Poznámky ke spisu Orthographia Bohemica a jeho novému vydání

Source document: Linguistica Brunensia. 2020, vol. 68, iss. 1, pp. 95-102
Extent
95-102
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type
Review
Language
Czech
Document
References:
[1] Allan, Keith. 2013. Introduction . In: Allan, Keith, ed. The Oxford Handbook of the History of Linguistics. Oxford: Oxford University Press, 1–12.

[2] Bartoš, František M. 1969. Konečně vyšlo kritické vydání Husovy Ortografie . Kostnické jiskry 54(42), 3. 12. 1969, s. [3].

[3] Benediktsson, Hreinn. 1972. The First Grammatical Treatise: Introduction, Text, Notes, Translation, Vocabulary, Facsimiles . Reykjavík: Institute of Nordic Linguistics.

[4] Beuerle, Angela. 2010. Sprachdenken im Mittelalter. Ein Vergleich mit der Moderne . Berlin – New York: Walter de Gruyter.

[5] Bláha, Ondřej – Dittmann, Robert – Komárek, Karel – Polakovič, Daniel – Uličná, Lenka. 2015. Kenaanské glosy ve středověkých hebrejských rukopisech s vazbou na české země . Praha: Academia.

[6] Cejnar, Jiří. 1970. Nové vydaní Husova traktátu "Orthographia Bohemica" . Slovo a slovesnost 31(2), 183–184.

[7] Fiala, Zdeněk. 1968. Předhusitské Čechy 1310–1419. Český stát pod vládou Lucemburků 1310–1419 . Praha: Svoboda.

[8] Flajšhans, Václav. 1901. Písemnictví české slovem i obrazem od nejdávnějších dob až po naše časy . Praha: Grosman a Svoboda.

[9] Flajšhans, Václav. 1928. Husova Orthografie . Český časopis historický 34, 357–369.

[10] Frinta, Antonín. 1940. O předloze Husovy reformy pravopisné . Listy filologické 67 (3–4), 252–255.

[11] Gebauer, Jan. 1878. Ku kvantitě ve staročeských Zlomcích Epických . Listy filologické 5(2–4), 219–227.

[12] Groenke, Ulrich. 2001. The First Grammatical Treatise of medieval Iceland – a component of an Indigenous Grammar? In: Kniffka, Hannes, ed. Indigenous Grammar across Cultures. Frankfurt am Main etc.: Peter Lang, 577–586.

[13] Haugen, Einar. 1972. First Grammatical Treatise: The Earliest Germanic Phonology: An Edition, Translation and Commentary . 2. vyd. London: Longman.

[14] Hovdhaugen, Even. 1987. The first vernacular grammars in Europe: the Scandinavian area . Histoire Épistémologie Langage 9(1), 1987, 73–89. | DOI 10.3406/hel.1987.2241

[15] Jakobson, Roman. 2014. Moudrost starých Čechů . In: Toman, Jindřich, ed. Roman Jakobson: Selected Writings. IX/2. Berlin – Boston: De Gruyter Mouton.

[16] Jireček, Josef. 1872. K rozboru staročeského překladu starého zákona . Časopis Musea Království českého 46, 385–401.

[17] Kalista, Zdeněk. 1994. Josef Pekař . Praha: Torst.

[18] Kemp, J. Alan. 1995. Phonetics: Precursors to modern approaches . In: Koerner, Ernst F. K. – Asher, Ronald E., eds. Concise History of the Language Sciences: From the Sumerians to the Cognitivists. Oxford etc.: Pergamon, 371–388.

[19] Mareš, Franz Wenzel. 1973. Die kyrillo-methodianischen Wurzeln der tschechischen diakritischen Orthographie . Anzeiger der philosophisch-historischen Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 110, 81–99.

[20] Mareš, František Václav. 2000. Cyrilometodějská tradice a slavistika . Bláhová, Emilie – Vintr, Josef, eds. Praha: Torst.

[21] Mezník, Jaroslav. 1995. Josef Pekař a historické mýty . In: Kantůrková, Eva, ed. Pekařovské studie. Praha. Academia, 76–93.

[22] Nováček, Vojtěch Jaromír, ed. 1898. Františka Palackého korrespondence a zápisky. I. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění.

