Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity

Název: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity
Variantní název:
  • [Under the protection of Clio : historical disciplines at the Faculty of Arts of Masaryk University in Brno]
Přispěvatel
Borovský, Tomáš (editor)
Němec, Jiří (editor)
Vydání
Vydání první
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2019
Rozsah
164 s.
Edice
  • MUNI ARTS 100
ISBN
978-80-210-9258-7
978-80-210-9259-4 (online : pdf)
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 6445024
Anotace
  • Při založení Masarykovy university byly na její filozofické fakultě nejsilněji zastoupeny historické obory. Letošní sté výročí nabízí jedinečnou příležitost ohlédnout se za proměnami, jimiž historické obory během prvního století existence univerzity prošly. Z historického semináře se postupně oddělovaly a vedle něj také vznikaly další semináře a ústavy s úzkou vazbou k historii i jejím postupům – dějiny umění, archeologie, muzeologie, archivnictví a pomocné vědy historické, etnologie. Autory předkládané publikace vedla snaha odpovědět na otázky, jaký byl význam jmenovaných brněnských seminářů v dějinách vědy a vzdělanosti v domácím a mezinárodním kontextu, jaké osobnosti v Brně vyrostly či jaké vnější vlivy působily na institucionální utváření historických oborů na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Publikace je proto rozdělena do tří částí: Institucionální vývoj; Osobnosti; Tradice, inovace a projekty. V této perspektivě sledují autoři vývoj dnešního Historického ústavu, Semináře dějin umění, Ústavu pomocných věd historických a archivnictví, Ústavu evropské etnologie a Ústavu archeologie a muzeologie v proměnách dějin českých zemí od vzniku samostatného Československa až do současnosti.
  • When Masaryk University was first established, the disciplines related to historical study were most strongly represented. This year's 100th anniversary of the founding of Masaryk University offered a unique opportunity to look back on the changes that these fields of historical study have undergone in the university's first century. Over time, they gradually separated from the history seminary, and other seminaries and institutes were established which were closely connected to history and its processes, such as those pertaining to the history of art, archaeology, museology, archival and auxiliary historical sciences, and ethnology. The authors of this publication endeavoured to answer questions concerning the significance of these Brno seminaries for the history of science and learning in both domestic and international contexts, the personalities who emerged in Brno, and what external influences were at work in the creation of fields of history as institutions at Masaryk University Faculty of Arts. The publication is divided into three parts: Institutional Development; Personalities; and Traditions, Innovations and Projects. It is from this perspective that the authors look at the development of today's Department of History, the Department of the History of Art, the Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies, the Department of European Ethnology and the Department of Archaeology and Museology throughout the twists and turns of Czech history from the founding of independent Czechoslovakia to the present day.
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita
Dagmar Grossmannová
Petr Kostrhun
Vladimír Vašků
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Úvodem
Chapter number Title Custom text
Úvodem | 7
Borovský, Tomáš; Němec, Jiří
PDF
Institucionální vývoj historických oborů
Chapter number Title Custom text
Založení Masarykovy univerzity a její filozofické fakulty | 11–12
Němec, Jiří
PDF
Pospolu, a přece rozděleni : Historický ústav / Ústav pomocných věd historických a archivnictví | 13–28
Bárta, Stanislav; Němec, Jiří
PDF
Tradice v novém: proměny studia dějin umění : Seminář dějin umění | 29–36
Kroupa, Jiří
PDF
Cesta brněnské archeologické školy : Ústav archeologie a muzeologie | 37–40
Kostrhun, Petr
PDF
Etnologové a tradice – most mezi minulostí a současností : Ústav evropské etnologie | 41–45
Drápala, Daniel
PDF
Zásadní mezníky ve vývoji brněnské muzeologie : Oddělení muzeologie ústavu archeologie a muzeologie | 46–48
Kirsch, Otakar
PDF
Historie
Chapter number Title Custom text
Rudolf Urbánek (1877–1962) : "Mé místo je jinde" | 51–52
Borovský, Tomáš
PDF
František Hrubý (1897–1943) : průkopník hospodářských a sociálních dějin | 52–53
Borovský, Tomáš
PDF
Rudolf Holinka (1899–1953) : "Nechci podceňovat metodu, ale bráním znalost faktů" | 53–54
Borovský, Tomáš
PDF
Josef Macůrek (1901–1992) : nemo ultra posse tenetur | 54–55
Borovský, Tomáš
PDF
Jaroslav Kudrna (1926–1996) : na rozlehlém poli dějin a historického myšlení | 56–57
