Realizace mravní výchovy v socialistické společnosti

Název: Realizace mravní výchovy v socialistické společnosti
Variantní název:
  • Реализация нравственного воспитания в социалистическом обществе
    • Realizacija nravstvennogo vospitanija v socialističeskom obščestve
  • Realisation der moralischen Erziehung in der sozialistischen Gesellschaft
    • Realizacija nravstvennogo vospitanija v socialističeskom obščestve
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1985, roč. 34, č. I20, s. [15]-35
Rozsah
[15]-35
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Mravní výchova jako významná součást komplexní komunistické výchovy formuje morální přesvědčení a odpovídající sociální chování jedince ve shodě s morálními normami socialistické společnosti. Rozvíjí jeho morální představy a pojmy, jeho morální city i jeho volní kvality, podmiňující jeho každodenní jednání jako uvědomělého, angažovaného a ukázněného socialistického občana. Podrobnou analýzu cílů mravní výchovy v socialistické společnosti, jejích složek i jejích prostředků přináší má stať Pojetí mravní výchovy v socialistické společnosti (1983), na kterou tato studie navazuje. Otázka cílů, obsahu a prostředků je prvořadým problémem při řešení kterékoliv složky výchovně vzdělávací činnosti. Úspěšná realizace sebelépe koncipovaných a motivovaných výchovných záměrů je však determinována i dalšími momenty, které nejsou z hlediska praktického efektu naší práce zanedbatelné. Při výchovné činnosti se řídíme především určitými pedagogickými principy, které jsou adaptovány a modifikovány obsahu i podmínkám naší práce. Při výchovném působení na rozvíjeného jedince nebo skupinu používáme celého souboru výchovných metod; jejich výběr, jejich koordinace i jejich adaptace situaci spolurozhodují, zda se nám výchovný záměr zdaří či nikoliv. Celá výchovně vzdělávací činnost konečně probíhá v určitých formách, které mají své specifické znaky a které vnášejí do pedagogického procesu mnohotvárnost, originálnost a neopakovatelnou atmosféru. Hlubší analýza těchto významných pedagogických kategorií v podmínkách mravní výchovy mládeže i dospělých je smyslem tohoto článku.