Актуално членение въз основа на графично отбелязване на интонацията и на синтактичните паузи

Název: Актуално членение въз основа на графично отбелязване на интонацията и на синтактичните паузи
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1980, roč. 29, č. A28, s. 215-224
Rozsah
215-224
Type: Článek
Jazyk
bulharsky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Актуалното членение (смисловото членение или функционалната из реченска перспектива) като теория и методология за проучване на езикови явления от различни равнища на езиковата система е прилагана по отношение на българския език само при изясняване на конкретна проблематика, свързана с някои морфологични категории или с определени синтактични явления. Общотеоретичната проблематика е разработена съвсем оскъдно. В този доклад ще се опитам да разширя кръга на конкретните проучвания, при които използуването на теорията за актуалното членение може да се окаже съвсем резултатно. От многобройните въпроси, чието изясняване се улеснява чрез прилагане на основните положения на тази теория, интерес за нас представлява графичното (пунктуационното) обозначаване или изразяване в писмен текст на смисловите (актуализираните) явления и процеси, които в устаната реч се осъществяват или постигат чрез интонацията и синтактичните паузи.