[Čornejová, Michaela. Tvoření nejstarších českých místních jmen: bohemika z 11.-13. století]

Název: [Čornejová, Michaela. Tvoření nejstarších českých místních jmen: bohemika z 11.-13. století]
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2010, roč. 58, č. 1-2, s. 379-382
Rozsah
379-382
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Čornejová, Michaela. Tvoření nejstarších českých místních jmen: bohemika z 11.-13. století. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 204 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas philosophica, ISSN 1211-3034; č. 383. ISBN 978-80-210-5027-3.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Dokulil, M. 1962. Tvoření slov v češtině 1. Teorie odvozování slov. Praha.

[2] Harvalík, M. 2004. Synchronní a diachronní aspekty české onymie. Praha.

[3] Hosák, L.-Šrámek, R. 1970–1980. Místní jména na Moravě a ve Slezsku 1, 2. Praha.

[4] Lamprecht, A.-Šlosar, D.-Bauer, J. 1986. Historická mluvnice češtiny. Praha.

[5] Pleskalová, J. 1992. Tvoření pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Jinočany.

[6] Pleskalová, J. 1998. Tvoření nejstarších českých osobních jmen. Brno.

[7] Profous, A. 1947–1960. Místní jména v Čechách 1–3, 4 (s Janem Svobodou), 5 (Šmilauer, V. – Svoboda, J.). Praha.

[8] Svoboda, J. 1964. Staročeská osobní jména a naše příjmení. Praha.

[9] Šebestová, Š. 2009. Zápis hlásky ř ve vývoji češtiny. Bc. diplomová práce, Brno.

[10] Šlosar, D. 1986. Slovotvorba. In: Lamprecht, A. – Šlosar, D. – Bauer, J. Historická mluvnice češtiny. Praha, s. 251–340.

[11] Šmilauer, V. 1960. Osídlení Čech ve světle místních jmen. Praha.

[12] Šmilauer, V. 1960a. Soustava českých místních jmen. In: Šmilauer, V.-Svoboda, J. Místní jména v Čechách 5. Praha.

[13] Šmilauer, V. 1969. Atlas místních jmen v Čechách. Praha.

[14] Šrámek, R. 1972. Toponymické modely a toponymický systém. SaS 33, s. 304–318.

[15] Šrámek, R. a kol. 1993. Strukturní typy slovanské oikonymie. Klagenfurt.

[16] Šrámek, R. 1999. Úvod do obecné onomastiky. Brno.