Kollárův podíl na formováni ilyrské poezie

Název: Kollárův podíl na formováni ilyrské poezie
Variantní název:
  • Kollár's Beitrag an der Gestaltung der illyrischen Poesie
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, roč. 17, č. D15, s. [31]-44
Rozsah
[31]-44
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V bohaté a různorodé literatuře o vzájemných vztazích Jana Kollára a ilyrismu chybí dodnes speciální práce, která by se cele soustřeďovala ke studiu Kollárova vlivu na literární tvorbu Ilyrů, především na jejich tvorbu básnickou. Ani dosavadní bádáni nemohlo tuto dílčí otázku zcela opomíjet; někteří badatelé se dokonce pokoušeli její řešení alespoň naznačit. Buďto však byl Kollárův vliv sledován Jen v tvorbě jediného ilyrského básníka, nebo v jediném konkrétním díle, anebo se záměr vyšetřit Kollárův podíl v básnické produkci Ilyrů zase ztrácel v přemíře ostatních dokladů o Kollárových stycích s charvátským prostředím. To platí nejen o syntetických monografiích věnovaných zevrubnému zhodnoceni celého ilyrského období, nýbrž i o speciálních studiích srovnávacích. Zvýšenou měrou vztahuje se pak na ty práce, které se otázkou Kollárova vlivu na ilyrskou poezii zabývají jen okrajově v rámci studia česko-slovensko-jihoslovanských kulturních vztahů za obrozeni, nebo ve studiích pojatých ještě šíře. Otázku Kollárova vlivu na ilyrskou poezii nelze jistě v žádném případě zcela izolovat od ostatní problematiky Kollárových styků s ilyrismem, aniž ji lze vytrhávat z celkového rámce česko-slovensko-jihoslovanských vztahů v obrozenské době. Na druhé straně se však po všech dosavadních výsledcích ukazuje stále více nutnost soustředěného pohledu, který by se v zájmu věci dovedl zřeknout ostatních podrobnosti, jinak snad pozoruhodných, avšak z hlediska studované problematiky nikoli nezbytných.