Česká próza prvního desetiletí 20. století z hlediska kompoziční poetiky (a její srovnání s polským kontextem)

Název: Česká próza prvního desetiletí 20. století z hlediska kompoziční poetiky (a její srovnání s polským kontextem)
Variantní název:
  • Czech prose of the 1900s from the view point of poetics of composition (in comparision with Polish context)
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2008, roč. 11, č. 1, s. [45]-52
Rozsah
[45]-52
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Autor otevírá studii nástinem trendů v české literatuře na počátku 20. století, aby si hlouběji všiml některých výjimečných kompozičních postupů v české próze ve srovnání s prózou polskou. Na konkrétních příkladech z české a polské prózy z let 1900-1909 je rozebírán různý přístup autorů ke kompozici postav, scén, k finalizaci literárního díla, práci s kategorií času, numerickými principy aj. Na základě této analýzy dochází autor k závěru, že česká próza se v daném období vyznačuje pestřejší škálou kompozičních principů.
Starting from an outline of trends in Czech literature at the beginning of the 20th century some uncommon principles of composition in Czech prose in comparison with Polish prose are explored. The autor analyses various approaches to the problem of composition of characters, scenes, to the work with finalization, temporal categories, numerical composition etc. to come to the conclusion that the Czech prose of the 1900s is characterized by a more diverse spectrum of principles of composition.