[23] Palacký, František. 1827. Recenze: Josef Jungmann: Historie literatury české (Praha 1825) . Časopis společnosti vlastenského Museum v Čechách 1(1), 132–136.

[24] Pekař, Josef. 1928. Ve Sborníku k šedesátým narozeninám prof. V. Tilleho… Český časopis historický 34, 199–202.

[25] Pekař, Josef. 1929. Mé pochybnosti… Český časopis historický 35, 200–203.

[26] Putna, Martin C. 2010. Česká katolická literatura 1918–1945 . Praha: Torst.

[27] Rask, Erasmus. 1832. Commentatio de pleno systemate decem sibilantium in lingvis montanis item de methodo Ibericam et Armenicam lingvam literis Europaeis exprimendi . Hafniae: Jan Hostrup Schultz.

[28] Ryšánek, František. 1948. Další zlomek českého hlaholského Komestora . In: Kurz, Josef et al., eds. Slovanské studie. Sbírka statí, věnovaných prelátu univ. prof. dr. Josefu Vajsovi k uctění jeho životního díla. Praha: Vyšehrad, 207–225.

[29] Ryšánek, František. 1954. Slovník k Žilinské knize . Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.

[30] Segert, Stanislav. 1981–85. Jan Hus's reform of Czech orthography: A hebraist's contribution . Byzantine Studies 8, 11, 12, 343–350.

[31] Schröpfer, Johann. 1968. Hussens Traktat "Orthographia Bohemica". Die Herkunft des diakritischen Systems in der Schreibung slavischer Sprachen und die älteste zusammenhängende Beschreibung slavischer Laute . Wiesbaden: Otto Harrassowitz.

[32] Stejskal, Karel. 1970. Die Orthographia Hussens und das slawische Kloster in Prag-Emaus . Mediaevalia Bohemica 3, 265–277.

[33] Stejskal, Karel. 1972. Husova Ortographia a slovanský klášter v Praze-Emauzích . Jihočeský sborník historický 41, 35–40.

[34] Straka, Georges. 1994. Orthographia gallica et Orthographia bohemica . In: Baum, Richard et al., eds. Lingua et traditio. Geschichte der Sprachwissenschaft und der neueren Philologien. Festschrift für Hans Helmut Christmann. Tübingen: Narr, 199–205.

[35] Szokody, Oliver. 2002. Old Nordic types of texts I: Old Icelandic and Old Norwegian . In: Bandle, Oskar et al., eds. The Nordic Languages: An International Handbook of the History of the North Germanic Languages. I. Berlin – New York: Walter de Gruyter, 981–989.

[36] Šembera, Alois Vojtěch, ed. 1857. Mistra Jana Husi Ortografie česká. S přeložením českým a s příklady též ortografie . Vídeň: Leopold Sommer.

[37] Šlosar, Dušan. 2010. Diakritický pravopis . In: Čornejová, Michaela – Rychnovská, Lucie – Zemanová, Jana, eds. Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Sborník příspěvků z mezinárodní konference Dějiny českého pravopisu (do r. 1902), 23.–25. září 2010, Brno, Česká republika. Brno: Host, 200–205.

[38] Šmahel, František. 2001. Husitské Čechy . Praha: Lidové noviny.

[39] Trunte, Nikolaos H. 2012. Slavia Latina. Eine Einführung in die Geschichte der slavischen Sprachen und Kulturen Ostmitteleuropas . München – Berlin: Otto Sagner.

[40] Večerka, Radoslav. 1963. Slovanské počátky české knižní vzdělanosti . Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

[41] Večerka, Radoslav. 2011. Opera Slavica et Palaeoslovenica minora . Brno: Host.

[42] Vidmanová, Anežka. 1982. Ke spisku Orthographia Bohemica . Listy filologické 105, 75–89.

[43] Vykypěl, Bohumil. 2017. Marginalia etymologica Bohemica . In: Janyšková, Ilona – Karlíková, Helena – Boček, Vít, eds. Etymological Research into Czech: Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12–14 September 2017, Brno. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 455–458.

[44] Vykypělová, Taťána. 2014. Sechs Beiträge zur Geschichte des Tschechischen . München: LINCOM Europa.