Linguistica Brunensia 2010, roč. 58, č. 1-2

Obrázek
Rok
2010
Rok vydání
2010
ISSN
1803-7410 (print)
2336-4440 (online)
ISBN
978-80-210-5250-5
Stati – Статьи – Articles – Aufsätze
Page Title
[3]-10 Graphs and oppositions Šefčík, Ondřej | pdficon
[11]-50 Klasifikace a rozšíření mongolských jazyků Schwarz, Michal; Blažek, Václav | pdficon
[51]-91 Indoevropská substantivní deklinace : profesorce Marii Krčmové k významnému životnímu jubileu Blažek, Václav | pdficon
[93]-120 Synové Indoevropanů Blažek, Václav | pdficon
[121]-133 Aspectuality in Hindi: the two pairs of aspects Bhatt, Sunil Kumar | pdficon
[135]-153 Saamská historická fonetika I : konsonantismus v konfrontaci s jazyky baltsko-finskými a v uralském kontextu Hofírková, Lucie; Blažek, Václav | pdficon
[155]-174 Náslovné mutace keltských jazyků jakožto sandhinový jev? Dočkalová, Lenka | pdficon
[175]-191 K funkcím adverbálního genitivu v antických jazycích a ve staré ruštině Žaža, Stanislav | pdficon
[193]-205 Typologická klasifikace rusko-české archeologické terminologie jako odraz jazykové typologie současné ruštiny? Oplatek, Stanislav | pdficon
[207]-215 Odraz historickosrovnávací metody v díle F.I. Buslajeva Brandner, Aleš | pdficon
[217]-223 O pochodzeniu czes. kníry "wąsy" Waniakowa, Jadwiga | pdficon
[225]-245 Slovosled výrazu li v češtině pobělohorského období : prof. Šlosarovi k významnému životnímu jubileu Kosek, Pavel | pdficon
[247]-252 Calta : malý příspěvek ke staročeským reáliím Hlávková, Adéla | pdficon
[253]-257 Jména nedospělých dětí a neprovdaných dcer v českých nářečích Hlubinková, Zuzana | pdficon
[260]-272 On names of pathways Spinková, Stanislava | pdficon
[273]-285 Nezdvořilost jako pragmalingvistický fenomén Hirschová, Milada | pdficon
[287]-313 Die anderen Thesen des Prager Linguistenkreises Vykypěl, Bohumil | pdficon
Kronika – Хроника – Anniversaries – Chronik
Page Title
[315]-317 K životnímu jubileu Marie Krčmové Blažek, Václav | pdficon
318 [Další příspěvek k životnímu jubileu M. Krčmové] Schacherl, Martin | pdficon
318-319 Charisteria Dušan Šlosario octogenario oblata Malčík, Petr | pdficon
319-328 James Mallory pětašedesátiletý Blažek, Václav | pdficon
328-335 Aaron Dolgopolsky osmdesátiletý Blažek, Václav | pdficon
336-338 Jaroslav Černý (*22.8.1898 Plzeň – †29.5.1970 Oxford) Blažek, Václav | pdficon
339 Za Evou Havlovou Šarapatková, Žofie | pdficon
Recenze – Рецензии – Reviews – Besprechungen
Page Title
[341]-344 [François, Jacques; Swiggers, Pierre. Hansjakob Seiler: notice bio-bibliographique ; Seiler, Hansjakob. Universality in language beyond grammar: selected writings 1990-2007] Vykypěl, Bohumil | pdficon
345-347 [Language contact and contact languages. Edited by Peter Siemund and Noemi Kintana] Vykypěl, Bohumil | pdficon
347 [Norde, Muriel. Degrammaticalization] Vykypěl, Bohumil | pdficon
348-349 [Givón, Talmy. The genesis of syntactic complexity: diachrony, ontogeny, neuro-cognition, evolution] Vykypěl, Bohumil | pdficon
350-351 [Durkin, Philip. The Oxford guide to etymology] Boček, Vít | pdficon
351-352 [Birk, Elisabeth; Schneider, Jan Georg (Hg.). Philosophie der Schrif] Boček, Vít | pdficon
352-353 [Robinson, Andrew. Writing and script: a very short introduction] Boček, Vít | pdficon
353-355 [Ewels, Andrea-Eva. Areallinguistik und Sprachtypologie im Ostseeraum: die phonologisch relevante Vokal und Konsonantenquantität] Boček, Vít | pdficon
355-356 [Scholze, Lenka. Das grammatische System der obersorbischen Umgangssprache im Sprachkontakt: mit Grammatiktafeln im Anhang] Vykypěl, Bohumil | pdficon
357-358 [Reindl, Donald F. Language contact: German and Slovenian] Vykypěl, Bohumil | pdficon
358-359 [Derksen, Rick. Etymological dictionary of the Slavic inherited lexicon] Šefčík, Ondřej | pdficon
360-362 [Середа, Е.В. Морфология современного русского языка: место междометий в системе частей речи: yчебное пособие] Brandner, Aleš | pdficon
362-365 [Колесов, В.В. (ред.). Pусская диалектология] Brandner, Aleš | pdficon
366-369 [Бурмистрович, Юрий Яковлевич. Историческая фонемология цепи славянских языков, связанных отношениями "предок - потомок", от праиндоевропейского в лице его протославянского диалекта до русского: теоретический курс: учебное пособие для студентов-филологов-русистов высших учебных заведений] Brandner, Aleš | pdficon
369-372 [Дегтярев, Владимир Иванович. Диахроническая грамматика русского языка: древнерусские имена собирательные в сравнительно-историческом изложении] Brandner, Aleš | pdficon
373-374 [Gallo, Ján. Vyjadrovanie kategórie neurčitosti v ruštine a slovenčine] Žaža, Stanislav | pdficon
374-376 [Kačala, Ján. Dvojčlenné a jednočlenné vety v slovenčine] Žaža, Stanislav | pdficon
376-377 [Buzássyová, Ľudmila. Ján Herkeľ a jeho dielo: základy všeobecného slovanského jazyka odvodené zo živých rečí a podložené zdravými zásadami logiky] Šefčík, Ondřej | pdficon
377-378 [Němec, Igor. Práce z historické jazykovědy] Villnow Komárková, Jana | pdficon
379-382 [Čornejová, Michaela. Tvoření nejstarších českých místních jmen: bohemika z 11.-13. století] Pleskalová, Jana | pdficon
382-383 [Čechová, Marie; Krčmová, Marie; Minářová, Eva. Současná stylistika] Křístek, Michal | pdficon
383-387 [Mongolo-Tibetica Pragensia. 2009, Vol. 2, No. 1 & 2. Special commemorative issue in honour of Assoc. Prof. J. Lubsangdorji on his 70th birthday] Blažek, Václav | pdficon
387-388 [Lexicon grammaticorum: a bio-bibliographical companion to the history of linguistics. General editor Harro Stammerjohann] Vykypěl, Bohumil | pdficon
388-389 [Koerner, Ernst F. K. Universal index of bibliographical names in the language sciences] Vykypěl, Bohumil | pdficon
390-391 [Procházka, Martin; Malá, Markéta; Šaldová, Pavlína, ed. The Prague School and theories of structure] Vykypěl, Bohumil | pdficon
391-392 [Mathesius, Vilém. Paměti a jiné rukopisy] Vykypěl, Bohumil | pdficon
Page Title
[395] Informace pro přispěvatele | pdficon