thurzovom dome v Banskej Bystrici. In: Archaeologia historica 26/01. Brno, 227-240.

[18] SMOLÁKOVÁ, M., 2004: Neskorogotické nástenné maľby zo starej zvolenskej fary. In: Pocta Vladimírovi Wagnerovi. Zborník štúdií k otázkám interpretácie stredoeurópskeho umenia 2. Bratislava, 95-117.

[19] SÚPIS 1968: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava.

[20] ŠURIN, M.-SABO, Ľ, 1989-1990: Reštaurovanie nástenných malieb a kamenných článkov. Sakristia kostola sv. Mikuláša, Podunajské Biskupice. Archív pamiatkového úradu v Bratislave.

[21] TOGNER, M., 1988: Stredoveká nástenná maľba na Slovensku. Súčasný stav poznania (Addenda et corrigenda). Bratislava.