C27

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
Rok: 1980
Ročník: 29
Číslo: C27
Název čísla
Otázky dějin střední a východní Evropy III = Europae centralis atque orientalis studia historica III
Rok vydání
1980
Poznámka
  • Uspořádali Ivan Dorovský a Josef Kolejka
Ústav FF MU
Title Document
František Hejl šedesátníkem | [8]–14
Fišer, Rudolf; Kolejka, Josef
PDF
Title Document
Bibliografie prací Františka Hejla (1948-1979) | [15]–23
PDF
Title Document
K počátkům slovanského osídlení v centrální oblasti Velké Moravy | [25]–30
Poulík, Josef
PDF
Title Document
Nové pohledy na genezi státu ve slovanském prostředí | [31]–41
Havlík, Lubomír Emil
PDF
Title Document
Czasy Karola IV we wrocławskim rękopisie "Starych Latopisów Czeskich" | [43]–61
Heck, Roman
PDF
Title Document
Ještě k tématu Češi a Poláci v minulosti | [63]–75
Macůrek, Josef
PDF
Title Document
Západ a Východ ve vztahu k masovému "honu na čarodějnice" v Evropě | [77]–88
Šindelář, Bedřich
PDF
Title Document
Úloha Prešova jako centra obchodu vínem v prvé polovině 17. století | [89]–97
Marečková, Marie
PDF
Title Document
Krakovský trh ve druhé polovině 17. století a jeho význam pro moravská a slovenská města | [99]–106
Fišer, Rudolf
PDF
Title Document
Die Reorganisation der Berliner Akademie der Wissenschaften und Christian Wolff zu Beginn der vierziger Jahre des 18. Jahrhunderts | [107]–115
Donnert, Erich
PDF
Title Document
Národně osvobozovací hnutí Poláků v revolučním roce 1848 | [117]–125
Kolejka, Josef
PDF
Title Document
Vystoupení dr. Fr. L. Riegra ve prospěch Bulharů r. 1885 | [127]–130
Cvetler, Jiří
PDF
Title Document
K některým aspektům geneze metod školy Annales | [131]–142
Kudrna, Jaroslav
PDF
Title Document
První pokusy o obnovu zrušené univerzity v Olomouci na Moravě | [143]–151
Jordán, František
PDF
Title Document
O poměru české buržoazní politiky na Moravě k česko-slovenské vzájemnosti na přelomu 19. a 20. století | [153]–162
Malíř, Jiří
PDF
Title Document
Česko-slovinská spolupráce na poli vědecké a vědeckopedagogické práce | [163]–169
Šťastný, Vladislav
PDF
Title Document
K počátkům české kapitálové expanze do jihovýchodní Evropy | [171]–179
Nečas, Ctibor
PDF
Title Document
Otázky spolupráce Sovětské Ukrajiny a Sovětského Ruska v oblasti obrany v období před vznikem SSSR : k problematice pojmu vojenský svazek sovětských republik | [181]–193
Goněc, Vladimír
PDF
Title Document
Slovenská republika rád ako súčasť boja robotníckej triedy o moc v Európe po I. svetovej vojne | [195]–199
Danilák, Michal
PDF
Title Document
Vliv ohlasu Velké říjnové socialistické revoluce na formování levice sociální demokracie na Moravě | [201]–210
Čerešňák, Bedřich
PDF
Title Document
Основные черты социально-классовой структуры стран Центральной и Юго-восточной Европы в межвоенный период | 211–224
Nedorezov, A. I.
PDF
Title Document
Charakteristika a kořeny fašistických rysů meziválečného režimu v Maďarsku | [225]–234
Romportlová, Marta
PDF
Title Document
Národní sjednocení a politické strany na Zakarpatské Ukrajině v letech 1934-1935 | [235]–242
Fic, Vladimír
PDF
Title Document
Rozhodující podíl Sovětského svazu na vítězství ve druhé světové válce | [243]–252
Mainuš, František
PDF
Title Document
Коммунистические и рабочие партии во главе антифашистской борьбы народов Европы | [253]–271
Klokov, V. I.
PDF
Title Document
Národně osvobozenecký boj řeckého lidu v letech 1940-1945 | [273]–281
Dorovský, Ivan
PDF
Title Document
Pokusy Kállayho vlády o separátní jednání se Spojenci od ledna do září 1943 : k historii tzv. předběžného příměří Maďarska se Spojenci v roce 1943 | [283]–293
Pražák, Richard
PDF
Title Document
Leninská teória prerastania revolúcie - ideový základ víťazstva socialistickej revolúcie v Československu | [295]–303
Cambel, Samuel
PDF
Title Document
Determinanty vývoje lidové malby a grafiky v Karpatech | [305]–313
Jeřábek, Richard
PDF
Title Document
Krevní knihy jako pramen etnografického studia | [315]–325
Frolec, Václav
PDF
Title Document
Společné znaky lidových hudebních kultur slovanských národů a jejich vlivy na kultury národů neslovanských | [327]–333
Holý, Dušan
PDF
Title Document
Autorský výběr a hodnocení společenských jevů v amatérské a inzitní próze | [335]–343
Beneš, Bohuslav
PDF