Borovský, Tomáš
PDF
Jaroslav Marek (1926–2011) : strážce kontinuity | 57–58
Borovský, Tomáš
PDF
Jaroslav Mezník (1928–2008) : od středověkého města k Chartě 77 | 59–60
Borovský, Tomáš
PDF
Josef Válka (1929–2017) : hospodářská základna, kulturní jednota | 60–62
Borovský, Tomáš
PDF
Jan Janák (1932–2008) : nenápadný půvab dějin správy | 62–63
Borovský, Tomáš
PDF
Ctibor Nečas (1933–2017) : historie jako prostředek proti kolektivnímu zapomnění | 63–64
Němec, Jiří
PDF
Jiří Malíř (1949) : rodem Valach, rozhledem Evropan, profesí historik | 64–65
Borovský, Tomáš
PDF
Pomocné vědy historické a archivnictví
Chapter number Title Custom text
Václav Hrubý (1885–1933) : "Ctižádost objevovati nové světy" | 66–67
Bárta, Stanislav
PDF
Jindřich Šebánek (1900–1977) : český diplomatář jako vědeckopedagogický program | 67–68
Havel, Dalibor
PDF
Sáša Dušková (1915–2002) : významná badatelka a editorka v oboru středověké diplomatiky | 68–69
Vašků, Vladimír
PDF
Miroslav Flodr (1929–2015) : brněnské diplomatické škole navzdory | 69–70
Havel, Dalibor
PDF
Jiří Sejbal (1929–2004) : zakladatel moderní vědecké numizmatiky na Moravě | 71–72
Grossmannová, Dagmar
PDF
Vladimír Vašků (1933) : zakladatel raně novověké diplomatiky | 72
Krmíčková, Helena
PDF
Dějiny umění
Chapter number Title Custom text
Eugen Dostál (1889–1943) : představitel vídeňské školy dějin umění v Brně | 73–74
Jakubec, Ondřej; Nokkala Miltová, Radka
PDF
Antonín Friedl (1890–1975) : "intuitivní" znalec středověkého malířství | 74–75
Jakubec, Ondřej; Nokkala Miltová, Radka
PDF
Albert Kutal (1904–1976) : systematický znalec středověkého sochařství | 76–77
Jakubec, Ondřej; Kroupa, Jiří; Nokkala Miltová, Radka
PDF
Václav Richter (1900–1970) : historik architektury a jeho filozofický výklad uměleckého díla | 78–79
Jakubec, Ondřej; Kroupa, Jiří; Nokkala Miltová, Radka
PDF
Zdeněk Kudělka (1926–2000) : "přesný a pestrý" historik barokní a moderní architektury | 79–81
Jakubec, Ondřej; Kroupa, Jiří; Nokkala Miltová, Radka
PDF
Jaroslav Sedlář (1936) : historik moderního umění mezi výkladem jeho poetiky a filozofující estetiky | 81–82
Kroupa, Jiří
PDF
Ivo Krsek (1922–1993) : objevitel a znalec moravského barokního malířství | 82–83
Jakubec, Ondřej; Nokkala Miltová, Radka
PDF
Jiří Kroupa (1951) : "sociolog vidění" na cestě k historickému objasňování smyslu uměleckého díla | 83–85
Jakubec, Ondřej; Kroupa, Jiří
PDF
Lubomír Slavíček (1949) : galerijní expert a znalec sběratelství 16.–20. století | 85–86
Jakubec, Ondřej
PDF
Archeologie
Chapter number Title Custom text
Eduard Šimek (1883–1963) : zakladatel archeologie na brněnské univerzitě | 87–88
Kostrhun, Petr
PDF
František Kalousek (1901–1988) : budovatel brněnské archeologické školy | 88–89
Kostrhun, Petr
PDF
Bořivoj Dostál (1929–1994) : přední archeolog Velké Moravy | 89–90
Kostrhun, Petr
PDF
Vladimír Podborský (1932) : doyen moravské pravěké archeologie | 90–92
Kostrhun, Petr
PDF
Zdeněk Měřínský (1948–2016) : encyklopedista archeologie středověku | 92–93
Kostrhun, Petr
PDF
Etnologie
Chapter number Title Custom text
Antonín Václavík (1891–1959) : zakladatel moravské národopisné školy | 94–95
Drápala, Daniel
PDF
Richard Jeřábek (1931–2006) : od národopisu k evropské etnologii | 95–96
Drápala, Daniel
PDF
Dušan Holý (1933) : dvojjediná osobnost – etnomuzikolog a interpret lidových písní | 96–97
Drápala, Daniel
PDF
Václav Frolec (1934–1992) : od Moravy do panonsko-podunajského prostoru | 97–98
Drápala, Daniel
PDF
Muzeologie
Chapter number Title Custom text
Jan Jelínek (1926–2004) : organizátor české a světové muzeologie | 99–100
Kirsch, Otakar
PDF
Zbyněk Zbyslav Stránský (1926–2016) : autor muzeologické koncepce | 100–101
Kirsch, Otakar
PDF
Zdeněk Vašíček (1933–2011) : muzeologie jako cesta k mezinárodní vědecké kariéře | 101–102
Kirsch, Otakar
PDF
hidden-section [Obrazová příloha]
Chapter number Title Custom text
[Obrazová příloha] | 103–110
PDF
Tradice – Inovace – Projekty
Chapter number Title Custom text
Historický ústav | 113–123
Borovský, Tomáš; Němec, Jiří
PDF
Ústav pomocných věd historických a archivnictví | 124–129
Havel, Dalibor; Bárta, Stanislav
PDF
Seminář dějin umění | 130–135
Jakubec, Ondřej
PDF
Ústav archeologie a muzeologie | 136–140
Macháček, Jiří
PDF
Ústav evropské etnologie | 141–146
Drápala, Daniel
PDF
Oddělení muzeologie ústavu archeologie a muzeologie | 147–150
Jagošová, Lucie; Loskotová, Irena
PDF
hidden-section Prameny a bibliografie
Chapter number Title Custom text
Prameny a bibliografie | 151–154
PDF
hidden-section Seznam autorů
Chapter number Title Custom text
Seznam autorů | 155–156
PDF
Chapter number Title Custom text
Under the protection of Clio : historical disciplines at the Faculty of Arts of Masaryk University | 157–160
PDF
hidden-section Jmenný rejstřík
Chapter number Title Custom text
Jmenný rejstřík | 161–164
PDF