Jména nedospělých dětí a neprovdaných dcer v českých nářečích

Název: Jména nedospělých dětí a neprovdaných dcer v českých nářečích
Variantní název:
  • The names of minor children and unmarried daughters in Czech dialects
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2010, roč. 58, č. 1-2, s. [253]-257
Rozsah
[253]-257
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Next to the fact that the czech linguistic Atlas presents valuable language material and extends our knowledge of older forms of the czech language, by its findings it also enriches other linguistic branches, in this case onomastics, especially in the field of the so called live names which are not very explored. The article informs on the formation of the names of minor children and unmarried daughters in czech dialects (see also the map).
Note
Mapa na s. 257.
Reference
[1] Bachmann, L.: Nářečí na Vysokomýtsku. Praha: Academia 2001.

[2] Bartoš, F.: Dialektologie moravská I. Brno: Matice moravská 1886.

[3] Bělič, J.: Nástin české dialektologie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1972.

[4] Hlubinková, Z.: Přechýlené podoby ženských příjmení v českých nářečích. Acta onomastica 47, 2006, s. 227–232.

[5] Hlubinková, Z.: Poznámka k tzv. živým jménům v českých nářečích. Acta onomastica 49, 2008, s. 131–134.

[6] Kazík, M.: Krstné (rodné) meno v Moravanoch nad Váhom (v tisku).

[7] Kellner, A.: Východolašská nářečí I. Brno: Melantrich 1946.

[8] Kolaja, M.: Nářečí na Kyjovsku a Ždánsku. Kyjov: Učitelstvo okresu kyjovsko-ždánského 1934.

[9] Lamprecht, A.: Středoopavské nářečí. Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1953.

[10] O češtině každodenní. Brno: Blok 1984.

[11] Słowiańska onomastyka I. Encyklopedia. Warszawa – Kraków: Towarzystwo Naukowe Warszawskie 2002.

[12] Šrámek, R.: Úvod do obecné onomastiky. Brno: Masarykova univerzita 1999.

[13] Valentová, I.: Jazyková stránka individuálnej charakteristiky ako funkčného člena živej antropolexémy. In: J. Krško – M. Majtán (eds.): Vlastné mená v jazyku a spoločnosti. Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied UMB 2000, s. 189–202.