Přenášení odpovědnosti v adolescenci

Název: Přenášení odpovědnosti v adolescenci
Variantní název:
  • Transition of responsibility in adolescence
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2007, roč. 55, č. P11, s. [73]-79
Rozsah
[73]-79
  • ISSN
    1211-3522
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Cílem naší práce je popsat proces přejímání odpovědnosti adolescenty ve věku 15 -19 let a vysvětlit a kategorizovat odlišnosti v tomto procesu v různých oblastech života, které se adolescenta dotýkají. Zjistili jsme, že vedle interindividuální různosti možných situací, v nichž se adolescenti cítí odpovědní, můžeme zjistit i různou míru toho, nakolik se v různých situacích či kategoriích situací cítí odpovědný konkrétní jedinec. Zatímco u oblasti "s kým se kamarádíte" můžeme zjistit střední skupinovou hodnotu blízkou extrémnímu připsání odpovědnosti sobě samému (samotnému adolescentovi), u oblasti "kde bydlíte" je sice odpovědnost posunuta na stranu rodičů, ale nikdy ne do takové míry, aby byla v průměru plně na rodičích. Také kategorie situací (oblasti odpovědnosti) můžeme rozdělit na tři skupiny. První skupinu tvoří ty, které jsou vrstevnickou skupinou a víceméně i rodiči považovány za privátní teritorium adolescenta; druhou ty oblasti, které jsou ponechávány na odpovědnosti rodičů či podřízeny těžko ovlivnitelným okolnostem. Třetí skupinu pak tvoří oblasti, v nichž se nejvíce uplatňuje sebevymezování jak adolescenta vůči rodičům, tak vůči své minulosti.
The goal of our work is to describe the process of accepting of responsibility by adolescents in the age of 15–19 and to explain and cathegorize differences in this process in different parts of the adolescent's life. We discovered that beside interindividual variability, in which adolescents feel a sense of responsibility, we can also measure different levels of responsibility in individual cathegories of areas. Whilst in the "who you're friends with" area, we can see an average value close to the extreme responsibility of the adolescent, the "where you live" area has its responsibility shifted towards the parents, but never really fully placing the average responsibility on the parents. Individual areas can also be divided into three groups. The first group is comprised by areas which are, by the peer group and more or less by parents, considered to be a private area of the adolescent; the second group is comprised by areas which are usually part of the parents' responsibility or conform to difficult-to-influence circumstances. The third group is comprised by areas in which self-defining aspects are most visible - those of the adolescent towards his parents as well as towards his past.